Menu Podmiotowe menu ikonka

---

 • 15 września 2020 09:01

Urząd Gminy Łańcut
37-100 Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a
województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki
tel. (017) 225-22-64, fax (017) 225-65-36


Połączenie online z tłumaczem języka migowego - https://tlumacz.migam.org/gmina-łańcut

e-mail: ug@gminalancut.pl
http: www.gminalancut.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Łańcut: /gminalancut/esp


NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222,
REGON Gminy Łańcut: 690581790
Nr konta bankowego: 59124026431111000037781750
Identyfikator gminy TERYT: 1810042


Urząd czynny w godzinach: Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00
 

Przejdź do wpisu

STRONA GŁÓWNA

 • 01 stycznia 2021 00:00

Przejdź do wpisu

Deklaracja dostępności

 • 26 listopada 2020 12:14

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut.

Data publikacji strony: 2020-11-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10. Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Balawejder, bip@gminalancut.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 224 60 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • skróty klawiszowe

 

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut Budynek wybudowany ok. 1870 r. znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej więc trudne jest spełnienie wszystkich wymogów dostępności architektonicznej określonych w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w związku z czym wprowadzono organizację pracy, która umożliwia realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób (na zasadzie dostępu alternatywnego). Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Od południowej strony budynku wykonany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym umożliwiający dostanie się na parter. Korytarz na parterze umożliwia swobodne poruszanie się. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca, gdzie można uzyskać pomoc i potrzebne informacje. Brak windy. Schody wewnątrz budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Urzędnicy z I i II piętra prowadzą obsługę interesantów z niepełnosprawnościami na parterze. WC na parterze dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dziecięcych znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Takie miejsce znajduje się również po drugiej stronie budynku jednak ze względu, na to że służy ono również osobom korzystającym z innych instytucji nie zawsze jest dostępne. Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym. Koordynator ds. dostępności architektonicznej: Jan Banaszkiewicz, e-mail: Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

 • 24 maja 2016 13:14

Burmistrz Miasta Łańcuta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie.

Burmistrz Miasta Łańcuta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

 • 24 maja 2016 13:07

Burmistrz miasta Łańcuta  podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie.

Burmistrz miasta Łańcuta  podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 20 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słoneczna w Łańcucie

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 maja 2016 10:30

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 maja 2016 10:44

Zawiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430 położonych w m. Kraczkowa.

Zawiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430 położonych w m. Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 maja 2016 10:20

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowydla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 maja 2016 10:15

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zawiadomienie, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane postanowienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 3413/1, 3413/3, 3414, 3415, 3421/4, 3421/7, 3423, 3430, położone w m. Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 24 maja 2016 09:55

Zawidomienie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, o wydaniu postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Zawidomienie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego, o wydaniu postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 • 24 maja 2016 09:42

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U., z 2015r., poz.199 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23/ zawiadamia że w dniu 20.05.2016r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na części dz. nr ew. gr.
145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158,
365/2, 367, 369, 371, 372, 512, 370  położonych w m. Rogóżno.

 
 

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U., z 2015r., poz.199 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23/ zawiadamia że w dniu 20.05.2016r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na części dz. nr ew. gr.
145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158,
365/2, 367, 369, 371, 372, 512, 370  położonych w m. Rogóżno.

 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 18 maja 2016 10:16

Wójt Gminy zawiadamia iż do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęły odwołania od decyzji Wójta Gminy Łańcut ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6003A na części dz. nr ew. gr. 904, obręb 0006 Kraczkowa z dnia 26.06.2014r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z czym organ przesłał komplet dokumentów do organu wyższego stopnia. 
 

Wójt Gminy zawiadamia iż do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęły odwołania od decyzji Wójta Gminy Łańcut ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6003A na części dz. nr ew. gr. 904, obręb 0006 Kraczkowa z dnia 26.06.2014r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z czym organ przesłał komplet dokumentów do organu wyższego stopnia.

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

 • 22 września 2011 09:41

Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Łańcut wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH OD NR 1 DO NR 11

Przejdź do wpisu

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu
Powrót