Menu Podmiotowe menu ikonka

Statut prawny i organizacja SP Sonina

  • 24 maja 2022 09:21

- Statut (pobierz plik pdf)

- Statut - aneks (pobierz plik pdf)

- Schemat organizacyjny (pobierz plik pdf)

- Informacja ogólna:

Szkoła Podstawowa im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

- realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Soninie, nr budynku 168, położony na działkach o numerach: 1130/2, 1131/2, 1143, 1144/4.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu
Powrót