Menu Podmiotowe menu ikonka

Dyrektor ZS Rogóżno

  • 17 sierpnia 2023 14:08

Dyrektor Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie: Barbara Wiśniewska

 

KOMPETENCJE DYREKTORA:

1.    Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Sprawuje nadzór pedagogiczny:

·        ocenia stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

·        analizuje i ocenia efekty realizacji podstawy programowej i programów nauczania w placówce;

·        udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

·        inspiruje nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

3.    Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

4.    Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

5.    Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.

6.    Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników, nie będących nauczycielami:

·        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników placówki;

·        przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom placówki,

·        występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

7.    Podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii właściwej placówki.

8.    Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

9.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dokonuje skreślenia ucznia z listy, jeżeli uczeń nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym.

10. Organizuje pracę szkoły, w szczególności godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

11. Nadzoruje stan bhp szkoły oraz wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, dba o ich stan techniczny.

12. Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektów szkolnych, prace konserwacyjno-remontowe oraz okresowe inwentaryzacje majątku szkoły.

13. Wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej.

Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Przejdź do wpisu
Powrót