Menu Podmiotowe menu ikonka

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ALBIGOWEJ

  • 03 stycznia 2014
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ALBIGOWEJ
 

Treść przetargu:

Łańcut: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ALBIGOWEJ

Numer ogłoszenia: 1545 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ALBIGOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Zespołu Szkół w Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny realizują w Zespole Szkół w Albigowej. Zamówienie obejmuje dowóz 12 dzieci na następującej trasie: Albigowa Honie - Albigowa (Zespół Szkół Albigowa) ok. 5 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Dzieci mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku 2014 najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych odwożone ze szkoły do domu. 3) Wymaga się, aby przewóz dzieci był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej. 4) Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 5) Przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami) uczniów, 6) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.). 7) Fakt dowozu musi być potwierdzony przez odpowiedniego pracownika placówki szkolno - wychowawczej na karcie drogowej prowadzonej przez Wykonawcę. Na karcie drogowej Wykonawca zapisuje również liczbę kilometrów bieżących pokonywanych dziennie. Karta drogowa przekazywana jest do Zamawiającego wraz z fakturą. Dla ustalenia ilości kilometrów stanowiących podstawę zapłaty Wykonawcy za dowóz i odwóz dzieci ustala się, że początkowy kilometraż trasy rozpoczynał się będzie w Albigowej - Honie, a kończył przed budynkiem Zespołu Szkół w Albigowej, liczony tam i z powrotem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda przedstawienia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do oferty licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi polegającej na dowozie dzieci do Ośrodka - Szkoły wykonywanej przez co najmniej 12 m-cy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy aby dysponował co najmniej jednym pojazdem /dla danej trasy/ dopuszczonym do ruchu i do przewozu osób, pojazd musi posiadać pasy bezpieczeństwa dla dzieci. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował osobą/ opiekunem /na daną trasę/ posiadającym ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje zaangażowanie Podwykonawców) /Zał. Nr 3 do Oferty/

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. Zmiany te mogą być spowodowane: a) działaniem siły wyższej; b) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy; c) zmiana ilości dowożonych uczniów Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 4. Jeżeli po zawarciu umowy ulegną zmianie przepisy w zakresie stawki podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało zmianom o stopień zmiany stawki podatku VAT, począwszy od dnia wejścia w życie nowej stawki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

RIK.271.1.2014                                                                                                                                          Łańcut, dnia 14.01.2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 4 Pzp postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia publicznego na: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Zespołu Szkół  w Albigowej”, zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia jest fakt, iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                                            Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2014-01-13 10:30:00
Data składania ofert: 2014-01-13 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2014-01-03 11:28:00
Liczba wyświetleń: 2605
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-01-03 11:28:54 Dodano plik Formularz Oferty + Oswiadczenia + Załączniki.doc
Dodano plik UMOWA.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj