Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

  • 25 maja 2022 09:47

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie składa się z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży. Szkoła i przedszkole:

  • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego;
  • szkoła podstawowa realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr budynku 443, na działce nr 857. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu
Powrót