Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  • 19 lutego 2013

Przedmiot przetargu:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
 

Treść przetargu:

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
Numer ogłoszenia: 71526 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łańcut, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1.2. Opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

1.3 Odbieranie odpadów komunalnych z przystanków autobusowych.

1.4. Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Terminy i miejsca odbioru odpadów określa Harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 A do SIWZ. Zagospodarowanie i odbieranie odpadów winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z:

1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

2. Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

3. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

 4. Uchwałą Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

5. Uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut,

6. Uchwałą nr XXVI/223/12 Rady gminy Łańcut z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

8. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)

9. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645),

10. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) 2. Zakres przedmiotu zamówienia:

2.1. Gmina Łańcut liczy obecnie ok. 5230 gospodarstw domowych, w których przebywa stale 21169 mieszkańców. W Gminie na obszarze 10665 ha, znajduje się 9 sołectw: Albigowa /2960 mieszkańców/, Cierpisz /843 mieszkańców/, Głuchów /1719 mieszkańców/, Handzlówka /1548 mieszkańców/, Kosina /3608 mieszkańców/, Kraczkowa /3620 mieszkańców/, Rogóżno /1191 mieszkańców/, Sonina /3047 mieszkańców/, Wysoka /2633 mieszkańców/.

2.2. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów to 1063 Mg, w tym odpady komunalne 741 Mg, selektywne 317 Mg, materiały budowlane i rozbiórkowe 5 Mg. 2.3. Ilości odpadów podane powyżej są orientacyjne. Zostały podane w celu sporządzenia oferty. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

3. Odbiór odpadów

3.1. Odbieranie odpadów selektywnych i zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach i workach następować będzie według ustalonego Harmonogramu stanowiącego zał. Nr 1 A do SIWZ, z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Odpady te powinny być oznaczone przez mieszkańców odpowiednim kolorem kodu kreskowego przypisanym do odpadu. Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych kolorów kodów:

1) niebieski - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne,

2) biały - przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,

3) zielony - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe,

4) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne,

5) czerwony - przeznaczony na metale (puszki oraz drobny złom),

6) brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne w tym zielone (drobne gałęzie, liście, trawa),

7) szary - przeznaczony na zimny popiół i żużel,

8) czarny - przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe Odpowiednie kody mieszkańcy otrzymają od Zamawiającego. Pozostałe odpady tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. mebli), zużyte opony, nie będą posiadały kodów kreskowych.

3.2. Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów prowadzony będzie według następujących zasad: 3.2.1. Odpady selektywne odbierane będą w tym samym dniu, co odpady zmieszane, lecz innym środkiem transportu, nie dopuszczając do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów;

3.2.2. Wykonawca sprawdzi losowo lecz nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych, odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych zarówno oznaczonych kodem kreskowym z odpowiednio przypisanym kolorem jak i nie posiadającym tego kodu kreskowego. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji lub nie oznakowania odpadu odpowiednim kodem, Wykonawca przyjmuje te odpady jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy.

3.3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów oraz środków ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów w okresie obowiązywania umowy z częstotliwością określoną w Harmonogramie stanowiącym zał. Nr 1 A do SIWZ.

3.4. Odbieranie odpadów budowlanych odbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników przystosowanych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ilość tych odpadów przekracza 75 kg/m-c/mieszkańca, Wykonawca zobowiązany jest wówczas do podstawienia ww. pojemników w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc po odbiorze odpadów komunalnych.

3.6. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.

3.7. Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 7.00-15.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów na terenie gminy.

3.8. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

4. Transport odpadów

4.1. Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane.

4.2. Orientacyjna długość oraz rozmieszczenie tras komunikacyjnych odbioru odpadów stanowi Zał. Nr 1B do SIWZ.

4.3. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami pochodzącymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

5. Zagospodarowanie odpadów

5.1. Zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez ich zagospodarowanie we własnej instalacji lub przekazanie ich do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w tym zakresie. Fakt ten udokumentowany zostanie poprzez przedstawienie zamawiającemu raz w miesiącu dokumentów potwierdzających odebranie tych odpadów. Karta przekazania odpadów przedkładana będzie w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5.2. Zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez poddanie ich odzyskowi lub przekazanie ich do odzysku czy też przygotowanie do ponownego użytku zostanie udokumentowane poprzez przedstawienie Zamawiającemu, jeden raz w miesiącu, dokumentów potwierdzających dokonanie tej czynności tj. karty przekazania odpadu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. kart przekazania odpadów lub w przypadku władania instalacją do zagospodarowania tych odpadów oświadczenia o dokonaniu takiej czynności.

5.3. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane zagospodarowaniu w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego - Region Centralny w instalacji regionalnej lub zastępczej spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) do dnia 11 marca 2013 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: 1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego wrunku zamawiający będzie żądał zezwolenia na transport odpadów wydanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego wrunku zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie /Należy podać jedną usługę związaną z wywozem odpadów komunalnych, wykonywaną przez okres co najmniej 12 m-cy, o wartości co najmniej 200 000,00 zł./ Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego wrunku zamawiający będzie żądał wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. /Wykonawca winien posiadać czytnik kodów kreskowych w celu prowadzenia ewidencji ilości odpadów poszczególnych rodzajów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych) pozwalający na odczyt indywidualnych kodów kreskowych znajdujących się na pojemnikach i workach. Zebrane dane winny zostać zgromadzone w bazie pozwalającej na przetransponowanie ich do posiadanego przez gminę programu służącego monitorowaniu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie./ Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty , 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności mogą być to: - działanie siły wyższej; - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, - zmiany danych dotyczących Wykonawcy, - zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) odpadów objętych umową, które zostały podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg odpadów selektywnych, zmieszanych oraz materiałów budowlanych rozbiórkowych pozostaje niezmienna, - zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku gdy szacowana ilość odpadów okaże się większa od określonej w Rozdz. III 2.2. - zmiany terminów określonych w Harmonogramie, w przypadku gdy ich przestrzeganie uniemożliwia wykonanie umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH  Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Maciej Marek F.U.H. EKO - LINE Usługi Komunalne Buszkowice 62 37-710 Żurawica

 

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zamawianych usług.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Maciej Marek F.U.H. EKO - LINE Usługi Komunalne Buszkowice 62 37-710 Żurawica

100,00

 

2.

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Zenon Haligowski

Glinik Charzewski 117  38-100 Strzyżów

71,02

 

3.

„STARE MIASTO-PARK” sp. z o.o.

Wierzawice 874  37-300 Leżajsk

56,32

                                          

 

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Data składania ofert: 2013-03-11 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2013-03-11 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2013-03-11 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-02-19 16:25:00
Liczba wyświetleń: 2732
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-02-19 16:25:27 Dodano plik Doświadczenie - Oświadczenie.doc
Dodano plik Mapa_z_siecia_drog-śmieciarkai, pojemników i koszy.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc
Dodano plik Umowa po zmianach 05.03.2013.pdf
Dodano plik SIWZ zmiana 05.03.2013.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia 05.03.2013.pdf

Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik Umowa po zmianach.pdf
Dodano plik SIWZ po zmianach.pdf
Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
Dodano plik Wykaz narzędzi.doc
Dodano plik Doświadczenie zawodowe.doc
Dodano plik Mapa_z_siecia_drog-śmieciarkai.pdf
Dodano plik Harmonogram wywozu odpadów na 2013 rok.pdf
Dodano plik Oświadczenia.pdf
Dodano plik Druk oferty.pdf
Dodano plik Umowa.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj