Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr VI/75/19

 • 06 marca 2019 10:12

Uchwała Nr VI/75/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz cwysokości cen za te usługi

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VI/74/19

 • 06 marca 2019 10:14

Uchwała Nr VI/74/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/73/19

 • 06 marca 2019 10:09

Uchwała Nr VI/73/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/72/19

 • 06 marca 2019 10:08

Uchwała Nr VI/72/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/69/19

 • 14 lutego 2019 11:53

Uchwała Nr V/69/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/67/19

 • 14 lutego 2019 11:07

Uchwała Nr V/67/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łańcut"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr V/66/19

 • 14 lutego 2019 11:04

Uchwała Nr V/66/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr III/34/18

 • 17 stycznia 2019 13:46

Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/32/18

 • 17 stycznia 2019 13:45

Uchwała Nr III/32/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/30/18

 • 17 stycznia 2019 13:44

Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie okraślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/29/18

 • 17 stycznia 2019 13:44

Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniającą uchwałę Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/28/18

 • 17 stycznia 2019 13:42

Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wysoka

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/27/18

 • 17 stycznia 2019 13:41

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sonina

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/26/18

 • 17 stycznia 2019 13:32

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/25/18

 • 17 stycznia 2019 13:30

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/24/18

 • 17 stycznia 2019 13:28

Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kosina

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/23/18

 • 17 stycznia 2019 13:26

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Handzlówka

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/22/18

 • 17 stycznia 2019 13:19

Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Głuchów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/21/18

 • 17 stycznia 2019 13:18

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Cierpisz

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/20/18

 • 17 stycznia 2019 13:13

Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Albigowa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/19/18

 • 17 stycznia 2019 13:11

Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu