Menu Podmiotowe menu ikonka

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ

  • 11 grudnia 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ  I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ
 

Treść przetargu:

 

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ
 I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ

Numer ogłoszenia: 269515 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności. Zamówienie obejmuje dowóz 32 dzieci: w tym 20 niepełnosprawnych do następujących placówek oświatowych na następujących trasach:

Trasa 1 - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A) - ok. 15 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ

Trasa 2 - Handzlówka - Rzeszów (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie ul. Lwowska 60 i Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 ) ok. 31 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ Trasa 3 - Rogóżno - Głuchów - Wysoka - Kraczkowa - Rzeszów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24 A i ul. Ofiar Katynia 1) ok. 45 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

Trasa 4 - Handzlówka - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

Trasa 5 - Kosina - Sonina - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 13 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ

Trasa 6 - Kraczkowa - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ

Trasa 7 - Albigowa - Kraczkowa - Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B) ok. 25 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ

Trasa 8 - Albigowa Honie - Albigowa (Zespół Szkół Albigowa) ok. 5 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ 2)

2) Dzieci mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku 2014 najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych odwożone ze szkoły do domu.

3) Wymaga się, aby przewóz dzieci był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej.

4) Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

5) Przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń:

a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania,

b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania,

c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami) uczniów,

6) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).

7) Fakt dowozu musi być potwierdzony przez odpowiedniego pracownika placówki szkolno - wychowawczej na karcie drogowej prowadzonej przez Wykonawcę. Na karcie drogowej Wykonawca zapisuje również liczbę kilometrów bieżących pokonywanych dziennie. Karta drogowa przekazywana jest do Zamawiającego wraz z fakturą. Dla ustalenia ilości kilometrów stanowiących podstawę zapłaty Wykonawcy za dowóz i odwóz dzieci ustala się, że początkowy kilometraż trasy rozpoczynał się będzie w pierwszej miejscowości wymienionej w trasach opisanych w załącznikach nr 1do 8 od najdalszego miejsca zamieszkania dowożonego dziecka, a kończył przed budynkiem Ośrodka - Szkoły, liczony tam i z powrotem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda przedstawienia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do oferty licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi polegającej na dowozie dzieci do Ośrodka - Szkoły wykonywanej przez co najmniej 12 m-cy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy aby dysponował co najmniej jednym pojazdem /dla danej trasy/ dopuszczonym do ruchu i do przewozu osób, pojazd musi posiadać pasy bezpieczeństwa dla dzieci. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował osobą/ opiekunem /na daną trasę/ posiadającym ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje zaangażowanie Podwykonawców) /Zał. Nr 3 do Oferty/

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy.

Zmiany te mogą być spowodowane:

a) działaniem siły wyższej;

b) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy;

c) zmiana ilości dowożonych uczniów

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

4. Jeżeli po zawarciu umowy ulegną zmianie przepisy w zakresie stawki podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało zmianom o stopień zmiany stawki podatku VAT, począwszy od dnia wejścia w życie nowej stawki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój Nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 1 - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 2 - Handzlówka - Rzeszów (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie ul. Lwowska 60 i Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 3 - Rogóżno - Głuchów - Wysoka - Kraczkowa - Rzeszów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24 A i ul. Ofiar Katynia 1).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 4 - Handzlówka - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 5 - Kosina - Sonina - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 6 - Kraczkowa - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 7 - Albigowa - Kraczkowa - Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dowóz dzieci z terenu Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej. Trasa 8 Albigowa Honie - Albigowa (Zespół Szkół Albigowa).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci /również niepełnosprawnych/ zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej w roku 2014, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 
 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Dowóz dzieci z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej”, obejmującego następujące części:

Trasa 1 - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A) - ok. 15 km.      

Trasa 2 – Handzlówka – Rzeszów (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie ul. Lwowska 60 i Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 ) ok. 31 km.

Trasa 3 – Rogóżno – Głuchów - Wysoka – Kraczkowa - Rzeszów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24 A i ul. Ofiar Katynia 1) ok. 45 km.

Trasa 4 - Handzlówka – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km.

Trasa 5 – Kosina – Sonina – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 13 km.

Trasa 6 – Kraczkowa – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km

Trasa 7 - Albigowa – Kraczkowa – Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B) ok. 25 km.

Trasa 8 Albigowa Honie – Albigowa (Zespół Szkół Albigowa) ok. 5 km.

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Oferta Nr 1 - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej Wysoka 49 37-100 ŁańcutCzęść 4 - Trasa 4 - Handzlówka – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49), Część 5 - Trasa 5 – Kosina – Sonina – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49), Część 6 - Trasa 6 – Kraczkowa – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49).

Oferta Nr 3 – Taksówka Osobowa Nr 3 Ferdynand Szmuc 37-122 Albigowa 534Część 2 - Trasa 2 – Handzlówka – Rzeszów (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie ul. Lwowska 60 i Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1).

Oferta Nr 4 – Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar Wysoka 34 37-100 ŁańcutCzęść 1 -Trasa 1 - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A).  Część 3 - Trasa 3 – Rogóżno – Głuchów - Wysoka – Kraczkowa - Rzeszów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24 A i ul. Ofiar Katynia 1).

Oferta Nr 5 – PM - BUS s.c. Paweł Gil, Marek Strzępek ul. Paderewskiego 182 35-330 Rzeszów Część 7 - Trasa 7 - Albigowa – Kraczkowa – Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B).

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowe oferty spełniają warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamawianych usług.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 postępowanie o udzielenie zamówienia w Części 8 zostaje unieważnione, ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej

Wysoka 49 37-100 Łańcut

Część 4 – 100,00

Część 5 – 100,00

Część 6 – 100,00

2.

Firma Handlowo – Usługowa Mariusz Freń

37-220 Kańczuga  Sietesz 56

Część 8 – 0,00

3.

Taksówka Osobowa Nr 3 Ferdynand Szmuc

37-122 Albigowa 534

Część 2 – 100,00

4.

Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar

Wysoka 34 37-100 Łańcut

Część 1 – 100,00

Część 3 – 100,00

5.

PM-BUS s. c. Paweł Gil, Marek Strzępek

ul. Paderewskiego 182 35-330 Rzeszów

Część 2 – 85,29

Część 7 – 100,00

 

Wójt Gminny Łańcut
Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2013-12-19 10:30:00
Data składania ofert: 2013-12-19 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-12-11 13:33:00
Liczba wyświetleń: 2599
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-12-11 13:33:10 Dodano plik Formularz Oferty + Oswiadczenia + Załączniki.doc
Dodano plik UMOWA.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj