Menu Podmiotowe menu ikonka

DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ

  • 06 lutego 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ
 

Treść przetargu:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ
Numer ogłoszenia: 49984 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI: ZADANIE I Dostawa mebli kuchennych z wyspą do pracowni żywienia i obsługi konsumenta wraz z dostawą wyposażenia do mebli, dostawa lady barowej i lady recepcyjnej do pracowni hotelarskiej ZADANIE II Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do pracowni języka angielskiego, pracowni hotelarskiej i pracowni doradztwa zawodowego ZADANIE III Dostawa literatury fachowej ZADANIE IV Dostawa strojów dla stażystów ZADANIE V Dostawa wyposażenia pracowni żywienia i obsługi konsumenta Szczegółowe wykazy asortymentowe i ich cechy techniczno - użytkowe zawierają Załączniki Nr 1a, 2a, 3a, 4a i 5a do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy dostaw i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.60.00-0, 39.17.20.00-8, 39.14.14.00-6, 39.14.10.00-2, 39.15.00.00-8, 30.20.00.00-1, 22.11.00.00-4, 22.12.00.00-7, 18.11.30.00-4, 39.22.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 14.02.2013 r. do godz. 10.00 wadium w wysokości: dla ZADANIA I - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) dla ZADANIA II - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) dla ZADANIA III - nie dotyczy dla ZADANIA IV - nie dotyczy dla ZADANIA V - nie dotyczy Wadium wnoszone może być w: a) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (dla każdego z zadań tj. dla ZADANIA I, lub ZADANIA II, lub ZADANIA III, lub ZADANIA IV lub ZADANIA V przynajmniej 1 dostawa) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (tj. w roku 2010, 2011, 2012) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty + specyfikacja asortymentowo-cenowa 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ 4. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności mogą być to: a) działanie siły wyższej; b) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mebli kuchennych z wyspą do pracowni żywienia i obsługi konsumenta wraz z dostawą wyposażenia do mebli, dostawa lady barowej i lady recepcyjnej do pracowni hotelarskiej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy wykaz asortymentowy i jego cechy techniczno - użytkowe zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.60.00-0, 39.17.20.00-8, 39.14.14.00-6, 39.14.10.00-2, 39.15.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do pracowni języka angielskiego, pracowni hotelarskiej i pracowni doradztwa zawodowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy wykaz asortymentowy i jego cechy techniczno - użytkowe zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa literatury fachowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy wykaz asortymentowy i jego cechy techniczno - użytkowe zawiera Załącznik Nr 3a do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 22.12.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa strojów dla stażystów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy wykaz asortymentowy i jego cechy techniczno - użytkowe zawiera Załącznik Nr 4a do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.30.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa wyposażenia pracowni żywienia i obsługi konsumenta.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy wykaz asortymentowy i jego cechy techniczno - użytkowe zawiera Załącznik Nr 5a do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY      

Nazwa zadania:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej”, obejmująca następujące zadania – części:

ZADANIE I - Dostawa mebli kuchennych z wyspą do pracowni żywienia i obsługi konsumenta wraz  z dostawą wyposażenia do mebli, dostawa lady barowej i lady recepcyjnej do pracowni hotelarskiej

ZADANIE II - Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do pracowni języka angielskiego, pracowni hotelarskiej i pracowni doradztwa zawodowego

ZADANIE III - Dostawa literatury fachowej

ZADANIE IV - Dostawa strojów dla stażystów

ZADANIE V - Dostawa wyposażenia pracowni żywienia i obsługi konsumenta

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

WENA Beata Turek Zimna Woda, 38-203 Szebnie dla Zadania I

 

Sklep Komputerowy AMERYKA al. Piłsudskiego 40/3 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok Siedliska 422 36-042 Lubenia dla Zadania II

 

P.H.P.U. ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29 C  50-424 Wrocław dla Zadania V

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowe oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawiają najniższe ceny za wykonanie poszczególnych zadań, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację dostaw.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

 

STRPOL Meble ul. Kołłątaja 100 24-100 Puławy

Zadanie I – 58,64

 

2.

 

J&T TOP GASTRO s.c. ul. Kościelna 87

26-800 Białobrzegi

Zadanie V – 72,72

 

3.

Sklep Komputerowy AMERYKA al. Piłsudskiego 40/3 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok Siedliska 422 36-042 Lubenia

Zadanie II -100,00

 

4.

SUN TAR sp. z o.o. ul. Boya – Żeleńskiego 5 b

33-100 Tarnów

Zadanie II - 86,53

 

5.

P.H.P.U. ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29 C

50-424 Wrocław

Zadanie II -93,93

Zadanie V – 100,00

 

6.

WENA Beata Turek Zimna Woda, 38-203 Szebnie

Zadanie I – 100,00

 

7.

F.H.U. ANEX – Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35 B 33-100 Tarnów

 

Zadanie I – 83,66

Zadanie II - 86,64

Zadanie V – 90,29

 

8.

ALNAG Barbara Wróbel ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

Zadanie I – 50,61

 

9.

Projektowanie Kuchni, usługi, handel, wykonawstwo Barbara Karbarz

ul. Piłsudskiego 35  37-100 Łańcut

Zadanie I – 80,65

Zadanie V – 63,13

 

10.

Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA” ul. Rejtana 22/98 35-310 Rzeszów

Zadanie V – 73,00

 

11.

Zakład Stolarski MARKO Maciej Markowicz

37-114 Białobrzegi 281 a

Zadanie I – 76,82

                                          

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2013-02-14 10:30:00
Data składania ofert: 2013-02-14 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-02-14 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-02-06 12:00:00
Liczba wyświetleń: 2596
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-02-06 12:00:48 Dodano plik Wyjaśnienie.pdf
Dodano plik Załącznik-nr5a_do_SIWZ.pdf
Dodano plik Załącznik-nr4a_do_SIWZ.pdf
Dodano plik Załącznik-nr3a_do_SIWZ.pdf
Dodano plik Załącznik-nr2a_do_SIWZ.pdf
Dodano plik Załącznik-nr1a_do_SIWZ.pdf
Dodano plik SIWZ_wyposażenie_Wysoka.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj