Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 11 kwietnia 2017 07:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Rogóżno

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 kwietnia 2017 14:01

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Cierpisz

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 kwietnia 2017 13:55

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 07 kwietnia 2017 13:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Głuchów

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 16 marca 2017 14:51

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia w Głuchowie, Kraczkowej, Cierpiszu, Albigowej i Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 10 stycznia 2017 14:33

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych w m Handzlówka nr ew. dz. 1656  o pow. 1,0999 ha. 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 95/16

 • 09 grudnia 2016 15:57

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Kosina dz. nr ew. gr. 350, 352, 2029/1, 3636, Wysoka cz. 970, Handzlówka 1656

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Kosina dz. nr ew. gr. 350, 352, 2029/1, 3636, Wysoka cz. 970, Handzlówka 1656

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 07 listopada 2016 15:27

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut (Kosina 3617/4, 4320, 4484/1, 4487) przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Wykaz gruntów do wydzierżawienia

 • 29 sierpnia 2016 10:48

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA: Sonina dz. nr 1206/1, 2352, 2297/6 - do użytku rolniczego

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA: Sonina dz. nr 1206/1, 2352, 2297/6 - do użytku rolniczego

Przejdź do wpisu

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANOCZONY

 • 24 maja 2016 10:54

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rogóżnie nr dz. 988/3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rogóżnie nr dz. 988/3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny ograniczony

 • 23 lutego 2016 14:13

Wójt Gminy Łańcut ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w m. Sonina nr dz. 1112/7

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 05 lutego 2016 11:59

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w Głuchowie cz.dz. 356/3, 358/2, 358/4, cz.dz. 362/2, 362/8, 362/27

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 05 lutego 2016 11:56

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w Soninie dz. nr 111/1

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 13 stycznia 2016 14:12

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA: Głuchów cz. dz. 356/3, 358/2, 358/4, cz.dz. 362/2, 362/8, 362/27 i Sonina 111/1 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 15 grudnia 2015 14:40

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia w Kosinie 1139, 2429/1, Soninie 2304/2 i Handzlówce 1199/1,1320

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 05 listopada 2015 13:48

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut (Wysoka nr dz. 2091)

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr XI/118/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu oraz uchwały nr XLII/420/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut, wg poniższego wykazu:

 

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości w ha

Cena

wywoławcza w zł

Wadium w zł

 

 

Nr działki

Nr KW

 

 

 

1.

WYSOKA

2091

KW 36620

0,06

9 432,45 zł

943,00

 

Działka położona jest w Wysokiej, we wschodniej części miejscowości. Dostęp do komunikacji publicznej przeciętny - komunikacja autobusowa kursuje wzdłuż drogi powiatowej. Przedmiotowa działka gruntu nr 2091 ma kształt prostokątny, o niekorzystnych proporcjach boków i nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość nieogrodzona. Teren płaski. Znajduje się w otoczeniu nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele rolnicze oraz zabudowanych.

Dla terenu,  na  którym  położona jest  przedmiotowa  nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Łańcut działka jest położona w strefie zabudowy osiedleńczej. Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2015 r. o godz. 1030 w sali posiedzeń (II piętro) Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza do kasy Urzędu Gminy Łańcut lub na konto nr 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763 do dnia 2 grudnia 2015 r.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Cena zakupu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wójt Gminy Łańcut zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 stycznia 2015 r., natomiast drugi - 9 lipca 2015 r. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut pokój 20, tel. (17) 225 66 57.

 

Łańcut, dnia 02.11.2015 r.

Przejdź do wpisu

III przetarg ustny nieograniczony

 • 05 listopada 2015 13:35

Wójt Gminy Łańcut ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut (Rogóżno nr dz. 988/3)

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr XI/118/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu oraz uchwały nr XLVI/442/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut, wg poniższego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości w ha

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Nr działki

Nr KW

 

 

 

1.

Rogoźno

988/3

36633

0,07

12 235,86 zł

1 225,00

Działka gruntu położona jest w centralnej części miejscowości, przy drodze gminnej, ok. 600 m od drogi krajowej nr 4 . Dostęp do komunikacji publicznej dobry - komunikacja autobusowa kursuje wzdłuż drogi krajowej. Działka gruntu ma kształt zbliżony do równoległoboku, o niekorzystnych proporcjach boków. Wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej - woda, kanalizacja, energia elektryczna. Nieruchomość nieogrodzona, teren płaski. Działka znajduje się w otoczeniu nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.

Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali posiedzeń (II piętro) Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza do kasy Urzędu Gminy Łańcut lub na konto nr 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763 do dnia 2 grudnia 2015 r.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Nabywca nieruchomości w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży ustanowi nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i przegonu pasem szerokości 3,50 m oznaczonym na mapie kolorem czerwonym linią przerywaną przez działkę nr 988/3 wzdłuż jej północnej granicy na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 988/2. Służebność podlega ujawnieniu w KW.

Cena wraz z podatkiem VAT płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wójt Gminy Łańcut zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 31 marca 2015 r., natomiast drugi - 24 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut pokój 20, tel. (17) 225 66 57.

 

Łańcut, dnia 02.11.2015 r.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 10 listopada 2015 11:04

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Soninie Nr 1112/7

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 • 23 września 2015 11:52

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Wysokiej stanowiącej mienie komunalne gminy wg poniższego wykazu.

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Wysokiej stanowiącej mienie komunalne gminy wg poniższego wykazu.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 09 września 2015 08:51

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr ew. gr. 1112/7 w Soninie

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr ew. gr. 1112/7 w Soninie

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 01 września 2015 12:46

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut (Rogóżno 1383, Wysoka 3156) przeznaczonych do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

II Przetarg Ustny Nieograniczony

 • 21 maja 2015 14:54

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Łańcut położonej w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 22 kwietnia 2015 13:41

Wójt gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu gminy Łańcut (Albigowa, Głuchów, Wysoka) przeznaczonych do wydzierżawienia.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 22 kwietnia 2015 13:37

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu gminy Łańcut (Albigowa, Głuchów, Wysoka) przeznaczonych do wydzierżawienia.

Przejdź do wpisu

I Przetarg Nieograniczony

 • 02 marca 2015 11:28

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut położonej w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 05 stycznia 2015 13:53

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony

 • 05 stycznia 2015 13:52

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w m. Głuchów

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych

 • 23 stycznia 2014 12:17

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiacych mienie komunalne gminy w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Przetarg Ustny - nieograniczony

 • 08 października 2012 14:03

Wójt Gminy Łańcut ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu. 

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny - nieograniczony

 • 17 stycznia 2012 10:10

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu.

Przejdź do wpisu

Przetarg Ustny - nieograniczony

 • 06 lipca 2011 08:31

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu:

Przejdź do wpisu
Powrót