Menu Podmiotowe menu ikonka

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 • 13 września 2022 14:19

Przejdź do wpisu

Petycja - pakiet profilaktyczny

 • 11 lutego 2021 14:29

Petycja dot. przygotowania pakietu profilaktycznego dla wszystkich osób starszych, do których informacje internetowe nie docierają

Przejdź do wpisu

Petycja - szczepionka Covid-19

 • 12 stycznia 2021 14:54

Petycja przeciwko segregowaniu Polaków na lepszych i gorszych w związku ze szczepieniem przeciw Covid-19

-

Przejdź do wpisu

Petycja - w sprawie przyjęcia uchwały

 • 22 grudnia 2020 14:50

Petycja w sprawie przyjecia uchwały nt. równego traktowania przez władze publiczne.

Przejdź do wpisu

Petycja - sołectwo Głuchów

 • 04 maja 2020 14:37

Petycja w sprawie działania na szkodę mieszkańców sołectwa Głuchów w związku z rozbudową drogi gminnej publicznej Nr 109871R Głuchów-Pastwiska w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Petycja - zmiana przepisów prawa miejscowego

 • 09 kwietnia 2020 10:29

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"

Przejdź do wpisu

Petycja - elektroskażenia

 • 03 kwietnia 2020 14:23

Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

Przejdź do wpisu

Petycja - ekwiwalent OSP

 • 02 marca 2020 13:02

Petycja w interesie mieszkańców Gminy Łańcut o podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu należnego członkom ochotniczych straży pożarnych

Przejdź do wpisu

Petycja - utrzymanie czystości

 • 14 lutego 2020 14:53

Petycja w interesie mieszkańców Gminy Łańcut - utrzymanie czystości - uchylenie uchwały

Przejdź do wpisu

Petycja

 • 13 grudnia 2019 21:18

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Przejdź do wpisu

Petycja - zmiana przepisów prawa miejscowego

 • 05 grudnia 2019 14:40

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Przejdź do wpisu

Petycja - Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów

 • 03 września 2019 08:37

Petycja dotycząca Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Przejdź do wpisu

Redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

 • 04 czerwca 2019 09:20

Przejdź do wpisu

Petycja Kraczkowa

 • 21 lutego 2019 14:01

Petycja Mieszkańców Sołectwa Kraczkowa w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Przejdź do wpisu

Petycja o budowę chodnika w Albigowa

 • 06 lutego 2019 14:24

Apel mieszkanmców Albigowej o uwzględnienie w planach inwestycyjnych budowy chodnika w Albigowej

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie dojazdu do działek rolnych położonych przy drodze gminnej w Soninie

 • 27 września 2018 14:37

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie dojazdu do działek rolnych w Soninie

 • 13 lipca 2018 14:52

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie utwardzenia drogi i umożliwienia dojazdu do domu

 • 10 maja 2018 08:42

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

 • 08 maja 2018 09:29

Przejdź do wpisu

Inicjatywa - Zmieniajmy Samorządy na Lepsze - Optymalizacja Kosztów Publicznych

 • 06 października 2017 09:22

Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym - zakładki "Wiarygodna Firma" z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy

Przejdź do wpisu

Inicjatywa - Krajowe Ramy Interoperacyjności - Rozporządzenie - Bezpieczna Informacja Publiczna

 • 10 marca 2017 12:43

Petycja dotycząca Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Przejdź do wpisu

PETYCJE

 • 14 listopada 2016 08:49

Petycje
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:
 • Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje
 • Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmioty wnoszącego petycję oraz adresu korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych punktów
 • Oznaczenie adresata petycji
 • Wskazanie przedmiotu petycji
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Sposób składania petycji oraz rozpatrywanie reguluje Ustawa  z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U 2014. 1195 z późn. zm.)

Przejdź do wpisu

PETYCJE

 • 01 stycznia 2021 00:00

Przejdź do wpisu
Powrót