Menu Podmiotowe menu ikonka

Ochrona danych ZS Cierpisz

  • 16 maja 2022 13:20

Klauzula Informacyjna RODO

Uprzejmie informujemy, iż administratorami danych osobowych przekazywanych
w związku z realizacją działań edukacyjnych, wykonywaniem zawartych umów i wykonywaniem innych zadań zleconych – jest: Zespół Szkół  im. św. Siostry Faustyn Kowalskiej w Cierpiszu: Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole. Cierpisz 110, 37-124 Kraczkowa.

Inspektor Danych Osobowych  BARBARA BEM  Adres e-mail: barbarabem@wp.pl

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – kształcenie publiczne (art.6 ust. 1, lit. c RODO);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – kształcenie publiczne (art.6 ust. 1, lit. e RODO);
- podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z administratorem danych osobowych (art.6 ust. 1, lit. b RODO);
-  wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia na Twoją prośbę działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zadań spoczywających na placówce oświatowej. Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z obowiązków określonych w przepisach obowiązującego prawa. Odmowa przekazania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, nawiązania współpracy. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane nie są profilowane.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do tych danych na potrzeby wykonania swoich obowiązków, a także przez podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności –np.: producent oprogramowania świadczącego też wsparcie techniczne; podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych; organ nadzoru; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji zawartych umów, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Dane osobowe uczniów i ich rodziców przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne od daty zakończenia edukacji w placówce.

W przypadku danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem i realizacją umowy masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nadto możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - tzw. RODO.

Przejdź do wpisu
Powrót