Menu Podmiotowe menu ikonka

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

  • 05 listopada 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

Treść ogłoszenia:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego
Numer ogłoszenia: 431198 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 2 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej do:

1) 89 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego Gminy Łańcut, dla którego płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 11 jest Gmina Łańcut.

2) 33 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania budynków i lokali Gminy Łańcut, dla których płatnikiem faktur energii elektryczne i dystrybucji w taryfie C 11 i G 11 jest Gmina Łańcut.

3) 14 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania budynków i lokali dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C11 jest Centrum Kultury Gminy Łańcut - Wysoka 49

4) 19 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 11 są następujące jednostki;

- Przedszkole Publiczne w Albigowej,

- Przedszkole Publiczne w Cierpiszu,

- Zespół Szkół im. Św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu - 2 układy pomiarowe,

- Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie,

- Przedszkole Publiczne w Handzlówce,

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce,

- Przedszkole Publiczne w Kosinie,

- Zespół Szkół w Kosinie,

- Byłe Przedszkole Publiczne w Kraczkowej,

- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kraczkowej - 3 układy pomiarowe,

- Zespół Szkół im. Anny Janke w Rogóżnie,

- Przedszkole Publiczne w Soninie,

- Zespół Szkół w Soninie,

- Przedszkole Publiczne w Wysokiej,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Wysokiej - 2 układy pomiarowe,

5) 1 punkt odbioru energii - na potrzeby zasilania lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 22A (energia elektryczna czynna - szczytowa i pozaszczytowa ) jest następująca jednostka; - Zespół Szkół Im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej,

6) 1 punkt odbioru energii - na potrzeby zasilania lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 21 jest następująca jednostka;

- Zespół Szkół w Albigowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 14.11.2012 r. do godz. 10:00 Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelew na konto bankowe Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 4 (parter) a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

5. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

W szczególności mogą to być:

1) działania sił wyższych,

2) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na  Kompleksową dostawę i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego”

Podstawą unieważnienia jest fakt, że w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.              

Uzasadnieniem faktycznym unieważnienia jest to, że do końca upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                                                                                                           Zbigniew Łoza

 

 

Data otwarcia ofert: 2012-11-14 10:30:00
Data składania ofert: 2012-11-14 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-11-14 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-11-05 09:58:00
Liczba wyświetleń: 2561
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-05 09:58:20 Dodano plik przetarg energia.pdf
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj