Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry ZS Rogóżno

  • 16 maja 2022 14:43

Na wniosek zainteresowanych osób wydaje się zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

Rejestry i ewidencje:

·        zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

·        księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej placówki;

·        księga uczniów;

·        wypadków uczniów i pracowników;

·        zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

·        dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

·        zawiadomienia o przekazaniu ucznia;

·        akta osobowe pracowników;

·        rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

·        karty czasu pracy;

·        karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

·        pieczęci szkolnych;

·        delegacji służbowych;

·        wyjść służbowych pracowników;

·        zarządzeń dyrektora szkoły;

·        książki kontroli zewnętrznych;

·        księga protokołów Rady Pedagogicznej.

2.    Książka druków ścisłego zarachowania:

·        świadectwa szkole,

·        legitymacje szkolne;

·        karty rowerowe;

·        arkusze spisu z natury;

·        księgi inwentarzowe.

3.    W programach komputerowych prowadzi się ewidencję:

·        faktur;

·        raportów kasowych;

·        środków trwałych;

·        sprzętu i wyposażenia szkoły;

·        zatrudnionych pracowników;

·        kartoteki płacowe pracowników.

4.    Archiwa:

·        dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

·        dokumenty finansowe;

·        dokumenty związane z obowiązkiem szkolnym;

·        dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

Przejdź do wpisu
Powrót