Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVI/623/22

 • 22 grudnia 2022 09:53

Uchwała Nr XXXVI/623/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/621/22

 • 22 grudnia 2022 09:52

Uchwała Nr XXXVI/621/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Łańcut i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/620/22

 • 22 grudnia 2022 09:50

Uchwała Nr XXXVI/620/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utwrzenia Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/618/22

 • 22 grudnia 2022 09:49

Uchwała Nr XXXVI/618/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łańcut i nadania jej statutu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/617/22

 • 22 grudnia 2022 09:48

Uchwała Nr XXXVI/617/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ła cut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/614/22

 • 22 grudnia 2022 09:47

Uchwała Nr XXXVI/614/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/448/21/z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/612/22

 • 22 grudnia 2022 09:45

Uchwała Nr XXXVI/612/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/611/22

 • 22 grudnia 2022 09:44

Uchwała Nr XXXVI/611/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/589/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/610/22

 • 22 grudnia 2022 09:42

Uchwała Nr XXXVI/610/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/584/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/609/22

 • 22 grudnia 2022 09:41

Uchwała Nr XXXVI/609/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/608/22

 • 22 grudnia 2022 09:40

Uchwała Nr XXXVI/608/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/607/22

 • 22 grudnia 2022 09:35

Uchwała Nr XXXVI/607/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/605/22

 • 22 grudnia 2022 09:31

Uchwała Nr XXXVI/605/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/604/22

 • 22 grudnia 2022 09:29

Uchwała Nr XXXVI/604/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/496/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/603/22

 • 22 grudnia 2022 09:27

Uchwała Nr XXXVI/603/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/602/22

 • 22 grudnia 2022 09:24

Uchwała Nr XXXVI/602/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/601/22

 • 22 grudnia 2022 09:23

Uchwała Nr XXXVI/601/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/494/21

 • 16 grudnia 2021 07:38

Uchwała Nr XXX/494/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/493/21

 • 16 grudnia 2021 07:36

Uchwała Nr XXX/493/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/490/21

 • 16 grudnia 2021 07:33

Uchwała Nr XXX/490/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/489/21

 • 16 grudnia 2021 07:24

Uchwała Nr XXX/489/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/488/21

 • 16 grudnia 2021 07:16

Uchwała Nr XXX/488/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 15 grudnia 2021 14:59

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/486/21

 • 15 grudnia 2021 14:51

Uchwała Nr XXX/486/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/481/21

 • 15 grudnia 2021 14:47

Uchwała Nr XXX/481/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego Gminy Łańcut, pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/475/21

 • 15 grudnia 2021 14:44

Uchwała Nr XXX/475/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na oszarze Gminy Łańcut na rok 2022

Przejdź do wpisu
Powrót