Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapewnienie dostępności

  • 16 maja 2022 13:46

1. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Nazwa podmiotu publicznego: Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpisz

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Adres strony www:  https://cierpiszszkola.edupage.org/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020 r.

Data aktualizacji strony internetowej: 16.04.2021 r.

Data sporządzenia deklaracji: 12.03.2021 r.

Metoda oceny dostępności: samoocena przeprowadzona przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

        filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

        linki – nie zawsze są podpisane tekstem alternatywnym, są poprawiane w miarę możliwości,

        pliki graficzne w formacie JPG, PNG w większości nie posiadają tekstów alternatywnych ponieważ były publikowane przed wejściem ustawy, wymienione niedogodności będą poprawiane,

        mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

        zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

        niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,

        niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Dodatkowe menu: Ułatwienia dostępu

W obrębie całego serwisu jest dostępne dodatkowe menu z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Menu rozwija się po naciśnięciu niebieskiej ikonki po lewej stronie. Opcje dostępne w tym menu są wymienione poniżej (w sekcji wygląd).

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

        zmiana wielkości czcionki,

        czytelna czcionka,

        całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony :

        język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,

        tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,

        w całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację,

        nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie,

        formularz kontaktu został prawidłowo zbudowany i opisany,

        linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem,

        nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie,

        ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,

        rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,

        odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury,

        kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna,

        architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna,

        odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem. Inne odnośniki zmieniają się po najechaniu myszą,

        po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk,

        kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1,

        serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna,

        serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Edge),

        typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,

        po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu

        treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu,

        fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu,

        odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona,

        poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka,

        serwis nie zawiera mechanizmu ostrzegającego o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie,

        wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie,

        w serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA,

        zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści),

        serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA,

        wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast

        odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,

        przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny

        Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:

        przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,

        powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,

        pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Siedziba podmiotu: Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Cierpisz 110A, 37-124 Kraczkowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail: zscierpisz@gminalancut.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 17 226023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Pełne dane kontaktowe podane są w zakładce KONTAKT .

Każdy ma prawo:

        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego, pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.      Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia do szkoły i do przedszkola (od frontu i od boiska szkolnego).

2.      Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3.      Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

4.      Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

5.      W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro,) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind osobowych.

6.      Do budynku szkoły (hol główny) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

7.      W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

8.      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.  

Przejdź do wpisu
Powrót