Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZSP Wysoka

  • 18 sierpnia 2023 07:57

Zespół Szkolno – Przedszkolny w skład, którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Wysokiej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży, która:

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Wysokiej, nr budynku 98, na działce nr 654.

Przedszkole Publiczne w Wysokiej, które zapewnia:

· wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od potrzeb indywidualnych zmierzających do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole,

· zapewnienie przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji
i poszanowania ich potrzeb,

· doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy
z dziećmi, rozwój zawodowy nauczyciela, wzbogacanie bazy oraz promowania placówki.

Siedzibą Przedszkola jest budynek położony w Wysokiej, nr budynku 81, na działce nr 967.

Organem prowadzącym szkoły i przedszkola jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą i przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu
Powrót