Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014

  • 01 października 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014

 

Treść przetargu:

Łańcut: Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014

Numer ogłoszenia: 200999 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę z rozładunkiem węgla kamiennego do obiektów oświatowych: Zespół Szkół w Kosinie Zespół Szkół w Soninie - w jednorazowych ilościach nie większych niż 10 ton Dostawy i odbiór węgla kamiennego realizowane będą sukcesywnie w trakcie sezonu grzewczego na podstawie telefonicznych zgłoszeń dyrektora danej placówki w ilościach zgłaszanych przez dyrektora i w terminie do 5 dni licząc od dnia zgłoszenia. Ilości oraz wymagane podstawowe parametry zamawianego węgla kamiennego zawiera zapotrzebowanie na węgiel kamienny na sezon grzewczy 2013/2014 - Zał. Nr 1 do SIWZ. Podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne. UWAGA: Dla celów kontrolnych dostaw, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania ważenia oraz sprawdzania parametrów losowo wybranych partii węgiel kamiennego. Wykonawca w trakcie realizacji w/w zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć na każdą dostawę węgla kamiennego dowód wydania na zewnątrz (tzw. Dowód W-Z). WZ-tka winna być potwierdzona przez dyrektora, który dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego oraz jakościowego dostarczanego węgla kamiennego i stanowi podstawę do wystawienia faktury za dostawę.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające polegające na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, udzielone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiące nie więcej niz 20 % zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2 500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) do dnia 09-10-2012 r. do godz. 09:00. Wadium wnoszone może być w: a)pieniądzu - przelewem na konto Zespołu Administracyjno-Finansowego Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 58 1240 2643 1111 0000 3782 2411 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu wykonanych dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty dokumentu tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ ( Zał. Nr 4 do Oferty );

2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo oświadczenie, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - (Zał. Nr 5 do Oferty)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to: a) działanie siły wyższej; b) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

„Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014”

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Firma Transportowo Handlowo – Usługowa PANMAR Sz. Czekański, W. Szmyd sp. j.

ul. Podkarpacka 16 b 38-400 Krosno

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia niższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację dostaw.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że oferta spełnia warunki udziału zawarte  w ustawie p.z.p. oraz  SIWZ.

         Po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

1.

Firma Transportowo Handlowo – Usługowa PANMAR Sz. Czekański, W. Szmyd sp. j.

ul. Podkarpacka 16 b 38-400 Krosno

100,00

 

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„PSK Rzeszów” sp. z o. o.

ul. Gen. St. Maczka 10 35-959 Rzeszów

93,83

 

Zasadność wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia powyższa tabela.

 

 

Wójt Gminny Łańcut
               Zbigniew Łoza

 

 

 

 

 

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-10-09 09:30:00
Data składania ofert: 2013-10-09 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-10-09 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-10-01 12:16:00
Liczba wyświetleń: 2591
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-10-01 12:15:31 Dodano plik SIWZ I.pdf
Usunięto plik SIWZ II.pdf
Dodano plik SIWZ II.pdf
Usunięto plik SIWZ.pdf
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik Formularz oferty + Załączniki.doc
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj