Menu Podmiotowe menu ikonka

Sekretarz Gminy

 • 14 września 2019 13:30

Sekretarz Gminy Łańcut
Mariusz Pieniążek
17 225 25 24
e-mail: m.pieniazek@gminalancut.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnej organizacji warunków działania Urzędu, a w szczególności:

 • opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacja w miarę potrzeb,
 • kierowanie obiegiem pism i dokumentów wpływających do Urzędu, w tym obiegiem elektronicznym,
 • nadzór nad terminowością przygotowywania projektów uchwał Rady i innych materiałów będących przedmiotem obrad Rady,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy,
 • prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych,
 • organizowanie pracy Urzędu i odpowiedzialność za dyscyplinę pracy,
 • nadzorowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
 • nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 • organizowanie współdziałania z organami samorządu mieszkańców,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych oraz Biurem Rady.

 

Przejdź do wpisu