Menu Podmiotowe menu ikonka

RIK

 • 13 września 2019 14:11

REFERAT INWESTYCJI KOMUNALNYCH (RIK)

Kierownik: Krzysztof Owsiak
e-mail: k.owsiak@gminalancut.pl
tel. 17 225 68 57, nr wewn. 122

Pok. nr 25

Inwestycje komunalne - 17 225 67 62, nr wewn. 119
e-mail: jinglot@gminalancut.pl, m.bar@gminalancut.pl

 • inicjowanie i koordynowanie zadań dotyczących wodociągów, kanalizacji i źródeł energii,
 • przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetleniowych i remontów obiektów mienia komunalnego,
 • kontrola funkcjonowania oświetlenia ulicznego.
 • zapewnienie sprawowania nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu przez przedstawicieli właścicieli poszczególnych mediów,
 • gospodarka mieniem komunalnym, prowadzenie spraw związanych
  z zarządem mieniem komunalnym,
 • gospodarka zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych  gminy, ustalanie czynszów,
 • utrzymanie obiektów mienia komunalnego,
 • opracowywanie wieloletnich planów gospodarowania zasobami mienia komunalnego,
 • merytoryczne sprawdzanie obciążeń najemców za korzystanie z infrastruktury technicznej


Pok. nr 28

Inwestycje drogowe - 17 225 68 57, nr wewn. 122
e-mail: k.owsiak@gminalancut.pl, drogi@gminalancut.pl

 • planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych oraz budową modernizacją utrzymaniem i ochroną dróg gminnych,
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia i wydawanie zezwoleń
  na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 • opracowywanie opinii i stanowisk w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zaliczania dróg do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg,
 • przygotowywanie prowadzenie i rozliczanie budowy, modernizacji
  i remontów dróg,
 • bieżące utrzymanie dróg i obiektów drogowych, prowadzenie akcji zimowej,
 • prowadzenie prac związanych z budowa dróg dojazdowych do pól realizowanych z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
 • współpraca z zarządcami dróg na terenie gminy w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego,

 
Pok. nr 29


Inwestycje komunalne - 17 225 69 15, nr wewn.154
e-mail: d.magrys@gminalancut.pl

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań remontowych obiektów mienia komunalnego,
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót oraz przeglądach gwarancyjnych,
 • przeprowadzanie w okresie gwarancji przeglądów stanu technicznego wykonanych robót, egzekwowanie napraw lub niedoróbek w wypadku ich stwierdzenia,
 • dochodzenie od projektanta i wykonawcy należnych odszkodowań i kar umownych,
 • przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi  oraz dostawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umowy, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót kosztorysem ofertowym,
 • wnioskowanie o dokonanie stosownych zmian w budżecie gminy
  w przypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania inwestycji gminnych
  i remontów oraz wykorzystania środków przeznaczonych na realizację tych zadań,
 • przekazywanie zadań do użytku zgodnie z wymogami.

 

Przejdź do wpisu
Powrót