Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZS Cierpisz

  • 16 maja 2022 12:44

Status

Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu jest zespołem, w skład którego wchodzi przedszkole publiczne i publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa,

Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

Przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola i uczniów w oparciu o przepisy  powszechnej dostępności,

Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania, uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego,

Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów ustalone przez MEN,

Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Przejdź do wpisu
Powrót