Menu Podmiotowe menu ikonka

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej

  • 09 grudnia 2010
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej

Treść przetargu:

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej
Numer ogłoszenia: 402826 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej w roku 2011, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki realizują w szkołach (placówkach oświatowych) dostosowanych do ich niepełnosprawności.
Zamówienie obejmuje dowóz 10 niepełnosprawnych dzieci do następujących placówek oświatowych na następujących trasach:
Trasa 1 - Albigowa - Kraczkowa - Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B) ok. 25 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ Trasa 2 - Handzlówka - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A) - ok. 45 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
Trasa 3 - Cierpisz - Kraczkowa - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 17 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ
Trasa 4 - Handzlówka - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ
Trasa 5 - Kosina - Sonina - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 12 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ
2) Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku 2011 najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych odwożone ze szkoły do domu.
3) Wymaga się, aby przewóz dzieci był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej.
4) Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.
5) Przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami) uczniów,
6) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).
7) Fakt dowozu musi być potwierdzony przez odpowiedniego pracownika placówki szkolno - wychowawczej na karcie drogowej prowadzonej przez Wykonawcę. Na karcie drogowej Wykonawca zapisuje również liczbę kilometrów bieżących pokonywanych dziennie. Karta drogowa przekazywana jest do Zamawiającego wraz z fakturą. Dla ustalenia ilości kilometrów stanowiących podstawę zapłaty Wykonawcy za dowóz i odwóz dzieci ustala się, że początkowy kilometraż trasy rozpoczynał się będzie w pierwszej miejscowości wymienionej w trasach opisanych w załącznikach nr 1do 5 od najdalszego miejsca zamieszkania dowożonego dziecka, a kończył przed budynkiem Ośrodka, liczony tam i z powrotem.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające udzielone dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 2) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3) Kserokopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; 4) Wykaz pojazdów przeznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, pojazd musi posiadać pasy bezpieczeństwa dla dzieci 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że w/w osoby posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. Zmiany te mogą być spowodowane: a) działaniem siły wyższej; b) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy; c) zmiana ilości dowożonych uczniów Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: biuletyn.zetorzeszow.eu/uglancut/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej. Trasa 1 - Albigowa - Kraczkowa - Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B) ok. 25 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej. Trasa 2 - Handzlówka - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A) - ok. 45 km. Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej Trasa 3 - Cierpisz - Kraczkowa - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 17 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej Trasa 4 - Handzlówka - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej Trasa 5 - Kosina - Sonina - Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 12 km Lista z wykazem dowożonych uczniów stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wynik przetargu:

 

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36
 
INFORMACJA
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Nazwa zadania:
 
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach  i Wysokiej”
obejmującego następujące części:
Część 1 - Trasa 1 - Albigowa – Kraczkowa – Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B) ok. 25 km.
Część 2 - Trasa 2 - Handzlówka – Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A) - ok. 45 km.
Część 3 - Trasa 3 - Cierpisz – Kraczkowa – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 17 km
Część 4 - Trasa 4 - Handzlówka – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km
Część 5 - Trasa 5 - Kosina – Sonina – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 12 km
 
Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Laszczyny 75 A 37-306 Grodzisko – Dolne - Część 2 - Trasa 2 - Handzlówka – Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A)
 
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej Wysoka 49 37-100 Łańcut - Część 3 - Trasa 3 - Cierpisz – Kraczkowa – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 17 km Część 4 - Trasa 4 - Handzlówka – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) Część 5 - Trasa 5 - Kosina – Sonina – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49)
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie    ul. Staszica 10 B 35-051 Rzeszów - Część 1 - Trasa 1 - Albigowa – Kraczkowa – Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy,  ul. Staszica 10B)
Uzasadnienie Wyboru:
 
Przedmiotowe oferty spełniają warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamawianych usług.
 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ.
 
W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:
 

Nr oferty
Wykonawca
Kryterium – Cena 100 %
Punktacja
 
1.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
Laszczyny 75 A 37-306 Grodzisko - Dolne
Część 2 – 100,00
 
2.
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej
Wysoka 49 37-100 Łańcut
Część 3 – 100,00
Część 4 – 100,00
Część 5 – 100,00
 
3.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Rzeszowie
ul. Staszica 10 B 35-051 Rzeszów
Część 1 – 100,00

                                          Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2010-12-17 10:30:00
Data składania ofert: 2010-12-17 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2010-12-09 13:48:30
Liczba wyświetleń: 2625
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2010-12-09 13:48:30 Dodano plik SIWZ_Dowóz_dzieci.pdf
utworzono dokument
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj