Menu Podmiotowe menu ikonka

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT

  • 30 kwietnia 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT
 

Treść przetargu:

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT
Numer ogłoszenia: 172718 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT ZADANIE 1: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOWIE ZADANIE 2: TERMOMODERNIZACJA STOŁÓWKI ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEJ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, dla każdego zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5, 45.33.30.00-0, 45.42.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

dla ZADANIA 1: 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych)

dla ZADANIA 2: 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) do dnia 15-05-2013 r. do godz. 9.00.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 58 1240 2643 1111 0000 3782 2411

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych [przynajmniej 2 roboty, każda z nich o wartości co najmniej 400 tys. zł brutto] wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenia 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 8 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP,

3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - zawarte w druku OFERTA.

5. Dowód wniesienia wadium

6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7. Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI. SIWZ ust. 3,4,5,5a,6,7.

8. Wykonawcy wnoszący oferty wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych: - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów należy dołączyć do oferty - oferta podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI. SIWZ ust. 3,4,5,5a,6,7 oddzielnie dla każdego partnera, pozostałe wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności mogą być to:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, opady śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót;

- działanie siły wyższej;

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;

- wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ramach Działania nr 2.2 Infrastruktura energetyczna Osi priorytetowej nr 2. Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOWIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji: ZADANIE 1: Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem docieplenia ścian i stropów budynku szkoły, łącznika oraz części przedszkolnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej a także roboty instalacyjne związane z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u., w szczególności: a) docieplenie ścian styropianem metodą lekką mokrą; b) docieplenie stropodachu wentylowanego budynku oraz łącznika granulatem z wełny mineralnej; c) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji części przedszkolnej wełną mineralną ; d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; e) modernizacja wewnętrznej instalacji c. o. wraz z przebudową kotłowni obejmującą wymianę źródła zasilania; f) modernizacja (przebudowa) instalacji c.w.u. z wykorzystaniem systemu solarnego i montażem kolektorów słonecznych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5, 45.33.30.00-0, 45.42.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2: TERMOMODERNIZACJA STOŁÓWKI ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wykonaniem docieplenia ścian i stropów w budynku stołówki oraz łącznika, a także roboty instalacyjne związane z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej stołówki oraz budynku szkolnego, przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności: a) docieplenie ścian budynku stołówki styropianem metodą lekką mokrą; b) docieplenie stropodachu wentylowanego łącznika wełną granulowaną; c) wymiana stolarki okiennej w budynku stołówki i łączniku; d) modernizacja wewnętrznej instalacji c. o. budynku stołówki oraz budynku szkolnego wraz z przebudową kotłowni obejmującą wymianę źródła zasilania i zastosowania jednostki kogeneracyjnej; e) modernizacja (przebudowa) instalacji c.w.u. w budynku stołówki..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5, 45.33.30.00-0, 45.42.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT”, obejmująca następujące zadania:

ZADANIE 1: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOWIE

ZADANIE 2: TERMOMODERNIZACJA STOŁÓWKI ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ

W WYSOKIEJ

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

dla ZADANIA 1 - Oferta Nr 3 złożona przez FIRMĘ APEX PLUS Agata Pęcak   ul. M.C. Skłodowskiej 37- 300 Leżajsk  

dla ZADANIA 2 –  Oferta Nr 1 złożona przez FIRMĘ BUDOWLANĄ „REMBISZ” Ryszard Rembisz Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowe oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawiają najniższe ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, za wykonanie poszczególnych zadań, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zamówienia.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 % Punktacja

Zadanie 1

Zadanie 2

 

1.

FIRMA BUDOWLANA

REMBISZ Ryszard Rembisz

Zielonka 39 A 39-130 Raniżów

-

100,00

 

2.

BAL-BUD sp. zo.o.

ul. Kasprowicza 2 37-100 Łańcut

93,03

81,14

 

3.

Firma APEX PLUS Beata Pęcak

ul. M.C. Skłodowskiej 37-300 Leżajsk

100,00

0,00

 

4.

Firma Usługowa „AKAR” Piela Grzegorz

ul. Zawiszy Czarnego 26 A  35-082 Rzeszów

86,87

85,44

 

5.

Usługowy Zakład Wodno – Kanal.

 C.O. i Gaz Roman Szul

Rozbórz 226 37-200 Przeworsk

88,54

74,70

                Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2013-05-15 09:30:00
Data składania ofert: 2013-05-15 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-05-15 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-04-30 11:45:00
Liczba wyświetleń: 2581
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-04-30 11:45:29 Dodano plik Przedmiary c.o. _szkoła.pdf
Dodano plik Wysoka SST.zip
Dodano plik Wysoka Przedmiar robót.zip
Dodano plik Wysoka Instalacja C.O. Szkoła.zip
Dodano plik Wysoka instalacja C.O. i Kotłownia stołówka.zip
Dodano plik Wysoka Docieplenie stołowka.zip
Dodano plik Głuchów SST.zip
Dodano plik Głuchów Przedmiar robót.zip
Dodano plik Głuchów Kotłownia.zip
Dodano plik Głuchów Instalacja C.O..zip
Dodano plik Głuchów Docieplenie.zip
Dodano plik SIWZ_Termomodernizacja_2013.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj