Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

  • 16 kwietnia 2018 10:33

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy:
Osoba zameldowana na terenie gminy wyjeżdżająca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Czas realizacji:
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie druku „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. 2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

  • 08 stycznia 2018 12:59

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kogo dotyczy:
Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i powróciła do kraju.

Czas realizacji:
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie druku „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.  2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Przejdź do wpisu

Rejestr wyborców

  • 24 kwietnia 2008 12:48

REJESTR WYBORCÓW

Opis:
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej, dla wyborów do sejmu i Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały będą wpisani do rejestru wyborców, jeżeli przed wyborami złożą wniosek pisemny
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje wójt gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłocznie jej doręczenie wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:

Termin realizacji:

Opłaty:

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Udostępnienie danych osobowych

  • 24 kwietnia 2008 12:47

Udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne oraz podmioty i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udostępnienie danych. 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
 
Opłaty
31 zł – za udostępnienie danych, 17 zł – za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Przejdź do wpisu

Poświadczenie zameldowania

  • 24 kwietnia 2008 12:46

Zaświadczenie z rejestru mieszkańcówKogo dotyczy:
1.Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze gminy. 2.Osoby wymeldowane z pobytu stałego lub czasowego na obszarze gminy

Czas realizacji:
Do 7 dni.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Przejdź do wpisu

Wymeldowanie

  • 24 kwietnia 2008 12:46

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wypełnić druk "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego". Wymeldowania tego dokonuje się  w przypadku gdy osoba nie będzie sie nigdzie meldowała na pobyt stały.
Wymagana jest tylko obecność osoby wymeldowującej się.

 

Wymagane załączniki:
- dowód osobisty

Termin realizacji:
W tym samym dniu

Opłaty:
bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Zameldowanie na pobyt czasowy

  • 24 kwietnia 2008 12:44

 

Kogo dotyczy

Osoby, która chce się zameldować na pobyt czasowy na terenie gminy.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

1. Wypełnienie druku „Zgłoszenia pobytu czasowego”. 2. Obecność właściciela budynku wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (wypis z rejestru budynków, akt notarialny, akt własności, zawiadomienie o nadaniu ostatecznego nr domu). 3. Obecność osoby meldującej się. 4. W przypadku meldowania małoletnich dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców. 5. Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 6.Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty

17 zł za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.


Dane adresowe

Łańcut Adama Mickiewicza 2a/ 37-100

Numery telefonów

17 225 22 64

Numery faks

17 225 65 36

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łańcut, 1 piętro, pokój 12.

Dni i godziny

Poniedziałki 7:00-18:00
Wt-pt 7:00-15:00


Przejdź do wpisu

Zameldowanie na pobyt stały

  • 24 kwietnia 2008 12:44

 

Kogo dotyczy

Osoby, która chce się zameldować na stałe na terenie gminy.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

1. Wypełnienie druku „Zgłoszenia pobytu stałego”. 2. Obecność właściciela budynku wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (wypis z rejestru budynków, akt notarialny, akt własności, zawiadomienie o nadaniu ostatecznego nr domu). 3. Obecność osoby meldującej się. 4. W przypadku meldowania małoletnich dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców. 5. Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 6.Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty

17 zł za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

 

Dane adresowe

Łańcut Adama Mickiewicza 2a/ 37-100

Numery telefonów

17 225 22 64

Numery faks

17 225 65 36

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łańcut, 1 piętro, pokój 12.

Dni i godziny

Poniedziałki 7:00-18:00
Wt-Pt 7:00-15:00


Przejdź do wpisu
Powrót