Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 132/23

 • 29 listopada 2023 14:09

Zarządzenie Nr 132/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/23

 • 06 lipca 2023 12:29

Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub użyczenie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/23

 • 27 czerwca 2023 09:22

Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/23

 • 13 czerwca 2023 14:37

Zarządzenie Nr 61/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/23

 • 30 maja 2023 15:14

Zarządzenie Nr 52/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/23

 • 04 kwietnia 2023 07:21

Zarządzenie Nr 37/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25/23

 • 09 marca 2023 14:40

Zarządzenie Nr 25/23 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Klubu Seniora Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 164/22

 • 11 stycznia 2023 10:20

Zarządzenie Nr 164/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającą realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/23

 • 05 stycznia 2023 15:02

Zarządzenie Nr 150/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 grudnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 150/22

 • 05 stycznia 2023 14:51

Zarządzenie Nr 150/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 138/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5.12.2022 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/22

 • 03 stycznia 2023 10:32

Zarządzenie nr 156/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na zbiórkę makulatury

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam Konkurs na zbiórkę makulatury, zwanej dalej Konkursem.

2. Celem Konkursu jest w szczególności podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole, upowszechnienie wiedzy na temat ekologii - praktyczna edukacja ekologiczna.

§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu na zbiórkę makulatury, zwany dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez Wójta Gminy Łańcut.

2. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym w szczególności podsumowanie ilości zebranej makulatury, zgodnie z Regulaminem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz dyrektorowi Centrum Oświaty Gminy Łańcut.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 139/22

 • 14 grudnia 2022 09:41

Zarządzenie nr 139/22 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe łub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 138/22

 • 14 grudnia 2022 09:38

Zarządzenie nr 138/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 140/2022

 • 06 grudnia 2022 15:03

Zarządzenie Nr 140/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/22

 • 22 lipca 2022 15:10

Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/22

 • 20 czerwca 2022 12:46

Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzena konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/22

 • 14 czerwca 2022 14:48

Zarządzenie Nr 69/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/22

 • 14 czerwca 2022 14:42

Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/22

 • 14 czerwca 2022 14:37

Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/22

 • 13 czerwca 2022 14:58

Zarządzenie Nr 66/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzeni Nr 65/22

 • 07 czerwca 2022 15:01

Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/22

 • 27 maja 2022 11:52

Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 57/2022

 • 26 maja 2022 12:25

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/2022

 • 26 maja 2022 12:23

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/2022

 • 26 maja 2022 12:18

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2022

 • 26 maja 2022 12:13

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 27/2022

 • 22 kwietnia 2022 14:11

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 32/2022

 • 12 kwietnia 2022 12:55

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia w Gminie Łańcut jednostki organizacyjnej właściwej do przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/22

 • 29 marca 2022 11:20

Zarządzenie nr 23/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9.03.2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021 - 2030.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/22

 • 14 lutego 2022 09:48

Zarządzenie Nr 12/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/21

 • 30 grudnia 2021 12:10

Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21

 • 30 grudnia 2021 11:46

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/21

 • 08 grudnia 2021 11:01

Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/21

 • 07 grudnia 2021 08:47

Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.:Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 142/21

 • 30 listopada 2021 16:22

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarządzeniu nr 141/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 141/21

 • 30 listopada 2021 16:15

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/21

 • 26 października 2021 14:41

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/21

 • 26 października 2021 14:37

Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 114/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/21

 • 22 października 2021 14:50

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2021

 • 11 października 2021 14:52

Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 185/1712 zabytku "DOM"położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/2021

 • 22 września 2021 12:31

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/21

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41/21

 • 23 marca 2021 09:37

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarzadzeniem Nr 10/21 Wójta Gmkiny Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/21

 • 18 lutego 2021 11:14

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/21

 • 15 lutego 2021 12:46

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 173/20

 • 28 stycznia 2021 07:14

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 176/20

 • 28 stycznia 2021 07:20

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 178/20

 • 28 stycznia 2021 07:30

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budzetowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 179/20

 • 28 stycznia 2021 07:33

Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 181/20

 • 28 stycznia 2021 07:38

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 2027/1 w Kraczkowej; nr 4591/2 w Kraczkowej; nr 1492, 1494/3 kompleks w Rogóżnie; nr cz. 392/2, 392/3, cz. 392/7, cz. 392/8 w Wysokiej; nr cz. 762 w Wysokiej; nr 3156 w Wysokiej, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133/21

 • 15 listopada 2021 08:19

Zarządzenie Nr 133/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/21

 • 03 lutego 2021 11:41

Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznergo i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy" 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/21

 • 03 lutego 2021 14:53

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogloszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złozone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarzadzeniu Nr 10/21  Wójta Gminy łańcut z dnia 3 lutrgo 2021 r.

Przejdź do wpisu
Powrót