Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu
  • 08 października 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu

 

Treść ogłoszenia:

Łańcut: Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu

Numer ogłoszenia: 207695 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut , Sonina 251 B, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 224 15 92, faks 17 224 15 92.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki z hydraulicznie rozsuwanymi gąsienicami wraz z fabrycznie nową przyczepą do jej przewozu wyposażoną w burty i najazdy spełniającą parametry techniczne dla dostarczonej minikoparki.

2. Charakterystyka techniczna przedmiotu dostawy - minikoparka :

1. Rok produkcji -2013.

2. Szerokość z gąsienicami zsuniętymi nie więcej niż 980 mm.

3. Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi nie mniej niż 1300 mm.

4. Szerokość gąsienic gumowych nie mniej niż 230 mm.

5. Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 15,5 do 19 KM.

6. Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydatku nie mniejszym niż 46 l/min.

7. Masa robocza nie mniejsza niż 1750 do1850 kg.

8. Układ elektryczny 12V: rozrusznik, akumulator, alternator.

9. Instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego na ramieniu koparki.

10. Maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 2800 mm.

11. Obrót wysięgnika w jedną stronę min 50°, w drugą min 75°.

12. Prędkość jazdy nie mniej niż 3 km/h.

13. Zdolność pokonywania wzniesień nie mniej niż 30°

14. Kabina: ogrzewana, zamykana z otwieranymi szybami. Przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem. Posiadająca certyfikaty ROPS i FOPS

15. Mocowanie umożliwiające podnoszenie maszyny.

16. Łyżka koparkowa: 250-300 mm, 500 - 600 mm, skarpowa 1000 mm.

17. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne

18. Lemiesz spycharkowy.

19. Światło robocze na wysięgniku i kabinie.

20. Światło ostrzegawcze barwy żółtej typu LED na kabinie operatora.

21. Gwarancja 5 lat lub 2000 mtg.

 

 Wyposażenie:

1. Instrukcja obsługi w języku polskim.

2. Deklaracja zgodności CE.

3. Katalog części zamiennych.

4. Trójkąt ostrzegawczy.

5. Gaśnica.

6. Smarownica.

7. Apteczka.

 

3. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące elementy:

- dwie osie hamowane o nośności min.1300kg każda,

- burty,

- najazdy,

- zaczep kompletny atestowany ze sterownikiem hamulca o dopuszczalnym obciążeniu 2700 kg.,

- koło podporowe, podpory stabilizujące śrubowe 2 szt.,

- przestrzeń ładunkowa (podłoga) wykonana ze sklejki wodoodpornej,

- koło zapasowe, pasy transportowe 2 szt.,

- powinna posiadać świadectwo homologacji i certyfikat CE.

- gwarancja min. 12 miesięcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny mobilny z czasem reakcji do 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.

5. Do oferty należy załączyć kopie dokumentów z danymi technicznymi minikoparki oraz przyczepy.

6. Dostawa obejmuje przeszkolenie 2 pracowników w zakresie obsługi dostarczonej minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu - przy przekazaniu maszyny Zamawiającemu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów tj. wykazu wykonanych dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP ( Zał. Nr 1 do Oferty );

2. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ ( Zał. Nr 4 do Oferty );

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

W szczególności mogą być to:

a) działanie siły wyższej;

b) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sonina 251 B 37-100 Łańcut.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sonina 251 B 37-100 Łańcut /pok. księgowość/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminy Łańcut

Sonina 251 B 37-100 Łańcut

tel./fax 17 224 15 92

www.gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

„Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

INTERHANDLER sp. z o.o. ul. Wapienna 6  87-100 Toruń             

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych,  a Zamawiający zabezpieczył potrzebne środki na realizację dostawy. 

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału zawarte w ustawie p.z.p. oraz  SIWZ.

         Po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja jej przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium –

Cena 100 %

Punktacja

1.

   INTERHANDLER sp. z o.o.

ul. Wapienna 6  87-100 Toruń

           

100,00

                       

Kierownik Zakładu Gospodarki   Komunalnej Gminy Łańcut 
  Zbigniew Kuźniar

 

 

 

 

 

 

Data otwarcia ofert: 2013-10-17 12:00:00
Data składania ofert: 2013-10-17 11:30:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-10-08 12:26:00
Liczba wyświetleń: 2568
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-10-08 12:26:44 Dodano plik Wyjaśnienia IV.doc
Dodano plik Wyjaśnienie III.pdf
Dodano plik Wyjaśnienie II.pdf
Dodano plik Wyjaśnienie I.pdf
Dodano plik Oświadczenia.doc
Dodano plik Formularz oferty I.doc
Dodano plik Umowa I.pdf
Dodano plik SIWZ I.pdf
Usunięto plik SIWZ I.pdf
Dodano plik SIWZ I.pdf
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj