Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

  • 14 listopada 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.
 

Treść przetargu:

 

Łańcut: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.
Numer ogłoszenia: 240881 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Zał. Nr 2 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej do:

1) 89 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego Gminy Łańcut, dla którego płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 11 jest Gmina Łańcut.

2) 33 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania budynków i lokali Gminy Łańcut, dla których płatnikiem faktur energii elektryczne i dystrybucji w taryfie C 11 i G 11 jest Gmina Łańcut.

3) 13 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania budynków i lokali dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C11 jest Centrum Kultury Gminy Łańcut - Wysoka 49

4) 18 punktów odbioru energii - na potrzeby zasilania lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 11 są następujące jednostki;

- Przedszkole Publiczne w Albigowej,

- Przedszkole Publiczne w Cierpiszu,

- Zespół Szkół im. Św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu - 2 układy pomiarowe,

- Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie,

- Przedszkole Publiczne w Handzlówce,

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce,

- Przedszkole Publiczne w Kosinie,

- Zespół Szkół w Kosinie,

- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kraczkowej - 3 układy pomiarowe,

- Zespół Szkół im. Anny Janke w Rogóżnie,

- Przedszkole Publiczne w Soninie,

- Zespół Szkół w Soninie,

- Przedszkole Publiczne w Wysokiej,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Wysokiej - 2 układy pomiarowe,

5) 1 punkt odbioru energii - na potrzeby zasilania lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 22A (energia elektryczna czynna - szczytowa i pozaszczytowa ) jest następująca jednostka;

- Zespół Szkół Im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej,

6) 2 punkty odbioru energii - na potrzeby zasilania lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikiem faktur energii elektrycznej i dystrybucji w taryfie C 21 i C 11 jest następująca jednostka;

- Zespół Szkół w Albigowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 27.11.2013 r. do godz. 10:00 Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelew na konto bankowe Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 4 (parter) a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien wskazać w ofercie ten zakres rzeczowy zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/( Zał. Nr 4 do Oferty )

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

W szczególności mogą to być:

1) działania sił wyższych,

2) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

4. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut pokój 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut pokój 5 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

PGE Obrót S.A. ul. 8- go Marca 6 35-959 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożona została następująca oferta, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja jej przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

PGE Obrót S.A.

ul. 8- go Marca 6  35-959 Rzeszów

100,00

 

     Wójt Gminny Łańcut
             mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-11-27 10:30:00
Data składania ofert: 2013-11-27 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-11-27 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-11-14 14:21:00
Liczba wyświetleń: 2611
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-11-14 14:21:39 Dodano plik Zał. Nr 4 Istotne postanowienia umowy po zmianach.pdf
Dodano plik Wyjaśnienia strona internetowa.pdf
Dodano plik Formularz oferty + Oświadczenia.doc
Dodano plik Zał. Nr 4 Istotne postanowienia umowy.pdf
Dodano plik Zał. Nr 3 Zużycie energii w 2012 r..pdf
Dodano plik Zał. Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj