Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.1.2023.AR

 • 06 lutego 2023 14:50

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa - nabór uzupełniający

 • 06 lutego 2023 10:22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

Gmina Łańcut w roku 2023 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023”
Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 61 200,00 zł

Całkowita wartość: 62 424,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Wsparciem objętych mogą zostać:

- osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 240 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

- dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

w wymiarze 190 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik karta zgłoszeniowa)

2. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

3. dostarczenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN

O przyjęciu do projektu decyduje ilość punktów na Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 6 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 10.02.2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.

Kontakt:

tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Nabór uzupełniający w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 • 06 lutego 2023 10:13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 190 600,00 zł

Całkowita wartość: 194 410,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu z życiu społecznym.

Wsparciem objętych mogą zostać:

- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 550 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45,8 h miesięcznie

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia

 2. wypełnioną kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji

 3. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej /skali niepełnosprawności, konieczności zapewnienia wsparcia asystenta/.

Załączniki:
Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 8 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji
Załącznik nr 9 Karta realizacji usług asystencji
Załącznik nr 10 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 10A Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. analogicznych usług
Oświadczenie o akceptacji asystenta
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 10.02.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.


kontakt: tel: 17 2499207
e-mail: ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.1.2021

 • 03 lutego 2023 12:09

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXVI/612/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.2.2022

 • 03 lutego 2023 11:59

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXV/597/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut -Pruchnik.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.523.2022.DS

 • 01 lutego 2023 16:00

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrznymi instalacjami gazu i energii elektrycznej zlokalizowanymi na działce nr ewid. 358/12 obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.30.2022.WK

 • 26 stycznia 2023 14:21

Podaje się do publicznej wiadomosci, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej LAN7119A wraz z wewnętrzna linią zasilającą i kanalizacja kablową" na działce nr ew. 659/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2022.WK

 • 25 stycznia 2023 14:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

 • 18 stycznia 2023 13:11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - Pobyt Dzienny – Edycja 2023

Gmina Łańcut w roku 2023 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023”
Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 61 200,00 zł

Całkowita wartość: 62 424,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Wsparciem objętych może zostać:

- 4 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

w wymiarze 240 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

- 3 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

w wymiarze 190 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są
o przedłożenie następujących dokumentów:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik karta zgłoszeniowa)

2. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

3. dostarczenie karty pomiaru niezależności funcjonalnej – skala FIN

O przyjęciu do projektu decyduje ilość punktów na Karcie pomiaru niezalezności funkcjonalnej.

Załączniki:

Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 6 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – skala FIN
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 31.01.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.

Kontakt:

tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

 • 18 stycznia 2023 13:03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 190 600,00 zł

Całkowita wartość: 194 410,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu z życiu społecznym.

Wsparciem objętych może zostać:

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 550 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45,8 h miesięcznie

- 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 540 godz. w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby/ średnio 45 h miesięcznie

Zgodnie z wytycznymi Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Łańcut.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia

 2. wypełnioną kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji

 3. dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decyduje:
- kolejność zgłoszeń
- analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej /skali niepełnosprawności, konieczności zapewnienia wsparcia asystenta/.

Załączniki:
Załącznik nr 7 Karta zgłoszenia do programu
Załącznik nr 8 Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji
Załącznik nr 9 Karta realizacji usług asystencji
Załącznik nr 10 Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 10A Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie dot. analogicznych usług
Oświadczenie o akceptacji asystenta
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula informacyjna RODO

Dokumenty należy składać do 31.01.2023 r w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut w godz. 7.00-15.00.


kontakt: tel: 17 2499207
e-mail:
ops@opsgl.pl

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.2.2022

 • 04 stycznia 2023 09:05

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Link do dyskusji publicznej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVmZDhjYjAtMTQ2Mi00ZTk2LWI4ZGQtOGM2ZWViYWUxZmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/622/22

 • 22 grudnia 2022 09:08

Uchwała Nr XXXVI/622/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXI/170/16/ z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 07 listopada 2022 14:36

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236)  Wójt Gminy Łańcut informuje o przystąpieniu Gminy Łańcut do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Przejdź do wpisu

Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 • 02 listopada 2022 10:25

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573
  z późn. zm.).

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 17 2258190.

Przejdź do wpisu

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 • 02 listopada 2022 10:16

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziecmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu resortowego ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 17 2258190.

Przejdź do wpisu

Decyzja dot. Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • 19 października 2022 12:00

Decyzja dot. zatwierdzenia ustalonych przez Wójta Gminy Łańcut ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków ma terenie gminy Łańcut, części gminy Krasne, oraz części gminy Chmielnik

Przejdź do wpisu

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, pomocy publicznej

 • 01 czerwca 2022 15:15

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, pomocy publicznej w 2021 roku

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.15.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:54

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 14 czerwca 2016 r. znak: OŚ-III.6341.39.2016.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.14.2022.MK

 • 20 maja 2022 12:51

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gmny Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie. praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łańcuckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: OŚ-III.6341.15.2017.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 28 kwietnia 2022 14:03

Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak AB-II.6740.20.2022

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2022.WK

 • 14 kwietnia 2022 12:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2814, 2813/1, 2810/1, 2802/6, 2799 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.394.2022.BH

 • 07 kwietnia 2022 13:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 06 kwietnia 2022 12:08

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 6.04.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 30 marca 2022 07:35

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2022.WK

 • 29 marca 2022 10:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na cz. działek nr ew. 2370, 2200/5, 2550, 2551/1, 2552,

Przejdź do wpisu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

 • 24 marca 2022 11:53

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania wynosi: 283 600 zł

Całkowita wartość: 289 272 zł

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

 • 24 marca 2022 09:43

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania  wynosi: 40 000 zł

Całkowita wartość: 40 800 zł

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

 • 23 marca 2022 08:36

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów tymczasowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 15 marca 2022 12:14

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie.

Przejdź do wpisu

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

 • 09 marca 2022 11:50

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony środowiska tj.:

 • UCHWAŁA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych".
 • UCHWAŁA NR XXVII/464/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krotkoterminowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.82.2021.WK

 • 28 lutego 2022 10:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 634, 652, 653/1, 671, 673 w miejscowości Handzlówka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2022.WK

 • 25 lutego 2022 12:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na cz. działek nr ew. 2370, 2200/5, 2550, 2551/1, 2552, 2555, 2556/1, 2568/1, 2568/2

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 • 17 lutego 2022 09:00

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.02.2022 r. dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary - w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 03 lutego 2022 14:25

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 1.02.2022 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 01 lutego 2022 14:43

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2022 r.

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

 • 14 stycznia 2022 13:33

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022 - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 16 grudnia 2021 09:19

Kontynuacja budowy drogi krajowej nr 4 (obecnie nr DK94 613+767,30 - 619+596,72 przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - odcinek Łańcut-Głuchów km 613+767-619+589,86

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 10 grudnia 2021 10:35

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/484/21

 • 10 grudnia 2021 10:24

Uchwała Nr XXX/484/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Sonina, stanowiących własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Uproszczony Plan Urządzenia Lasu

 • 21 czerwca 2021 14:21

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych  Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/21

 • 19 maja 2021 09:53

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi

 • 17 maja 2021 00:00

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6233.4.2021.KW

 • 06 maja 2021 00:00

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG

 • 08 sierpnia 2019 08:02

Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Ministra Energii

 • 19 czerwca 2019 09:39

Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG

 • 10 czerwca 2019 11:51

Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RRE.6523.3.2019.ATF

 • 03 czerwca 2019 10:13

Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DKG-IV.4771.18.2018.BG

 • 21 maja 2019 11:27

dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2022.WK

 • 16 stycznia 2023 14:46

Zawiadomienie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.27.2022.WK 

Łańcut, 2023-01-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2022.WK

 • 16 stycznia 2023 14:36

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina" na działkach nr ew. 1510/4,1332,1366/2,1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.01.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina" na działkach nr ew. 1510/4,1332,1366/2,1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Białobrzegi, a także w miejscowości Kosina oraz Dębina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 • 05 stycznia 2023 15:10

Zarządzenie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 grudnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

 • 05 stycznia 2023 12:28

Obwieszczenie dot. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut.

RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 - dalej zwanym Kpa), w związku art. 401 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 30 grudnia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych - działka nr ewid. 733 obręb Kraczkowa, gm. Łańcut, pow. łańcucki.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego, do zawiadomienia stron w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w przypadku nieuregulowanego stan prawny nieruchomości, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastgpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 516, w godzinach pracy, tj. od 800 do 1600.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2023.AR

 • 05 stycznia 2023 10:58

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

Łańcut, dn. 5 stycznia 2023 r.

RGN.6220.1.2023.AR

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109 859R Albigowa p. wieś do Wysokiej w miejscowości Albigowa na terenie Gminy Łańcut na działkach ozn. nr ewid.: 2004/2, 2004/3, 1987/1 i 2070/2

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 1. o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
 2. o wystąpieniu w dniu 5 stycznia 2023 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie bowiem z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w ciągu przebudowywanej drogi. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 stycznia 2023 r.

Równocześnie zawiadamia się, że informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Karta nr 1/2023.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2022.WK

 • 29 grudnia 2022 15:01

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 28.12.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaków-Rogóżno" na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 28.12.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaków-Rogóżno" na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.1390.2022.BH

 • 28 grudnia 2022 11:20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosina" na terenie działek nr ew.: 1510/4, 1332, 1366/2, 1366/1, 1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 położonych w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w m. Dębina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2022.KG

 • 22 grudnia 2022 10:52

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosi na" na działkach nr ew. gr. 1510/4,1332, 1366/2, 1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 położonych w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości

RZP.6733.25.2022.KG

Łańcut, 2022-12-20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosi na" na działkach nr ew. gr. 1510/4,1332, 1366/2, 1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 położonych w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.22.BL.41

 • 20 grudnia 2022 19:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.16.5.2022.BL.39

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.40

 • 20 grudnia 2022 14:58

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700

WOOŚ.420.16.5.2022.BL.40

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) - dalej „Kpa" w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „ustawa ooś"

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.16.5.2022.BL.39, z dnia 16 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pełnomocnika, Pełnomocnika Pana Marka Galas, reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 -15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa. Decyzja została również wysłana do Urzędu Gminy i Miasta Sędziszów Małopolski oraz Urzędu Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2022.WK

 • 16 grudnia 2022 14:02

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Daniela Łysko złożony w dniu 10.11.2022 r. (uzupełniony w dniu 09.12.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

RZP.6733.26.2022.WK

Łańcut, 2022-12-14

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Daniela Łysko złożony w dniu 10.11.2022 r. (uzupełniony w dniu 09.12.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT24315_ALBIGOWA, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na działce nr ew. 1228 w miejscowości Handzlówka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4217.62.2022.JJ/NS

 • 15 grudnia 2022 14:27

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

 • 13 grudnia 2022 11:59

Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych 21  istniejącymi wylotami z odcinka drogi krajowej 94 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.12.2022.AR

 • 13 grudnia 2022 11:08

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

 RGN.6220.12.2022.AR

OBWIESZCZENIE o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 65 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ i art. 35, art. 36 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 27 października 2022 r. VORTEX ENERGY SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą al. Wojska Polskiego 68, 70-479 Szczecin reprezentowanym przez Pełnomocnika Panią Annę Gwara (udzielone pełnomocnictwo z dnia 15.06.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

WÓJT GMINY ŁAŃCUT ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

o tym, że:

1) prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) powodem nie załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii/uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;

3) RDOŚ pismem z dnia 24 listopada 2022 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip), gdyż stwierdzono w niej braki merytoryczne w stosunku do wymagań dla tego typu dokumentacji określone w art. 62a ustawy ooś. Braki te nie pozwalają więc na przeprowadzenie analizy przedłożonego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Równocześnie ww. organ wyznaczył termin uzupełnienia dokumentacji do dnia 24 stycznia 2023 r. RDOŚ dokona rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni, licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego;

4) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie więc wydana w terminie do dnia 24 lutego 2023 r.;

5) stronom postępowania, w przypadku bezczynności organu załatwiającego sprawę oraz w przypadku przewlekłości prowadzenia postępowania, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2022.WK

 • 08 grudnia 2022 11:11

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Stanisława Sądej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.27.2022.WK

Łańcut, 2022-12-02

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Stanisława Sądej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 603/4, 589, 579/3, 579/4, 579/6 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

 • 06 grudnia 2022 14:49

Zarządzenie nr 139/22 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe łub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łańcut

 • 06 grudnia 2022 14:39

Zarządzenie nr 138/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.432.2022.MKo

 • 02 grudnia 2022 14:20

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Zakładu Produkcji Mebli "Golmeb" o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2022.WK

 • 30 listopada 2022 11:27

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów- Rogoźno" na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno

RZP.6733.24.2022.WK

Łańcut, 2022-11-29

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

.Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów- Rogoźno' na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP. 6733.25.2022.WK

 • 23 listopada 2022 07:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Przebudowy drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosina" na działkach nr ew. 1510/4, 1332, 1366/2, 1366/1, 1244, 264/1, 269/1, 208 w miejscowości Kosina oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.4.2022

 • 23 listopada 2022 07:30

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.14210.93.2022.MC

 • 22 listopada 2022 12:46

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut

RZ.ZUZ.1.4210.93.2022.MC

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 - dalej zwanym Kpa), w związku art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 401 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych 21 istniejącymi wylotami (Wl - W21) z odcinka drogi krajowej nr 94 w km 609+358 - 611+329 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut, i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych - działka nr ewid. 2774 obręb Blizne, gm. Jasienica Rosielna, pow. brzozowski.

Zgodnie z art. 10 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W powyższym terminie Strony postępowania mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 516 w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego, do zawiadomienia stron w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.35

 • 22 listopada 2022 11:27

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

WOOŚ.420.16.5.2022.BL.35

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) - dalej „Kpa" w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029, ze zm.) - dalej „uooś"

zawiadamiam strony postępowania

 1. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
 2. o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w dniu 14.11.2022 r. opinii znak: RZ.ZZŚ.2.435.187.2022.MB, w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania,
 3. o wydaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w dniu 04.11.2022 r., opinii znak: SNZ.9020.4.16.2022.RD, w której uznano za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 41 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 - 15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44).

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 25.11.2022 r. do 08.12.2022 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 441

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP. 6733.18.2022.WK

 • 18 listopada 2022 10:47

Obwieszczenie dot. "Budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile Nr "52738_Łańcut-Kosina"" na części działki nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 16 listopada 2022 14:24

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 16.11.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.23.2022.WK

Łańcut, 2022-11-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 16.11.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2022.WK

 • 14 listopada 2022 14:11

RZP.6733.25.2022.WK

Łańcut, 2022-11-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3B, 37-100 Łańcut z dnia 7.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1523 R Białobrzegi - Kosina" na działkach nr ew. 1510/4,1332,1366/2,1366/1,1244, 264/1, 264/2, 269/1, 208 w miejscowości Głuchów oraz na działce nr ew. 1460/1 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.12.2022.AR

 • 09 listopada 2022 13:03

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2022.1029 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2022.2000, dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem z dnia 27 października 2022 r. VORTEX ENERGY SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą al. Wojska Polskiego 68, 70-479 Szczecin reprezentowanym przez Pełnomocnika Panią Annę Gwara (udzielone pełnomocnictwo z dnia 15.06.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie do 3 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosina wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm", na działkach ozn. nr ewid.: 4440/4, 4440/11 i 4440/12 położonych w Kosinie

WÓJT GMINY ŁAŃCUT ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 1. o wszczęciu w dniu 2 listopada 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
 2. o wystąpieniu w dniu 9 listopada 2022 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie bowiem z § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz     w  miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 listopada 2022 r.

Równocześnie zawiadamia się, że informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Karta nr 23/2022.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2022.WK

 • 28 października 2022 15:26

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut z dnia 07.10.2022 r. (uzupełniony w dniu 21.10.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno' na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno"

RZP.6733.24.2022.WK

Łańcut, 2022-10-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut z dnia 07.10.2022 r. (uzupełniony w dniu 21.10.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno' na działkach nr ew. 1497,1496/2, 708/3 w miejscowości Rogoźno"

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • 28 października 2022 08:23

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag  do projektu dokumentu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.1211.2022.BH

 • 27 października 2022 14:44

 Obwieszczenie dot.  „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na terenie działek nr ew.: 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut 

RZ.ZPU.1.522.1211.2022.BH

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),

zawiadamia że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (pismo znak: RZP.6733.23.2022.WK z dnia 06.10.2022 r.) w dniu 21.10.2022 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie (znak: RZ.ZPU.1.522.1211.2022.BH) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na terenie działek nr ew.: 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłącznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.452.2022.DS

 • 27 października 2022 14:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku "Dopływ z Cierpisza" przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 26 października 2022 13:27

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.10.2022 r została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE Nr „52738_Łańcut-Kosina" na części działki nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

RZP.6733.18.2022. WK

Łańcut, 2022-10-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 26.10.2022 r została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE Nr „52738_Łańcut-Kosina" na części działki nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-III.7821.9.2022

 • 25 października 2022 09:35

Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na terenie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Głuchów

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.10.2022 r.

Stosownie do art. llf ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.\

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 5.10.2022 r. znak: I-III.7821.9.2022, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 14 czerwca 2022 r. Nr 6/22 znak: AB-II.6740.36.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na terenie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Głuchów, jednostka ewidencyjna Gmina Łańcut,

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 617, VI piętro oraz w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w urzędzie. Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.421.9.2022.BL.26

 • 25 października 2022 09:19

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700

WOOŚ.421.9.2022.BL26

Rzeszów, dnia 21 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) - dalej „Kpa", w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „uooś", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora w dniu 09.08.2022 r., w dniu 27.09.2022 r. oraz w dniu 20.10.2022 r. uzupełnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700 w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 106 Kpa oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 6a ust. 1 ustawy ooś oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 tutejszy Organ wystąpił o stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane, do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 27.10.2022 r. do 09.11.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 21 października 2022 14:39

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.23.2022.WK

Łańcut, 2022-10-21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • 17 października 2022 08:51

Obwieszczenie Regionalengo Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 października 2022 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi

 • 14 października 2022 14:30

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 14 października 2022 12:41

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.10.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438, 3498, 3436/1 w miejscowości Kosina

RZP.6733.17.2022. WK

Łańcut, 2022-10-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 12.10.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438, 3498, 3436/1 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a. 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.3.2022

 • 12 października 2022 11:09

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa i Prognozy oddziaływania na środowisko do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa.

RZP.6721.3.2022

Łańcut, dnia 12 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 503); art. 39, art. 46 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXXIV/569/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa,
 2. Prognozy oddziaływania na środowisko do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa.

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,54 ha, w miejscowości Kraczkowa, przy granicy z gminą Czarna, po północnej stronie drogi krajowej nr 4.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku graficznym, tj. aktualnej kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6720.1.2022

 • 12 października 2022 10:44

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania: VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT.

Łańcut, dnia 12 października 2022 r.

Znak sprawy: RZP.6720.1.2022

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 1 la ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 503); art. 39, art. 46 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXXIV/568/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

 1. VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT.
 2. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO VI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT.

VI Zmiana Studium dotyczy obszaru położonego w gminie Łańcut w miejscowości Kraczkowa, przy granicy z gminą Czarna, po północnej stronie drogi krajowej nr 4.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie, e-mail: ug@gminalancut.pl, w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy (oznaczenie organu), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku graficznym, tj. aktualnej kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 07 października 2022 14:26

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2022.WK

 • 04 października 2022 11:36

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

RZP.6733.18.2022. WK

Łańcut, 2022-10-03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr „52738_ŁAŃCUT_KOSINA" na działce nr ew. 2155/2 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2022.WK

 • 23 września 2022 14:41

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.23.2022.WK

Łańcut, 2022-09-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2022 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3381, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3382/4, 3383/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie RZP.6721.1.2021

 • 21 września 2022 07:30

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Link do dyskusji publicznej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExN2JjOGUtNjAyZi00YzE1LTgxZmEtNDJjZjBjMDlkYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVI/386/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 29 września 2022 r. do 20 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, w godzinach pracy Urzędu, projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dokumenty będą dostępne również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.gminalancut.pl w zakładce „Aktualności i obwieszczenia").

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godz. 13.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość -poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej. Link do spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Istnieje również możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi

Link do dyskusji publicznej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExN2JjOGUtNjAyZi00YzE1LTgxZmEtNDJjZjBjMDlkYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22014ec484-333e-4130-b8e3-acec4350cafe%22%2c%22Oid%22%3a%222cbf6c72-4c6f-4325-8de3-841af352123f%22%7d

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.17.2022.WK

 • 13 września 2022 14:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3438,3498,3436/1 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.10.2022.AR

 • 12 września 2022 10:32

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w  Kraczkowej 1038A, 37-124 Kraczkowa

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011  położonej w Kraczkowej 1038A, 37-124 Kraczkowa.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy, społeczeństwo może zapoznać się w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu. Celem zapoznania się z dokumentacją sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (017 2256546) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.rochecka@gminalancut.pl. Treść samej decyzji zostanie także udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej    Urzędu    Gminy   Łańcut   w   dniu    12    września    2022 roku.

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.9.2022.AR

 • 12 września 2022 10:15

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3       położonej       w       Albigowej       254b,       37-122 Albigowa.
 

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 września 2022 r., na wniosek BUDIM sp. z o.o. z siedzibą w Kraczkowej, wydana została decyzja umarzająca wszczęte w dniu 10 czerwca br. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 1036/3       położonej w  Albigowej 254b, 37-122 Albigowa.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy, społeczeństwo może zapoznać się w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu. Celem zapoznania się z dokumentacją sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (017 2256546) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.rochecka@gminalancut.pl. Treść samej decyzji zostanie także udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   Urzędu   Gminy   Łańcut   w   dniu    12   września   2022 roku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

 • 02 września 2022 14:01

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R-l za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie.

RZ.ZUZ.L4210.216.2022.MKo

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 10 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 389 pkt 1, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R-l za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie.

W zasięgu oddziaływania znajdują się działki o następujących nr ewid.: 892/11, 888/3, 888/4, 888/5, 892/15, 890/4, 888/2, 887, 884, 881/1, 890/1, 774/6, 892/9, 892/10, 890/4 w m. Głuchów, gmina Łańcut.

Do 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pod adresem: Zarząd Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Informację o zakończeniu zbierania materiału dowodowego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wm. Głuchów.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ty. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.360.2022.JJ

 • 01 września 2022 14:42

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa nowych obiektów budowlanych w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6720.1.2021

 • 29 sierpnia 2022 07:21

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXIII/550/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

RZP.6720.1.2021

Łańcut, 2022-08-26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXXIII/550/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.

Pouczenie

Z treścią dokumentu oraz jego podsumowaniem i uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut (II piętro, pok. 26), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej gminy: bip.gminalancut.pl.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu