Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXIX/473/21

 • 11 października 2021 12:54

Uchwała Nr XXIX/473/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/471/21

 • 11 października 2021 12:52

Uchwała Nr XXIX/471/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/470/21

 • 11 października 2021 12:49

Uchwała Nr XXIX/470/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/469/21

 • 11 października 2021 12:46

Uchwała Nr XXIX/469/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/384/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/384/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/387/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/387/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz okreslenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/395/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/395/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/397/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/397/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/399/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/399/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/401/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/401/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/402/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/402/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit d ustawy z dnia 26 kwietnia  1982 r. - Karta Nauczyciela 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/404/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/404/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracjacych z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/405/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/405/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/407/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/407/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/408/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/408/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie okreslenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/409/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/409/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/270/20

 • 03 marca 2021 10:37

Uchwała Nr XIX/270/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/271/20

 • 03 marca 2021 10:45

Uchwała Nr XIX/271/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/273/20

 • 03 marca 2021 10:54

Uchwała Nr XIX/273/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Na nowym osiedlu" w Albigowej do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/279/20

 • 03 marca 2021 10:57

Uchwała Nr XIX/279/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochorniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/286/20

 • 03 marca 2021 12:11

Uchwała Nr XX/286/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/287/20

 • 03 marca 2021 12:18

Uchwała Nr XX/287/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/288/20

 • 03 marca 2021 13:15

Uchwała Nr XX/288/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Kosina - Małe Doły" w Kosinie do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/289/20

 • 03 marca 2021 13:33

Uchwała Nr XX/289/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Od drogi krajowej nr 94 do Granic" w Głuchowie do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/290/20

 • 03 marca 2021 14:27

Uchwała Nr XX/290/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi "Kosina-Rogóżno (Puchałówka)" w Kosinie i Rogóżnie do kategorii dróg gminnych publicznych 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/291/20

 • 03 marca 2021 14:43

Uchwała Nr XX/291/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/294/20

 • 03 marca 2021 14:47

Uchwała Nr XXI/294/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Żłobek w Kosinie" 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/295/20

 • 03 marca 2021 14:51

Uchwała Nr XXI/295/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Żłobek w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/296/20

 • 03 marca 2021 14:53

Uchwała Nr XXI/296/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/297/20

 • 03 marca 2021 14:55

Uchwała Nr XXI/297/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/366/21

 • 17 lutego 2021 09:03

Uchwała Nr XXV/366/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kosinie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/367/21

 • 17 lutego 2021 09:12

Uchwała Nr XXV/367/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/368/21

 • 17 lutego 2021 09:24

Uchwała Nr XXV/368/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Gminy Łańcut o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/259/20

 • 13 maja 2020 12:23

Uchwała Nr XVIII/259/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/241/20

 • 02 marca 2020 12:49

Uchwała Nr XVII/241/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/240/20

 • 02 marca 2020 12:44

Uchwała Nr XVII/240/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/235/20

 • 02 marca 2020 12:46

Uchwała Nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodziezy uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/197/19

 • 18 grudnia 2019 10:36

Uchwała Nr XV/197/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XV/194/19

 • 18 grudnia 2019 10:35

Uchwała Nr XV/194/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/193/19

 • 18 grudnia 2019 10:33

Uchwała Nr XV/193/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XV/191/19

 • 18 grudnia 2019 10:32

Uchwała Nr XV/191/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiazani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/190/19

 • 18 grudnia 2019 10:31

Uchwała Nr XV/190/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/189/19

 • 18 grudnia 2019 10:29

Uchwała Nr XV/189/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/199/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XV/188/19

 • 18 grudnia 2019 10:28

Uchwała Nr XV/188/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XV/187/19

 • 18 grudnia 2019 10:27

Uchwała Nr XV/187/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/186/19

 • 18 grudnia 2019 10:26

Uchwała Nr XV/186/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/185/19

 • 18 grudnia 2019 10:25

Uchwała Nr XV/185/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/174/19

 • 18 grudnia 2019 10:23

Uchwała Nr XV/174/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/173/19

 • 18 grudnia 2019 10:22

Uchwała Nr XV/173/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XV/172/19

 • 18 grudnia 2019 10:20

Uchwała Nr XV/172/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2020

Przejdź do wpisu