• 17 stycznia 2012

Przedmiot przetargu:

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY.

Treść przetargu:

 POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT  W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY.
Numer ogłoszenia: 15230 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY, obejmująca następujące etapy robót:

ETAP I - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W KRACZKOWEJ

Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:

- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,

- remont budynku SUW (demontaż istniejącego stropu, nadmurowanie ścian, wykonanie nowego stropu i pokrycia dachowego, wymiana stolarki, wykonanie ścianek działowych, prace tynkarskie, malarskie, remont elewacji), wraz z wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i automatyką,

- montaż urządzeń technologicznych uzdatniania wody,

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- budowa zbiornika wody czystej V = 100 m3,

- budowa odstojnika wód popłucznych,

- budowa rurociągów międzyobiektowych,

- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji.

ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W HANDZLÓWCE

Roboty budowlane zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:

- sieć wodociągowa z rur PE SDR 11 PN16 typu ROBUST lub równoważne rury dwuwarstwowe (do montażu bez podsypki) + taśma ostrzegawcza z wkładką lokalizacyjną: - ø 63 mm - 340,3 mb - ø 110 mm - 11 506,4 mb - ø 160 mm- 8 322,0 mb

- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø 40 mm - 3951 mb, PE ø 50 mm - 695,8 mb tj. łącznie - 4 646,8 mb/184 szt.

- wymiana 920 mb sieci z rur PE i PE HD o średnicy 110 mm na średnicę 160 mm,

- zestawy hydroforowe podziemne H3 i H4 wraz z zasilaniem energetycznym - 2 kpl. - zestaw hydroforowy H2 w istniejącym budynku SUW wraz z zasilaniem energetycznym - 1 kpl.

ETAP III - PRZEBUDOWA SUW W ALBIGOWEJ

Elementy prac zaplanowane do wykonania w ramach etapu to:

- budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody na okres prowadzenia robót,

- modernizacja istniejącego budynku stacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, murów fundamentowych oraz stropodachu, wymiana warstwy gładzi cementowej, supremy oraz pokrycia dachowego) wraz z wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i automatyką,

- wymiana wszystkich urządzeń technologicznych w stacji,

- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz urządzeń sanitarnych wewnątrz budynku,

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- wymiana rurociągów międzyobiektowych,

- w studniach głębinowych S-1A, S-2, S-3, S-4 wymiana urządzeń, armatury, głowic, a w studniach S-2, S-3, S-4 wymianę obudów,

- wymiana pomp głębinowych w studniach S1A, S2, S3, S4,

- remont istniejącego odstojnika popłuczyn,

- wymiana włazów drabin i podestów w zbiorniku wyrównawczym,

- wykonanie systemu nadzoru i wizualizacji parametrów pracy stacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.25.21.20-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.21.52-2, 45.23.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 130 000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 01.02.2012 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: 1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone [przynajmniej 1 robota polegająca na budowie sieci wodociągowej o wartości min. 4 mln zł. i przynajmniej 2 zadania polegające na budowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości min. po 2 mln zł.]. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi /branżowo/ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk Oferty wraz z dołączonymi kosztorysami ofertowymi

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP,

3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,

4. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/

5. Oświadczenie Wykonawcy, że bierze on pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców /jeżeli dotyczy/

6. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

7. Dowód wniesienia wadium

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.

W szczególności mogą być to:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne: opady deszczu, powodzie w rejonie budowy, opady śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury) powodujące konieczność przerwania robót i/lub skutkujące opóźnieniem w realizacji robót;

- działanie siły wyższej;

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy; - wystąpienie konieczności zmniejszenia ilości robót w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy; Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a 37-100 Łańcut, pokój 5 /dziennik podawczy/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  inwestycje@gminalancut.pl

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

„Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm:

L: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107

P. I – Firma Remontowo Budowlana PIOTROWSKI  Piwoda 150

37-522 Wiązownica

P. II –Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. CO i Gaz Mirosław Gaweł

Palikówka 199 36-073 Strażów. 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ  i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki  na realizację robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz  SIWZ.       

          W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium

 – Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Konsorcjum „GUTKOWSKI – GUTKOWSKI” w składzie:

L. Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92 64-100 Leszno

P. GUTKOWSKI sp. z o.o. ul. Usługowa 2 64-100 Leszno

70,40

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” sp. z o.o. ul. Nowa 30 J  37-400 Nisko

0,00

 

3.

Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” Mochnaczka Wyżna 59

33-380 Krynica – Zdrój

66,32

 

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT sp. z o.o.

ul. Polna 3a 37-100 Łańcut

92,40

 

5.

Konsorcjum firm w składzie:

L. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”

ul. Złota Góra 19 a 37-550 Radymno

P. Wielobranżowy Zakład „ROLBUD II” Świzdor Michał, Stanisław Dyrda

sp. j. Budy Łańcuckie 45 37-114 Białobrzegi

84,23

6.

WODROPOL S.A. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław

67,71

 

7.

Konsorcjum firm:

L: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja

36-007 Krasne 107

P. I – Firma Remontowo Budowlana PIOTROWSKI Piwoda 150

37-522 Wiązownica

P. II –Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. CO i Gaz Mirosław Gaweł  Palikówka 199 36-073 Strażów

100,00

 

8.

Konsorcjum firm:

L:„WODO – GAZ” Józef Słota ul. Krakowska 23

37-200 Przeworsk

P: Firma REIN  sp. j. A. Cebulak, J. Cebulak

ul. Staromiejska 75 35-340 Rzeszów.

0,00

9.

„FLIS” Marcin Flis ul. Ochotników Węgierskich 1A/23

23-300 Janów Lubelski

0,00

 

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

„INTEGRAL” sp. z o.o. ul. Langiewicza 37 35-959 Rzeszów

76,36

 Wójt Gminny Łańcut
          mgr inż. Zbigniew Łoza

Data składania ofert: 2012-02-01 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2012-02-01 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2012-02-01 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2012-01-17 12:42:09
Liczba wyświetleń: 2644
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-01-17 12:42:09 Usunięto plik cz5.zip
Usunięto plik cz6.zip
Usunięto plik cz6.zip
Usunięto plik cz1.zip
Usunięto plik cz1.zip
utworzono dokument
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Kinga Cyran
Szukaj
        Porównaj

Wygenerowano: 2023-09-22 01:09:48