Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry

  • 24 maja 2022 09:37

Rejestry:

- rejestr druków ścisłego zarachowania

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych

- rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

- rejestr wydanych kart rowerowych

- rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

- rejestr pieczęci szkolnych

- rejestr korespondencji

- rejestr wypadków uczniów

- rejestr wypadków w pracy

- rejestr umów z kontrahentami

Ewidencje:

- księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają do naszej szkoły

- księgi uczniów

- dokumentacja związana z przebiegiem nauczania

- księgi inwentarzowe

- księgi arkuszy ocen

- książki kontroli zewnętrznych

- książki protokołów posiedzeń rady pedagogicznej

- księga uchwał rady pedagogicznej

- książka zarządzeń dyrektora

- księga zastępstw

- ewidencja wydanych duplikatów świadectw

- ewidencja wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

- ewidencja badań lekarskich

- ewidencja osób odbywających praktyki studenckie

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja wyposażenia

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja zwolnień lekarskich

Przejdź do wpisu
Powrót