Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje - organizacje pozarządowe

 • 07 czerwca 2021 13:56

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Program współpracy - organizacje pozarządowe

 • 07 czerwca 2021 13:53

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Organizacje pozarządowe - akty prawne

 • 07 czerwca 2021 13:43

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności SP Albigowa

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 09:52

Udostępnianie informacji

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 09:32

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych SP Albigowa

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:57

W Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;
 • księgi uczniów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy;
 • ewidencja zwolnień lekarskich.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:51

Sprawozdania finansowe

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:38

 • ROK 2020

Majątek Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 162 120,98 zł z tego:

 • Budynki - 8 082 710,66 zł
 • Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 43 968,24 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 6770,58 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 14 171,50 zł
 • Inne środki trwałe – 14 500, 00 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Albigowej na rok 2021 wynosi 4 612 900,00zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:21

Status prawny i organizacja

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Albigowej, nr budynku 489, na działce nr 2056 i 2058.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 07:58

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - Adam Hoły

Przejdź do wpisu

Kontakt SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 07:48

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej

Albigowa 489
37-122 Albigowa
NIP: 815-173-96-87
Tel. 17 226 71 91

Adres e-mail: zsalbigowa@op.pl
Strona internetowa: www.spalbigowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPAlbigowa/SkrytkaESP

Przejdź do wpisu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

 • 21 maja 2021 09:31

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

37-100 Łańcut, Wysoka 98
e-mail: spw@interklasa.pl
www.sp-wysoka.edupage.org
www.przedszkolewysoka.edupage.org
tel. 17 225 29 58
Dyrektor: Katarzyna Cisek

Przejdź do wpisu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce

 • 21 maja 2021 09:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce

Adres: 37-123 Handzlówka 264
e-mail: szkola@sphandzlowka.pl
www.sphandzlowka.pl
tel. 17 225 00 66
Dyrektor: Zbigniew Tomasik

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kiełb (Kosina)

 • 08 marca 2021 11:18

Iwona Kiełb

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 177/20

 • 28 stycznia 2021 07:26

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 • 07 października 2020 14:11

Koordynator ds. dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Łańcut – Jan Banaszkiewicz

adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
telefon: 17 225 50 80
e-mail: j.banaszkiewicz@gminalancut.pl


Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (link)

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Iwona Mendrala

 • 01 czerwca 2018 11:43

Iwona Mendrala 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kraczkowej

 

Przejdź do wpisu

PP w Albigowej

 • 24 października 2012 10:09

Przedszkole Publiczne w Albigowej
Telefony: (17) 226-71-13
Adres: 37-122 Albigowa 478
e-mail: ppalbigowa@wp.pl
www.ppalbigowa.edupage.org
Dyrektor: p.o Natalia Gajdek

PLAN FINANSOWY [2005] [2006] [2007] [2008] [2010] [2011] [2012]

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2021.WK

 • 07 maja 2021 11:16

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sonina" na działkach nr ew. 395/7, 395/4, 395/1w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.30.2021.WK

 • 13 kwietnia 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Głuchowie" na działkach nr ew. 1097,1098/2,1103/1 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.30.2021.WK

Łańcut, 2021-04-13

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Głuchowie" na działkach nr ew. 1097,1098/2,1103/1 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.89.2020.WK

 • 09 lutego 2021 11:43

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/2, 777/5, 777/6, 777/4, 795, 794, 1485, 800, 803/2, 820/2, 822/2, 295, 289, 282, 1460/2, 265, 264, 263, 259, 258, 257/3, 357, 114/4, 113/1, 112/2, 112/1, 103, 102, 100/2, 100/1, 99, 98, 97, 95, 94, 93 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1273/2,1274,1272/2,1272/1,1271,1246, 1287/1,1217/3,1183,1097/2,1097/1 w Mieście Łańcut

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08.02.2021 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

„Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/2, 777/5, 777/6, 777/4, 795, 794, 1485, 800, 803/2, 820/2, 822/2, 295, 289, 282, 1460/2, 265, 264, 263, 259, 258, 257/3, 357, 114/4, 113/1, 112/2, 112/1, 103, 102, 100/2, 100/1, 99, 98, 97, 95, 94, 93 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1273/2,1274,1272/2,1272/1,1271,1246, 1287/1,1217/3,1183,1097/2,1097/1 w Mieście Łańcut Pouczenie

 

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

 

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Miasta Łańcuta, a także w miejscowości Głuchów oraz

Mieście Łańcut na okres 14 dni.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.92.2020.WK

 • 08 lutego 2021 14:52

Obwieszczenie dot. "Rozbudowy sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.51.2020

 • 13 stycznia 2021 14:41

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów -RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na działce nr 774/4 obręb 0003 Głuchów, na terenie gminy Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym"

I-IV.746.2.51.2020

OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 51 ust.1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów -RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na działce nr 774/4 obręb 0003 Głuchów, na terenie gminy Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym", na rzecz:

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

W związku z powyższym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzieć się co do nich, do czasu wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.18.2020.MN.JK

 • 12 stycznia 2021 14:32

Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka"

RGN.6220.18.2020.MN.JK

Łańcut, dnia 12.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka".

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Łańcut na adres: ug@gminalancut.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 283 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Handzlówka oraz w miejscu planowanej inwestycji

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.91.2020.WK

 • 07 stycznia 2021 18:50

Podaje sie do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej" na działce nr ew. 710/2 w miejscowości Wysoka

-

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.88.WK

 • 07 stycznia 2021 18:55

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 1394/1, 1393/4, 1393/3, 1395/1, 1394/2, 1397/1, 1417, 1700/5, 1700/7, 1700/6, 1700/8, 1397/2 w miejscowości Wysoka

-

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.90.2020.WK

 • 07 stycznia 2021 19:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: :Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 45/3, 44/4, 28/2, 27/4 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu