Menu Podmiotowe menu ikonka

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

  • 05 lipca 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE
 

Treść przetargu:

 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE
Numer ogłoszenia: 134815 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania budynku przedszkola publicznego i łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół w Kosinie - działka gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnymi 2438/31.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. budowę budynku przedszkola wraz instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem o następujących parametrach technicznych:

- kubatura- 6230,24 m3,

- pow. zabudowy-1006,55 m2,

- pow. użytkowa-870,38 m2,

- wysokość-8,36 m, - długość-47,20 m,

- szerokość-40,66 m

2. przebudowa odcinków i wykonanie nowej infrastruktury technicznej:

a) przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - w celu doprowadzenia wody do projektowanego budynku przedszkola oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych z dachu projektowanego budynku oraz terenu wraz z przebudową odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 2438/3,

b) przebudowa przyłącza (usunięcie kolizji) energii elektrycznej,

c) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej.

Przyłącz gazowy średniego ciśnienia zostanie wykonany przez Zakład Gazowniczy w ramach oddzielnej umowy o wykonanie przyłączenia.

3. roboty związane z zagospodarowaniem terenu:

a) wykonanie miejsc parkingowych oraz ciągów komunikacji pieszej,

b) wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci,

c) montaż elementów małej architektury,

d) wykonanie miejsca składowania odpadów stałych,

2. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Urzędu w pok. 31 i na stronie internetowej Gminy bip.gminalancut.pl

3. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH, karty gwarancyjne.

4. Wskazane w SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 65 000 zł , (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do dnia 22-07-2013 r. do godz. 9.00.

Wadium wnoszone może być w:

1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 58 1240 2643 1111 0000 3782 2411

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkt VIII ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert.

Dodatkowo kserokopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych [2 roboty, jedna z nich o wartości co najmniej 3 000 000 zł brutto] wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia. Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenia 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 7 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 2. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ - Zał. Nr 3 do Oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy, wysokość wynagrodzenia, a to:

1. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót;

2. działanie siły wyższej;

3. okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

4. zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

5. udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

6. okoliczności powodujące zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego, takie jak: a) konieczność zmniejszenia ilości robót lub wprowadzenie zmian ( jakości i/lub ilości elementów robót lub ich części) w przedmiocie umowy, b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

7. okoliczności powodujące konieczność wprowadzania zmian w zakresie rzeczowym robót w danym roku realizacji inwestycji odpowiednio do wysokości posiadanych środków finansowych Zamawiającego;

8. zmiany w robotach mające istotny wpływ na wydłużenie lub skrócenie procesów technologicznych;.

9. uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotu umowy umożliwiających skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy do końca października 2014 r. , za pisemną zgodą Wykonawcy;

10. ustawowa zmiana stawki podatku VAT - zmiana wynagrodzenia możliwa tylko na poziomie tej stawki;

11. zmiany przepisów prawa skutkująca koniecznością zmiany sposób rozliczeń finansowych i fakturowaniem Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

Budowa Przedszkola Publicznego  w Kosinie,

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar  Korniaktów Północny 117 A 37-114 Białobrzegi

Uzasadnienie Wyboru:

         Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ  i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełniają wszyscy  Wykonawcy.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24 35-060 Rzeszów

77,07

 

2.

MORIS – SPORT sp. z o.o.

ul. Równoległa 1 02-235 Warszawa

64,73

 

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe AmTech sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10 36-060 Głogów Młp.

92,78

 

4.

„INTEGRAL” sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe

ul. Langiewicza 37 35-959 Rzeszów

75,75

 

5.

Firma Usługowo – Handlowa AKAR Piela Grzegorz

ul. Zawiszy Czarnego 26 A 35-082 Rzeszów

83,41

 

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM” Styka Leszek

ul. Jana Pawła II 3/2 39-460 Nowa Dęba

86,28

 

7.

BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp. k.

Rudna Mała 47 P 36-060 Głogów Małopolski

98,48

 

8.

BAL-BUD sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 2 37-100 Łańcut

86,28

 

9.

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

Zielonka 39 A 36-130 Raniżów

89,91

 

10.

Konsorcjum: L: Firma Remontowo – Budowlana „PIOTROWSKI”

Powoda 150 37-522 Wiązownica

P: STAL-TECH sp. z o.o. ul. Budowlanych 3 37-550 Radymno

66,70

 

11.

F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar

 Korniaktów Północny 117 A 37-114 Białobrzegi

100,00

 

12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAWPOL” sp. z o.o.

 Pigany 1 37-530 Sieniawa

76,24

                       Wójt Gminy Łańcut
                       mgr inż. Zbigniew Łoza

Data otwarcia ofert: 2013-07-22 09:30:00
Data składania ofert: 2013-07-22 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2013-07-22 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-07-05 11:07:00
Liczba wyświetleń: 2612
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-07-05 11:07:32 Dodano plik WYJAŚNIENIA str. internetowa 3.pdf
Dodano plik Punkt redyukcyjnom pomiarowy.pdf
Dodano plik Warunki techniczne.pdf
Dodano plik WYJAŚNIENIA str. internetowa 2.pdf
Dodano plik Projekt umowy po zmianach.pdf
Dodano plik Zestawienie stolarki.pdf
Dodano plik Instalacja gazowa oraz technologia kotłowni.zip
Dodano plik WYJAŚNIENIA I.pdf
Dodano plik Zagospodarowanie terenu.zip
Dodano plik SST.zip
Dodano plik Technologia.zip
Dodano plik Projekt budowlano - wykonawczy.zip
Dodano plik Przyłacza wod.- kan..zip
Dodano plik kanalizacja deszczowa.zip
Dodano plik Instalacje wewnetrzne Wod.-Kan. i C.O..zip
Dodano plik Instalacje elektryczne - Przyłącz.zip
Dodano plik Instalacje elektryczne.zip
Dodano plik Dokumentacja geotechniczna.zip
Dodano plik Etap II - Przedmiar robót.pdf
Dodano plik Etap I - Przedmiar robót.pdf
Dodano plik Formularz Oferty + Oświadczenia.doc
Dodano plik Załącznik Nr 6 Wykaz osób.doc
Dodano plik Załącznik Nr 5 Wykaz robót.doc
Dodano plik Projekt umowy.pdf
Dodano plik Formularzx Oferty + Oświadczenia.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj