Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 07 maja 2021 11:11

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792, 1155/2, 1155/1, 1156/1, 1156/2,1162,1174/2,1208, 1186, 1199, 1207, 1241,1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2021.WK

 • 06 maja 2021 13:38

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2340/3, 2340/4, 2340/2 w miejscowości Albigowa

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2340/3, 2340/4, 2340/2 w miejscowości Albigowa

 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2021.WK

 • 06 maja 2021 13:32

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa"
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa"


Pouczenie 

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2021.WK

 • 06 maja 2021 13:25

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działce nr ew. 2390/2 w miejscowości Kraczkowa"

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działce nr ew. 2390/2 w miejscowości Kraczkowa

 

Pouczenie

 

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.1513.2021.BH

 • 06 maja 2021 00:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.688.2020.MC udzielającej Powiatowi Łańcuckiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (budowa, likwidacja urządzeń wodnych) oraz na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka", gmina Łańcut, powiat łańcucki.

Zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki nr ewid. 584,1579/1,1766,1768/2,1769,1770,1782,1786,1791,1818,1821, 1826/2,1858/2,1873,1883/2, 1889/1, 1898/2,1881,1899,1913/6,1916, 1925/1, 1925/2, 1936/1,1937, 1987/1, 2089, 2084, 2092, 2100, 2102, 2103/1, 2121/1, 2122, 2147, 2162/1, 2162/1, 2162/2, 2221/1, 4088 obręb 0001 Albigowa, gm. Łańcut, pow. łańcucki oraz działki nr ewid. 436, 755, 932, 932, 1047/3, 1081/2,1086/1,1087,1088,1089/2,1224,1227/4,1227/7,1267/8,1267/9,1290,1292/2,1293/6,1313, 1340, 1341/1, 1341/2, 1474, 1475, 1476, 1480/1, 1480/2, 1480/4, 1482, 1702, 1712, 1713, 1714, 1732, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1738, 1739/1, 1741, 1742/2, 1744/2, 1745/2, 1746/1, 1748, 1749, 1756/2, 1907,1908, 1931,1933,1937,1938,1939,1941,1942, 1944/2,1947/1, 1947/2, 1948/1,1948/2, 1959/1, 1964/1,1964/2,1966/1,1966/2,1967/3,1968/2,1969/2,1970/1,1970/2,1973,1974/2,1975/1,1975/2, 1976, 1997/1, 2007, 2009, 2010/1, 2010/2, 2011, 2012, 2077, 2092, 2099, 2101/1, 2107, 2108, 2109, 2129/2, 2142/5, 2150/1, 2150/2, 2153/1, 2162/1, 2162/2, 2164/2, 2167/1, 2167/2, 2176/1, 2190/1, 2192/1, 2195/1, 2204/1, 2205/1, 2205/2, 2207/3, 2207/4, 2208/1, 2209/1, 2209/2, 2210/1, 2210/2, 2211/1, 4275/1, 4276/1, 4278/1, 437/3, 530/1 obręb 0004 Handzlówka, gm. Łańcut, pow. łańcucki.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. Nr 516, w godzinach pracy, tj. od 800 do 1600.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -„zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6233.4.2021.KW

 • 06 maja 2021 00:00

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.688.2020.MC

 • 06 maja 2021 00:00

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.688.2020.MC udzielającej Powiatowi Łańcuckiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (budowa, likwidacja urządzeń wodnych) oraz na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka", gmina Łańcut, powiat łańcucki.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2021.WK

 • 05 maja 2021 00:00

"Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów  - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.39.2021.WK

 • 04 maja 2021 00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 618/1, 618/2, 618/3, 617/2, 617/1, 603/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/1, 683/1, 684 w miejscowości Dębina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.38.2021.WK

 • 04 maja 2021 12:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące "Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 30 kwietnia 2021 00:00

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2021.WK

 • 29 kwietnia 2021 00:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego" na działkach nr ew. 978/2, 992/1, 996/1, 996/2 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 695/1, 695/2, 697 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 5186/4, 5187/4, 5187/5, 5187/2, 5188/11 w Mieście Łańcut

Przejdź do wpisu

Decyzja RZ.RZT.70.46.2021.MKO

 • 01 kwietnia 2021 00:00

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łańcut, części gminy Krasne oraz części gminy Chmielnik na okres 3 lat

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.34.2021.WK

 • 23 kwietnia 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja SA, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Mariusza Niezgoda z dnia 15.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut" na działkach nr ew. 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 776/7, 777/4, 794, 800, 803/2, 820/2, 822/2, 295, 1460/2, 265, 264, 263, 259, 257/3, 114/3, 114/4, 287, 282, 357, 258, 1485, 979/7, 776/1, 977/1 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 1270/2,1269,1265, 1260/4, 1213/1, 1209/3, 1197, 5988/1, 1202, 1199/9, 1279/2, 3523/1, 3524, 3525, 3526/9, 3528/1, 3528/6, 3528/11, 3529/8, 3529/16, 3529/12, 3566/1,1214, 3526/7, 3529/9, 3529/13,1283, 1282, 1281,1280/1,1199/6 w Mieście Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.20.2021.WK

 • 27 kwietnia 2021 00:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 616/3, 616/4 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.19.2021.WK

 • 27 kwietnia 2021 00:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 735, 785/1, 880, 879/7, 879/3 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2021.WK

 • 27 kwietnia 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 366, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.21.2021.WK

 • 27 kwietnia 2021 00:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1248/2,1231,1249 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.22.2021.WK

 • 27 kwietnia 2021 00:00

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 43, 44/2, 45/7 w miejscowości Sonina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2021.WK

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kosina II i IM" na działkach nr ew. 3336, 3337, 3465, 3357, 3457, 3459, 3527/1, 3529/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.13.2021.WK

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.04.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Albigowa" na działkach nr ew. 1578/3,1577,1550 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4210.112.2020.JM

 • 20 kwietnia 2021 00:00

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy drogi gminnej publicznej „Małe Doły" w miejscowości Kosina w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.72.2021.MK

 • 20 kwietnia 2021 00:00

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 215/2, 313/3, 314/2, 315/5, 315/7 w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.169.2021.MC

 • 20 kwietnia 2021 00:00

Informacja dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr ewid. 1002/7 obręb 0003 Głuchów, gm. Łańcut, pow. łańcucki, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2021.WK

 • 13 kwietnia 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.04.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 3006/1, 3006/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41/21 w sprawie powołania komisji konkursowej - wsparcie realizacji zadań publicznych

 • 23 marca 2021 09:34

Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 10/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.20.2020

 • 27 października 2020 11:12

Obwieszczenie w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 248/1712 mostu na potoku Sawa - działka nr ew. 1088 - położonego w miejscowości Handzlówka, w ciągu drogi gminnej - nr działki 763. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 13 października 2020 12:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 13 października 2020 12:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 • 12 października 2020 10:43

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2020

 • 12 października 2020 10:10

Obwieszczenie dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2020

 • 12 października 2020 09:18

Obwieszczenie dotyczące "Rozbudowy budynku magazynowego na części dz. nr ew. 1484 w Głuchowie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.60.2020.WK

 • 24 sierpnia 2020 12:02

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 324/2, 326/5, 326/3, 329/3 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.54.2020.WK

 • 24 sierpnia 2020 08:31

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 210/6, 219/6, 219/10, 219/9, 225/4, 226/2, 233/8 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2020.WK

 • 21 sierpnia 2020 14:41

Obwieszczenie dot. „Budowy stacji ochrony katodowej SOK Głuchów na gazociągach w/c DN700 Głuchów-Sędziszów; DN700 Głuchów-Sędziszów odg. Husów; DN700 Jarosław-Sędziszów; DN400 Jarosław-Sędziszów" na działkach nr ew. 1466/1, 1466/2 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.51.2020.WK

 • 21 sierpnia 2020 13:53

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2026, 2027, 2012, 2003/1,1998,
1996/2 w miejscowości Handzlówka" 
 


Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.53.2020.WK

 • 20 sierpnia 2020 12:44

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działce nr ew. 910/3 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.64.2020.WK

 • 19 sierpnia 2020 13:17

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 173, 205/2, 205/1 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.50.2020.WK

 • 19 sierpnia 2020 13:11

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1810/1,1805,1753/3,1753/2 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2020.WK

 • 17 sierpnia 2020 11:56

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci wodociągowej" na działkach nr ew. gr. 215/2, 315/5, 315/7, 314/2, 313/3, 310/6, 308/5 w miejscowości Głuchów
 


Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2020.WK

 • 17 sierpnia 2020 11:47

Obwieszczenie dot. "Budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej" na działkach nr ew. 557/2, 557/13 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2020.WK

 • 11 sierpnia 2020 08:12

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 3035/5, 3033/12, 3033/13, 3033/14, 3033/15, 3037/6, 3042/4, 3041/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2020.WK

 • 11 sierpnia 2020 08:01

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodnej" na działkach nr ew. 1321/1, 1341/6,1341/5, 1341/14,1341/13,1322/2 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2020.WK

 • 11 sierpnia 2020 07:41

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Sonina i Głuchów" na działkach nr ew. 691/1, 697, 699, 701, 706 w miejscowości Sonina oraz na działkach nrew. 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1016/1, 1016/3, 1027/2, 1056/2,1020, 1043/2, 1043/1, 1018, 1013/6, 1013/10, 1012/2, 1057/2, 1005, 1004, 999/1, 995, 1059, 992/2, 990, 989/2,1063/2, 982/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.44.2020.WK

 • 06 sierpnia 2020 08:12

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3418, 3417/3, 3417/5 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2020.WK

 • 14 lipca 2020 10:30

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 14.07.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2466, 2486, 2489/3, 2513/3 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2020

 • 10 lipca 2020 14:49

Obwieszczenie dot. "Budowy budynku warsztatowego z częścią socjalno-biurową na działkach nr ew. gr 1186/2, 1183/7, 1187/1 oraz części działek nr ew. 1183/3, 1186/1, 1183/6, 1185/8, 1185/5 położonych w Głuchowie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.35.2020.WK

 • 10 czerwca 2020 07:41

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2333/2, 2360/5, 2360/7, 2361/4, 2361/5, 2361/6, 2379/2, 2379/1, 2492, 2388, 2493/2, 2493/1, 2389, 2390/3, 2390/4, 2390/2, 2360/11, 1244 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 09 czerwca 2020 13:42

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG

 • 08 sierpnia 2019 08:02

Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Treści archiwalne:

Informacja RZ.ZPU.1.534.3.2021.KS

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Informacja o wszczęciu i zakończeniu postepowania administracyjnego dot. nienależytego utrzymania urządzenia wodnego spowodowanego pracami wykonywanymi w ramach rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1542R relacji Albigowa - Sonina, które doprowadziły do zaburzenia naturalnego spływu wód opadowych lub roztopowych na przedmiotowym terenie w tym spowodowały szkody na terenie działki nr ewid.: 1422/4 w miejscowości Wysoka

RZ.ZPU.1.534.3.2021.KS

Informacja o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 61 § 4, art. 77 oraz 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z 191 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz., 310 ze zm.) informuje że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego spowodowanego pracami wykonywanymi w ramach rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1542R relacji Albigowa - Sonina, które doprowadziły do zaburzenia naturalnego spływu wód opadowych lub roztopowych na przedmiotowym terenie w tym spowodowały szkody na terenie działki nrewid.: 1422/4 w miejscowości Wysoka.

Dodatkowo tut. Zarząd informuje o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.118.2021.MKo

 • 13 kwietnia 2021 00:00

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa- Zagumnie Północne w m. Kraczkowa, gm. Łańcut"

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 10 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 389 pkt 1 i 6, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)

zawiadamia strony postępowania

 1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Łańcut o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa- Zagumnie Północne w m. Kraczkowa, gm. Łańcut".
 2. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku.

W zasięgu oddziaływania znajdują się działki o następujących nr ewid. 1085, 1083, 1072/4, 1072/3,1072/2,1071/10,1071/9,1071/7,1071/4,1071/8, w m. Kraczkowa, gm. Łańcut.

Ponadto do 3 dni od otrzymania niniejszefio obwieszczenia można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pod adresem: Zarząd Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

W trosce o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie możliwa jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 8°° do 16°°, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993,13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kraczkowa oraz w powiecie łańcuckim.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastqpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2021.WK

 • 22 kwietnia 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 22.04.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z przebudową stanowiska słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut" na działkach nr ew. 996/2,1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.9.2021.WK

Łańcut, 2021-04-22

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 22.04.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z przebudową stanowiska

słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut" na działkach nr ew. 996/2,1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.32.2021.WK

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działce nr ew. 2058 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.32.2021.WK

Łańcut, 2021-04-19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 12.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działce nr ew. 2058 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.31.2021.WK

 • 16 kwietnia 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 241/2, 242/2, 251/4, 260/2, 268/2, 282/5, 280 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.31.2021.WK

Łańcut, 2021-04-16

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 241/2, 242/2, 251/4, 260/2, 268/2, 282/5, 280 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z póżn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ŁP.6220.1.2021

 • 08 kwietnia 2021 00:00

Obwieszczenie dot. „Przebudowy drogi powiatowej DP 1517 R w Gminie Białobrzegi" na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi

Białobrzegi, dnia 08.04.2021 r.

ŁP.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte w dniu 19.03.2021 r., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowanego przez P. Janusza Wolskiego - Dyrektora postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517 R w Gminie Białobrzegi" na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 kpa informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 73° do 153°.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.29.2021.WK

 • 13 kwietnia 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 366, 365/2, 367, 369 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.29.2021.WK

Łańcut, 2021-04-13

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 366, 365/2, 367, 369 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.136.2021.DS

 • 07 kwietnia 2021 00:00

Informacja dot. budowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. zewnętrzną instalacją gazową i elektroenergetyczną wraz ze skrzynkami oraz przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 358/22 i 358/25 obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie

RZ.ZUZ.1.4210.136.2021.DS

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Sawa, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. zewnętrzną instalacją gazową i elektroenergetyczną wraz ze skrzynkami oraz przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 358/22 i 358/25 obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.148.2021.JI

 • 06 kwietnia 2021 00:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, przyłączem wodno­kanalizacyjnym, doziemną instalacją gazu, zewnętrzną linią zasilającą na terenie działek o nr ewid.: 358/19 oraz 358/16 - obręb 0003 Głuchów

RZ.ZUZ.1.4210.148.2021.JJ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%) nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, przyłączem wodno­kanalizacyjnym, doziemną instalacją gazu, zewnętrzną linią zasilającą na terenie działek o nr ewid.: 358/19 oraz 358/16 - obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 06 kwietnia 2021 00:00

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu na działce o nr ewid. 204 w m. Wysoka , gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2021.WK

 • 08 kwietnia 2021 13:21

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sonina" na działkach nr ew. 395/7, 395/4, 395/1 w miejscowości Sonina

RZP.6733.14.2021.WK

Łańcut, 2021-04-06

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sonina" na działkach nr ew. 395/7, 395/4, 395/1 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2021.WK

 • 08 kwietnia 2021 13:16

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 06.04.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2340, 2200/2, 2645/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.7.2021.WK

Łańcut, 2021-04-06

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 06.04.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2340, 2200/2, 2645/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2021.WK

 • 07 kwietnia 2021 11:10

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ćiśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/37/2021

 • 07 kwietnia 2021 11:04

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2021.WK

 • 07 kwietnia 2021 11:01

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działce nr ew. 2390/2 w miejscowości Kraczkowa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RR-IV.760.2.7.2021.KCH

 • 06 kwietnia 2021 09:16

Obwieszczenie dot. inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut"" na cz. dz. nr ew. 977/1, 992/2, 988/29, 94, 93 i na dz. nr ew. 991/2, 989/2, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 777/5, 777/6, 777/4, 979/2, oraz w miejscowości Głuchów oraz na cz. dz. nr ew. 1279/1, 1279/2 i na dz. nr ew. 1275, 1272/2, 1272/1, 1271, 1246, 1287/1 w mieście Łańcut

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 4 pkt. 10a, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamia się

że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 marca 2020 r. znak: RZP.6733.12.2021.WK o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut"" na cz. dz. nr ew. 977/1, 992/2, 988/29, 94, 93 i na dz. nr ew. 991/2, 989/2, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 777/5, 777/6, 777/4, 979/2, oraz w miejscowości Głuchów oraz na cz. dz. nr ew. 1279/1, 1279/2 i na dz. nr ew. 1275, 1272/2, 1272/1, 1271, 1246, 1287/1 w mieście Łańcut, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Leja, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-IV.760.2.7.2021.KCH z dnia 19 marca 2021 r., uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RR-IV.760.2.6.2021.KCH

 • 06 kwietnia 2021 09:12

Obwieszczenie dot. inwestycji pn.: „budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN15 kv wraz z przebudową stanowiska słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut" na cz. dz. nr ew. 996/2, 1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 4 pkt. 10a, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamia się

że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 marca 2020 r. znak: RZP.6733.9.2021.WK o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji pn.: „budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN15 kv wraz z przebudową stanowiska słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut" na cz. dz. nr ew. 996/2, 1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Niezgoda, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-IV.760.2.6.2021.KCH z dnia 17 marca 2021 r., uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2021.WK

 • 01 kwietnia 2021 11:13

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.10.2021.WK

Łańcut, 2021-03-31

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2021.WK

 • 01 kwietnia 2021 10:47

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2340/3, 2340/4, 2340/2 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.27.2021.WK

Łańcut, 2021-03-30

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2340/3, 2340/4, 2340/2 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2021.WK

 • 01 kwietnia 2021 10:37

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/3, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

RZP.6733.26.2021.WK

Łańcut, 2021-03-30

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/3, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 31 marca 2021 08:52

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno"

RGN.6220.14.2020.MN.JK

Łańcut, dnia 31.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256), informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.14.2020.MN.JK z dnia 31.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno".

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 225 46 88 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Białobrzegi, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rogoźno oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.22.2021.WK

 • 30 marca 2021 14:33

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 43, 44/2, 45/7 w miejscowości Sonina

RZP.6733.22.2021.WK

Łańcut, 2021-03-29

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 43, 44/2, 45/7 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z póżn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2021.WK

 • 30 marca 2021 14:15

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 366, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.23.2021.WK

Łańcut, 2021-03-29

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 366, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogóżno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.20.2021.WK

 • 30 marca 2021 14:09

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 616/3, 616/4 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.20.2021.WK

Łańcut, 2021-03-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 616/3, 616/4 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogóżno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.21.2021.WK

 • 30 marca 2021 14:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1248/2,1231,1249 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.21.2021.WK

Łańcut, 2021-03-26

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1248/2,1231,1249 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.72.2021.MK

 • 29 marca 2021 20:33

Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 29 marca 2021 17:39

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji dot. "Rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 109852R-Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie"

-

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2021.MN

 • 26 marca 2021 13:53

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.03.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

RGN.6220.5.2021 .MN

Łańcut, dnia 26.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.03.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa". Zgodnie z brzmieniem art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie o wszczęciu postępowania będzie uważane za doręczone po upływie 14 dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) strony postępowania mogą zapoznać się z charakterem i zakresem przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski telefonicznie nr 17 225 46 88, pocztą elektroniczną na adres: ug@gminalancut.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, 37-100 Łańcut.

 1. Zgodnie z art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 40 § 4 Kpa. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 40 § 5 Kpa Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
 3. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zamieszkania, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Markowa, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Albigowa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.93.2021.DT

 • 25 marca 2021 13:36

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.19.2021.WK

 • 23 marca 2021 11:50

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 735, 785/1, 880, 879/7, 879/3 w miejscowości Cierpisz

RZP.6733.19.2021.WK

Łańcut, 2021-03-19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 735, 785/1, 880, 879/7, 879/3 w miejscowości Cierpisz

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Cierpisz na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2021.WK

 • 23 marca 2021 11:33

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 15.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego" na działkach nr ew. 978/2, 992/1, 996/1, 996/2 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 695/1, 695/2, 697 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 5186/4, 5187/4, 5187/5, 5187/2, 5188/11 w Mieście Łańcut.

RZP.6733.18.2021.WK

Łańcut, 2021-03-18

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 15.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego" na działkach nr ew. 978/2, 992/1, 996/1, 996/2 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 695/1, 695/2, 697 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 5186/4, 5187/4, 5187/5, 5187/2, 5188/11 w Mieście Łańcut.

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Miasta Łańcuta, a także w miejscowościach Głuchów i Sonina oraz Mieście Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2021.WK

 • 22 marca 2021 15:01

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nrew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut.

RZP.6733.12.2021.WK

Łańcut, 2021-03-19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nrew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut.

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Miasta Łańcuta, a także w miejscowości Głuchów oraz

Mieście Łańcut na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.9.2021.WK

 • 22 marca 2021 14:54

Obwieszczenie dot. „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z przebudową stanowiska słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów gmina Łańcut" na działkach nr ew. 996/2,1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.9.2021.WK

Łańcut, 2021-03-19

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV wraz z przebudową stanowiska

słupowego SN nr 6 i stacji transformatorowej Głuchów VIII w miejscowości Głuchów gmina Łańcut" na działkach nr ew. 996/2,1056/2, 1056/1, 977/1, 992/2, 798/5, 798/7, 809/7, 798/6, 786/1, 787/1, 798/3, 983/1 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.5.2021.JP

 • 22 marca 2021 14:38

Obwieszczenie dot. zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut''

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.6.2021.WK

 • 19 marca 2021 15:02

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1299/3,1299/1,1417, 2363/3, 2363/4, 2365/1 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.6.2021.WK

Łańcut, 2021-03-17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1299/3,1299/1,1417, 2363/3, 2363/4, 2365/1 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.4.2021.WK

 • 19 marca 2021 14:56

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 535, 984/4, 991/5, 991/9 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.4.2021.WK

Łańcut, 2021-03-17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 535, 984/4, 991/5, 991/9 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.18.2020.JK.MN

 • 19 marca 2021 14:48

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka"

RGN.6220.18.2020.JK.MN

Łańcut, dnia 19.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256), informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.18.2020.JK.MN z dnia 19.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka".

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 225 46 88 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.5.2021.WK

 • 17 marca 2021 09:19

Zawiadamia, że w dniu 15.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3415/1, 3417/7, 3417/1, 3417/5 w miejscowości Kosina

RZP.6733.5.2021.WK

Łańcut, 2021-03-15

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 15.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3415/1, 3417/7, 3417/1, 3417/5 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RIK.6721.2.2015

 • 17 marca 2021 09:11

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXIV/338/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóżnie.

RIK.6721.2.2015

Łańcut, 2021-03-15

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXIV/338/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóżnie.

Pouczenie

Z treścią dokumentu oraz jego podsumowaniem i uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut (II piętro, pok. 26), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej gminy: bip.gminalancut.pl.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.11.2021.WK

 • 12 marca 2021 13:30

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 3006/1, 3006/2 w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.13.2021.WK

 • 12 marca 2021 13:34

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Albigowa" na działkach nr ew. 1578/3, 1577, 1550 w miejscowości Albigowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 12 marca 2021 13:25

Obwieszczenie dot. materiału dowodowego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R - Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R - Kraczkowa Działy Zachodnie".

Przejdź do wpisu

|Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ

 • 12 marca 2021 08:38

Obwieszczenie dot. zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut".

RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 3 lutego 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ udzielającej Gminie Łańcut pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy urządzenia wodnego (rowu otwartego) oraz likwidację urządzenia wodnego (istniejącego rowu przydrożnego i wykonanie w jego miejsce rurociągu 0 400), na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych z powierzchni projektowanej drogi do urządzenia wodnego (rowu) oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut".

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki nr ewid. 872/2, 874, 867/1, 867/2, 876/2, 865, 866, 875/2 obręb 0003 Głuchów, gm. Łańcut, pow. Łańcucki.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 516, w godzinach pracy, tj. od 800 do 1600.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 to zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 10 marca 2021 13:44

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogóżno"

RGN.6220.14.2020.MN.JK

Łańcut, dnia 10.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogóżno".

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Łańcut na adres: ug@gminalancut.pl w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Białobrzegi, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rogóżno oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.7.2021.WK

 • 09 marca 2021 14:43

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2340, 2200/2, 2645/1 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.7.2021.WK

Łańcut, 2021-03-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2340, 2200/2, 2645/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.8.2021.WK

 • 09 marca 2021 14:18

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kosina II i III" na działkach nr ew. 3336, 3337, 3465, 3357, 3457, 3459, 3527/1, 3529/2 w miejscowości Kosina

RZP.6733.8.2021.WK

Łańcut, 2021-03-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kosina II i III" na działkach nr ew. 3336, 3337, 3465, 3357, 3457, 3459, 3527/1, 3529/2 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.92.2020.WK

 • 09 marca 2021 14:07

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.92.2020.WK

Łańcut, 2021-03-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 2447/1, 2448/1, 2452/4, 2453/5 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.60.2021.MC

 • 09 marca 2021 13:52

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2020.WK

 • 08 marca 2021 12:08

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 02.03.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1788,1579/1,1221 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.62.2020.WK

Łańcut, 2021-03-02

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 02.03.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1788,1579/1,1221 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym postanowienie bezpośrednio nie zostało doręczone, przysługuje zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Zażalenie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.14.2021

 • 01 marca 2021 14:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sonina" na działkach nr ew. 395/7, 395/4, 395/1 w miejscowości Sonina

RZP.6733.14.2021.WK

Łańcut, 2021-03-01

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.02.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sonina" na działkach nr ew. 395/7, 395/4, 395/1 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z póżn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu