Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT

  • 14 czerwca 2013

Przedmiot przetargu:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT

Treść przetargu:

Łańcut: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT
Numer ogłoszenia: 112809 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury Gminy Łańcut , ul. Wysoka 49, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 225 65 37, faks 17 247 33 42.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.c.k.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorzadowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia:

Część I

1) Instrumenty muzyczne: - akordeon 80 bas. - szt. 1 - cymbały rzeszowskie - szt. 1 2) Sprzęt komputerowy: - laptop - szt. 2 - komputer stacjonarny do zastosowań DTP - szt. 1 - komputer stacjonarny - szt. 12 - serwer sieciowy NAS - szt. 1

3) Wyposażenie pracowni: - sztaluga trójnożna - szt. 20 - gablota wystawiennicza - szt. 2 - kserokopiarka A3 - szt. 1 - telewizor LCD - szt. 2 - przenośny zestaw nagłośnieniowy z odtwarzaczem CD - szt. 2 - oświetlenie sceniczne LED - szt. 5 - barierki estrady WAMAT - szt. 12 - podest estrady WAMAT - szt. 1 Część II 1) Scena mobilna 7,5 x 6 m - szt. 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik A) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Wskazane w SIWZ oraz w Załączniku A znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać z wyrazem lub równoważne.

2. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonania dostawy do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji;

- montażu elementów wyposażenia (w sytuacji wymagającej tych czynności) oraz jego prezentacji wizualnej i funkcjonalnej;

- przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego wyposażenia;

- udzielenia Zamawiającemu minimalnych gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia (umowy) na okres co najmniej 24 miesięcy gwarancji producenta.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki sprzętu do:

- naprawy sprzętu w terminie max. 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy usterki;

albo - wymiany sprzętu na nowy.

4. W przypadkach, o których mowa w punkcie 3, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:

1) w przypadku naprawy sprzętu - o okres wykonywania naprawy,

2) w przypadku dokonania wymiany - zgodnie z gwarancją nowego urządzenia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegające na rozszerzeniu dostawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.12.00-3, 37.31.61.00-7, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 48.82.10.00-9, 32.34.24.00-6, 39.15.41.00-7, 30.12.11.00-4, 32.32.46.00-6, 31.52.00.00-7, 44.21.23.20-8, 44.21.23.20-8, 34.22.30.00-6, 44.21.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw [ Należy wykazać 2 dostawy każda o wartości co najmniej 50 000,00 zł. odpowiadające przedmiotowi zamówienia] w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia. Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, 3) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie VII.4 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Specyfikacja techniczno-funkcjonalna - tj. szczegółowe dane techniczne oferowanego wyposażenia (np.: karty katalogowe, karty produktowe, opisy techniczne lub inne dokumenty), pozwalające zweryfikować wszelkie wymagania minimalne zawarte w treści SIWZ.

2) Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 6 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury Gminy Łańcut Wysoka 49 37-100 Łańcut.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury Gminy Łańcut Wysoka 49 37-100 Łańcut.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Instrumenty muzyczne 2) Sprzęt komputerowy 3) Wyposażenie pracowni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Instrumenty muzyczne: - akordeon 80 bas. - szt. 1 - cymbały rzeszowskie - szt. 1 2) Sprzęt komputerowy: - laptop - szt. 2 - komputer stacjonarny do zastosowań DTP - szt. 1 - komputer stacjonarny - szt. 12 - serwer sieciowy NAS - szt. 1 3) Wyposażenie pracowni: - sztaluga trójnożna - szt. 20 - gablota wystawiennicza - szt. 2 - kserokopiarka A3 - szt. 1 - telewizor LCD - szt. 2 - przenośny zestaw nagłośnieniowy z odtwarzaczem CD - szt. 2 - oświetlenie sceniczne LED - szt. 5 - barierki estrady WAMAT - szt. 12 - podest estrady WAMAT - szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.12.00-3, 37.31.61.00-7, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 48.82.10.00-9, 32.34.24.00-6, 39.15.41.00-7, 30.12.11.00-4, 32.32.46.00-6, 31.52.00.00-7, 44.21.23.20-8, 44.21.23.20-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Scena mobilna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Scena mobilna 7,5 x 6 m - szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.30.00-6, 44.21.23.20-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Wynik przetargu:

CENTRUM KULTURY GMINY ŁAŃCUT

WYSOKA 49, 37-100 ŁAŃCUT

NIP 815-15-89-259, REGON 690717290

tel.172256537, tel./fax 172473342

e-mail: ckgl@gminalancut.pl

strona internetowa: www.ck.gminalancut.pl

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Dostawa wyposażenia dla Ośrodków Kultury w Gminie Łańcut, obejmująca następujące części:

Część I – Dostawa instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni

Część II – Dostawa sceny mobilnej

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

dla Części I - Mariusz Warzybok Sklep Komputerowy AMERYKA al. Piłsudskiego 40/3

35-001 Rzeszów

dla Części II - ALSPAW sp. z o.o. ul. Batorego 29 63-400 Ostrów Wielkopolski

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowe oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację dostaw.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium Cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Punktacja -Kryterium  Cena 100 %

 

Cz. I

 

Cz. II

1.

Biuro Inżynieryjne  MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów

47,88

0,00

2.

ALSPAW sp. z o.o.

ul. Batorego 29 63-400 Ostrów Wielkopolski

0,00

100,00

3.

ADA-MUSIC Kręcichwost sp. j.

ul. Kopernika 25 A 43-502 Czechowice - Dziedzice

96,26

0,00

4.

Mariusz Warzybok Sklep Komputerowy AMERYKA

al. Piłsudskiego 40/3 35-001 Rzeszów

100,00

0,00

 

                                          

Dyrektor

Centrum Kultury Gminy Łańcut

Andrzej Łobaza

Data składania ofert: 2013-06-24 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2013-06-24 10:15:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-06-14 13:41:00
Liczba wyświetleń: 2624
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-06-14 13:41:37 Dodano plik Wyjaśnienia.pdf
Dodano plik Załącznik A do SIWZ.pdf
Dodano plik Druk oferty + Załączniki.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj