Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZS Rogóżno

  • 16 maja 2022 14:34

Zespół Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie  jest publiczną placówką oświatową.

W skład wchodzi  ośmioletnia szkoła podstawowa oraz przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Placówka prowadzi naukę na następujących etapach edukacyjnych:

- edukacja przedszkolna

- I-szy etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna;

- II-gi etap edukacyjny:  klasy IV-VIII

Placówka:

1.    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2.    przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3.    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4.    realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

5.    realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Rogóżnie, nr budynku 374, na działce nr ew.843, 842/2.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2a.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu
Powrót