Menu Podmiotowe menu ikonka

Ochrona danych PP Wysoka

  • 18 sierpnia 2023 08:26

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań, które wykonuje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wysokiej z siedzibą pod adresem 37-100 Łańcut, Wysoka 98 (dalej: Szkoła). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót, od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. Nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Zespół przetwarza moje dane osobowe?

Zespół przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą mieć Państwo pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Zespołu.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wysokiej w imieniu, którego obowiązki administratora sprawuje Dyrektor. Zespół odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Szkołą za pomocą poczty email: spwysoka@gminalancut.pl, oraz pod numerem telefonu + 48 17 225 29 58 lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: idospw@wp.pl

W jakim celu Zespół przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zespół w celu:

· Prowadzenia spraw z zakresu:

- zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki,

- umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,

- kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

- sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

· Organizacja bezpieczeństwa osób i mienia Szkoły.

 

Kto jest odbiorcą moich danych?

Zespół nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te, którym Zespół powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Zespół?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego 9 wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Zespole, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzanie przez Zespół danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści danych (art. 15 RODO),

- do sprostowania danych (art. 16 RODO),

- do usunięcia danych (art. 17 RODO),

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

- prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowaniem (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zespół narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje, w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa oświatowego.

Skąd Zespół ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora.
W przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Zespół ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Zespół z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osobą, której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Zespół zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Zespołu w każdej chwili, poczynając
od 25 maja 2018 r.

Zespół rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jego imieniu:

- w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

- w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osobę zainteresowaną listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

- w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Zespołu lub przesłać do za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: idospw@wp.pl Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zespół żądania od Osoby Zainteresowanej.

Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespół.

W imieniu Zespołu Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.

Szkoła nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrywanie wniosku.

Właściwym dla Zespołu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: idospw@wp.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót