Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr II/15/18

 • 17 grudnia 2018 12:05

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/14/18

 • 17 grudnia 2018 12:02

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/13/18

 • 17 grudnia 2018 11:56

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/405/18

 • 08 października 2018 11:02

Uchwała Nr XLIV/405/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/404/18

 • 08 października 2018 11:00

Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/403/18

 • 08 października 2018 10:56

Uchwała Nr XLIV/403/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/391/18

 • 13 września 2018 14:46

Uchwała Nr XLIII/391/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/370/18

 • 15 czerwca 2018 09:09

Uchwała Nr XLI/370/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łańcut i nadania jej statutu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/367/18

 • 26 kwietnia 2018 14:25

Uchwała Nr XL/367/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie" nr POWR.02.05.00-00-0186/17 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/366/18

 • 26 kwietnia 2018 14:24

Uchwała Nr XL/366/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/364/18

 • 26 kwietnia 2018 14:22

Uchwała Nr XL/364/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie szcegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter ywilnoprawny, przypadających gminie Łańcut i jej jednostkom organizacyjnym, wskazaniaorganów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/361/18

 • 26 kwietnia 2018 14:21

Uchwała Nr XL/361/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/360/18

 • 04 kwietnia 2018 08:14

Uchwała Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/359/18

 • 15 marca 2018 09:40

Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/356/18

 • 15 marca 2018 09:38

Uchwała Nr XXXIX/356/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/350/17

 • 06 lutego 2018 09:15

Uchwała Nr XXXVIII/350/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łańcut, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/349/17

 • 06 lutego 2018 09:14

Uchwała Nr XXXVIII/349/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/348/17

 • 06 lutego 2018 09:13

Uchwała Nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/320/17

 • 06 lutego 2018 09:11

Uchwała Nr XXXVI/320/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/319/17

 • 06 lutego 2018 09:09

Uchwała Nr XXXVI/319/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchylenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/308/17

 • 06 lutego 2018 09:08

Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/305/17

 • 06 lutego 2018 09:05

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/304/17

 • 06 lutego 2018 08:58

Uchwała Nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/307/17

 • 05 stycznia 2018 14:41

Uchwała Nr XXXVI/307/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu połozonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/248/17

 • 28 kwietnia 2017 14:49

Uchwała Nr XXIX/248/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/241/17

 • 10 kwietnia 2017 09:12

Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2017 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/235/17

 • 10 kwietnia 2017 09:00

Uchwała Nr XXVIII/235/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/233/17

 • 07 marca 2017 14:56

Uchwała Nr XXVII/233/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/231/17

 • 07 marca 2017 14:53

Uchwała Nr XXVII/231/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/04 Rady Gminy łańcut z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/217/17

 • 03 lutego 2017 10:07

Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/388/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia czsu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/213/16

 • 13 stycznia 2017 17:17

Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawiezaliczenia drogi "Działy Wschodnie" w Kraczkowej i Cierpiszu do kategorii drów gminnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/200/16

 • 13 stycznia 2017 17:11

Uchwała Nr XXV/200/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/199/2016

 • 13 stycznia 2017 17:08

Uchwała Nr XXV/199/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/198/16

 • 13 stycznia 2017 17:07

Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/196/16

 • 13 stycznia 2017 17:03

Uchwała Nr XXV/196/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Łańcut na 2017 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/186/16

 • 19 grudnia 2016 11:56

Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/185/16

 • 19 grudnia 2016 11:55

Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/164/16

 • 19 lipca 2016 13:10

Uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/163/16

 • 19 lipca 2016 13:05

Uchwała Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/162/16

 • 19 lipca 2016 13:00

Uchwała Nr XX/162/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/161/16

 • 19 lipca 2016 12:48

Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/160/16

 • 11 sierpnia 2016 17:12

Uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut
STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ §4 pkt 2 oraz § ust. 2 i 3

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/150/16

 • 28 czerwca 2016 08:41

Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/149/16

 • 28 czerwca 2016 08:39

Uchwała Nr XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/146/16

 • 28 czerwca 2016 14:55

Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łańcut miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UNIEWAŻNIONA

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/135/16

 • 25 maja 2016 14:34

Uchwała Nr XVII/135/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/128/16

 • 25 maja 2016 14:30

Uchwała Nr XV/128/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

uchwała nr XIV/109/15

 • 25 maja 2016 14:25

Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Łańcut przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Przejdź do wpisu

uchwała nr XIV/107/15

 • 28 czerwca 2016 14:56

Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

UNIEWAŻNIONA

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/100/15

 • 01 grudnia 2015 10:46

Uchwała Nr XIII/100/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/305/17

 • 06 lutego 2018 09:04

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/305/17

 • 06 lutego 2018 08:59

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Przejdź do wpisu
Powrót