Menu Podmiotowe menu ikonka

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie

  • 20 kwietnia 2011
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie


 

Treść ogłoszenia:

 

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ
W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT
działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie


Numer ogłoszenia: 85622 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z budową instalacji klimatyzacyjnej i remontem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Łańcut - działka nr 3753/5 w Łańcucie

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- wymianę istniejących parapetów lastrikowych na aglomarmurowe,
- wykonanie gładzi gipsowej ścian,
- cyklinowanie parkietów oraz wymianę listwy przyściennej
- lakierowanie parkietów
- wykonanie deski odbojowej ściennej - deska z płyty MDF gr. 25 mm i szerokości 20 cm, okleina naturalna -Tatoba
- wykonanie desek ozdobnych na trzonach wentylacyjnych - deski z płyty MDF gr. 25 mm, szerokości 30 cm z okleiną naturalną - Tatoba
- wypełnienie spoin mocowanych bezpośrednio do ściany pomiędzy deskami na trzonach wentylacyjnych
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną - wykonanie powłoki dekoracyjnej
- wykonanie klimatyzacji pomieszczenia
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej i wymianę sprzętu oświetleniowego
 

- materiały stosowane do remontu muszą mieć wymagane przepisami certyfikaty lub atesty wymagane prawem budowlanym, materiały budowlane stosowane do remontu muszą mieć certyfikaty Polskie lub Unii Europejskiej dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w budynkach oświatowych,
- kolorystyka materiałów musi być zgodna z dokumentacją projektową, zaś dobór materiałów zamiennych, lub takich, gdzie gdzie projekt nie precyzuje kolorystyki, musi być zaakceptowany przez inwestora.
- roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 45.33.12.20-4, 45.31.53.00-1, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 200 zł., (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) do dnia 6 maja 2011 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Łańcut nr konta 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a kserokopię dołączyć do oferty.

 III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych [przynajmniej 2 roboty, każda z nich o wartości odpowiadającej wartości zamówienia] w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty [załącznik nr 1 do SIWZ] wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym; 2. Dowód wniesienia wadium; 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [załącznik nr 2 do SIWZ]; 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [załącznik nr 3 do SIWZ]; 5. Parafowany projekt umowy; 6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie tę część /zakres/ zamówienia, którą/y/ powierzy podwykonawcom, /jeżeli dotyczy/; 7. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zadania Wykonawca, składa oświadczenie, że bierze on pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót w przypadku realizacji zadania z udziałem podwykonawców:
 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą wykazanym w ofercie. Jeżeli Zamawiający, w terminie 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Umowy zawarte z podwykonawcami na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów umów Wykonawca winien przedłożyć nie później niż w dniu podpisania Umowy z Zamawiającym. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut pok. nr 5 (dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Nazwa zadania:

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Kiełbicki Budy Łańcuckie 172

37-114 Białobrzegi

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia niższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zadania.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarówno oferta 1 jak i oferta 2 spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Kiełbicki

Budy Łańcuckie 172 37-114 Białobrzegi

100,00

 

2.

„BASTER – POL” Bogdan Bardzik

Mogielnica 109 36-040 Boguchwała

80,38

 

                                          

Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

  

Data otwarcia ofert: 2011-05-06 00:00:00
Data składania ofert: 2011-05-06 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2011-05-06 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2011-04-20 12:11:32
Liczba wyświetleń: 2528
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-04-20 12:11:32 utworzono dokument
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj