Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut.

  • 15 października 2012
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut.

Treść ogłoszenia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III
w Gminie Łańcut

 

Numer ogłoszenia: 398644 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.Przedmiotem dostawy jest sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I-III uczęszczających do 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ.

3.Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o dostawie należy przez to rozumieć cały zakres zamówienia opisany w pkt. III i w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych niż wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych i który będzie tożsamy tematycznie i o takim samym przeznaczeniu co produkt wskazany w SIWZ. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta. W przypadku, gdyby zastosowano opis któregokolwiek ze środków dydaktycznych w sposób utrudniający złożenie oferty przez Wykonawcę, jest to efekt niezamierzony i wynika z konieczności wykorzystania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno -wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych.

4.Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych pogrupowanych w nw. zadaniach wg załącznika nr 2 - Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Opis przedmiotu zamówienia, niezbędnych do realizacji projektu:

ZADANIE 1.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. ks. A. Tyczyńskiego w Albigowej, 37-122 Albigowa 489

ZADANIE 2.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu, 37-100 Łańcut, Cierpisz 110

ZADANIE 3.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Głuchowie, 37-100 Łańcut, Głuchów 453

ZADANIE 4.

Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 264

ZADANIE 5.

Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie; 37-112 Kosina 268 ZADANIE 6.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kraczkowej, 37-124 Kraczkowa 311;

ZADANIE 7.

 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie, Rogóżno 374, 37-112 Kosina

ZADANIE 8.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Soninie, Sonina 168; 37-100 Łańcut

ZADANIE 9.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Wysokiej, Wysoka 98, 37-100 Łańcut.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.34.24.12-3, 38.65.21.00-1, 48.70.00.00-5, 39.16.00.00-1, 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 26.10.2012 r. do godz. 10:00

Wadium wnoszone może być w:

a)pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

3.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (przynajmniej 1 dostawa) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony druk Oferty + Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

4.Parafowany projekt umowy

5.Dowód wniesienia wadium

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

a) działanie siły wyższej;

b) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.10.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Dostawa pomocy dydaktycznych do 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut”

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Systemy Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację dostaw.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

   W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński

 Spółka Cywilna

ul. 1-go maja 6, 46-073 Chróścina

77,78

 

2.

Systemy Edukacyjne Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce

100,00

 

3.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

Ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź

82,39

 

              Wójt Gminy Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2012-10-26 10:30:00
Data składania ofert: 2012-10-26 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2012-10-26 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-10-15 13:50:00
Liczba wyświetleń: 2559
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-10-15 13:50:42 Dodano plik WYJAŚNIENIE_1_dostawa_pomocy_dyda.pdf
Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
Dodano plik SIWZ_11_10_2012_.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj