Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce.

  • 13 września 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce.

 

Treść ogłoszenia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce
Numer ogłoszenia: 346612 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce.
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków budżetu państwa.
1. Przedmiotem dostawy jest: dostawa pomocy dydaktycznych wraz z montażem i skonfigurowaniem do Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 264, która obejmuje:

1) Komputer przenośny dla ucznia - 28 sztuk,

2) Komputer przenośny dla nauczyciela - 5 sztuk,

3) Szafka do przechowywania komputerów - 1 sztuka,

4) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka,

5) Tablica interaktywna z systemem mocowania - 1 sztuka,

6) Projektor krótkoogniskowy - 1 sztuka,

7) Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - 1 sztuka,

8) Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - 5 sztuk,

9) Router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań - 1 sztuka.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - Specyfikacja techniczna dostaw stanowiący integralną część SIWZ. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o dostawie należy przez to rozumieć cały zakres zamówienia opisany powyżej w pkt. III i w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego sprzętu komputerowego i oprogramowania niż wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta.

3.Cały dostarczony sprzęt o którym mowa w pkt. III. musi:

1.posiadać deklarację CE,

2.posiadać certyfikat 9001 dla producenta sprzętu

3.być wyprodukowany w 2012r., fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich,

4.posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,

5.w przypadku komputerów przenośnych spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 6.posiadać okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych-nie krótszy niż 5 lat.

4.Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, instalacja oraz uruchomienie i zintegrowanie sprzętu o którym mowa w pkt. III.1 do siedziby Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 264. Zamawiający wymaga aby: elementy bezprzewodowej sieci komputerowej (kontroler, router i punkty dostępowe) zostały przez Wykonawcę zainstalowane (wraz z okablowaniem) oraz uruchomione. Tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy zostały przez Wykonawcę zainstalowane (wraz z okablowaniem i przyłączami ściennymi) i uruchomione. Wykonawca ma obowiązek ustawić punkty dostępowe Wi-Fi będące elementami szkolnej sieci bezprzewodowej.

5.Wykonawca ma obowiązek zapewnić szkolenie techniczne łącznie dla 5 nauczycieli z obsługi sprzętu tj: (przenośnych komputerów dla ucznia, przenośnych komputerów dla nauczyciela, tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego) w terminie 7 dni od instalacji i uruchomienia wszystkich urządzeń. Powyższe czynności Wykonawca, powinien wliczyć w koszty dostawy pomocy dydaktycznych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu. Dopuszczalne formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja. Czas szkolenia - 8 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.00-5, 30.23.60.00-2, 32.32.20.00-6, 32.34.24.12-3, 32.41.31.00-2, 38.65.21.00-1, 32.42.20.00-7, 48.70.00.00-5, 39.16.00.00-1, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2 600,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) do dnia 21.09.2012 r. do godz. 10:00. 2.Wadium wnoszone może być w:

a)pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (przynajmniej 1 dostawa) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (tj. w roku 2009, 2010, 2011) przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty + specyfikacja asortymentowo-cenowa

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

3. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4. Parafowany projekt umowy

5. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

a) działanie siły wyższej;

b) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY          

 

Nazwa zadania:

 

Dostawa  pomocy  dydaktycznych  w  ramach Rządowego   programu    rozwijania   kompetencji   uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie stosowania   technologii  informacyjno - komunikacyjnych  CYFROWA  SZKOŁA  dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce”.
 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 

PHPU „ZUBER” Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zadania.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

 

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

 

PHPU „ZUBER” Andrzej Zuber,

ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

 

100,00

 

2.

 

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

 Al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

 

0,00

 

 

                                          

 

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2012-09-21 10:30:00
Data składania ofert: 2012-09-21 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-09-21 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-09-13 14:23:00
Liczba wyświetleń: 2554
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-09-13 14:23:13 Dodano plik SIWZ_Handzlówka.pdf
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj