Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry

  • 18 sierpnia 2023 12:10

W Zespole Szkół w Kosinie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

· rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);

· rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń ukończenia szkoły;

· rejestr wydanych legitymacji szkolnych;

· rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;

· rejestr wydanych kart rowerowych;

· rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

· rejestr pieczęci szkolnych;

· rejestr korespondencji;

· rejestr wypadków uczniów;

· rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

· księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;

· księgi uczniów;

· księgi arkuszy ocen;

· książki kontroli zewnętrznych;

· książki protokołów rad pedagogicznych;

· książka zarządzeń dyrektora;

· książka wydanej odzieży roboczej;

· ewidencja środków trwałych;

· ewidencja wyposażenia;

· ewidencja czasu pracy;

· ewidencja zwolnień lekarskich

· losy absolwentów

Przejdź do wpisu
Powrót