Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/580/22

 • 15 września 2022 12:30

Uchwała Nr XXXIV/580/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/579/22

 • 15 września 2022 12:28

Uchwała Nr XXXIV/579/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/578/22

 • 15 września 2022 12:22

Uchwała Nr XXXIV/578/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/577/22

 • 15 września 2022 12:17

Uchwała Nr XXXIV/577/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/576/22

 • 15 września 2022 12:14

Uchwała Nr XXXIV/576/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/575/22

 • 15 września 2022 12:11

Uchwała Nr XXXIV/575/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/574/22

 • 15 września 2022 12:09

Uchwała Nr XXXIV/574/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody a nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/573/22

 • 15 września 2022 12:06

Uchwała Nr XXXIV/573/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/572/22

 • 15 września 2022 12:02

Uchwała Nr XXXIV/572/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/571/22

 • 15 września 2022 11:56

Uchwała Nr XXXIV/571/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/570/22

 • 15 września 2022 11:44

Uchwała Nr XXXIV/570/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/568/22

 • 15 września 2022 11:35

Uchwała Nr XXXIV/568/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/567/22

 • 15 września 2022 11:32

Uchwała Nr XXXIV/567/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/566/22

 • 15 września 2022 11:29

Uchwała Nr XXXIV/566/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/565/22

 • 15 września 2022 11:23

Uchwała Nr XXXIV/565/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXXIV/564/22

 • 15 września 2022 11:19

Uchwała Nr XXXIV/564/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/563/22

 • 15 września 2022 11:15

Uchwała Nr XXXIV/562/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/562/22

 • 15 września 2022 11:11

Uchwała Nr XXXIV/562/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXXIV/561/22

 • 15 września 2022 11:06

Uchwała Nr XXXIV/561/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian uchwały Nr XXXIV/561/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Czarna

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/560/22

 • 15 września 2022 11:03

Uchwała Nr XXXIV/560/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenie pzez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/569/22

 • 15 września 2022 11:39

Uchwała Nr XXXIV/569/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/559/22

 • 22 lipca 2022 11:00

Uchwała Nr XXXIII/559/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXIII/558/22

 • 22 lipca 2022 10:58

Uchwała Nr XXXIII/558/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/557/22 - UNIEWAŻNIONA

 • 22 lipca 2022 10:36

Uchwała Nr XXXIII/557/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Pomocy Społecznej Gminy Łańcut - UNIEWAŻNIONA

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/556/22

 • 22 lipca 2022 09:54

Uchwała Nr XXXIII/551/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Rodzinny Klub Wsparcia - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/555/22 - UNIEWAŻNIONA

 • 22 lipca 2022 09:39

Uchwała Nr XXXIII/555/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut - UNIEWAŻNIONA

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/554/22

 • 22 lipca 2022 09:35

Uchwała Nr XXXIII/554/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi "Do wsi" w Kosinie do kategorii dróg gminnych publicznych

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXIII/553/22

 • 22 lipca 2022 09:31

Uchwała Nr XXXIII/553/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łańcut dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/552/22

 • 22 lipca 2022 09:25

Uchwała Nr XXXIII/552/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/551/22

 • 01 lipca 2022 09:26

Uchwała Nr XXXIII/551/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/550/22

 • 01 lipca 2022 09:20

Uchwała Nr XXXIII/550/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/549/22

 • 01 lipca 2022 09:14

Uchwała Nr XXXIII/549/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w zmieniająca uchwałę nr XXVI/387/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/548/22

 • 01 lipca 2022 09:08

Uchwała Nr XXXIII/548/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/547/22

 • 01 lipca 2022 09:05

Uchwała Nr XXXIII/547/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2022/2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/546/22

 • 01 lipca 2022 09:02

Uchwała Nr XXXIII/546/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/545/22

 • 01 lipca 2022 08:58

Uchwała Nr XXXIII/545/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu Gminy Łańcut, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/544/22

 • 01 lipca 2022 08:50

Uchwała Nr XXXIII/540/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Łańcut oraz w wieloletniej prognozie finansowejw celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainyw związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/543/22

 • 01 lipca 2022 08:46

Uchwała Nr XXXIII/543/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXXIII/542/22

 • 01 lipca 2022 08:42

Uchwała Nr XXXIII/542/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/541/22

 • 01 lipca 2022 08:39

Uchwała Nr XXXIII/541/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/540/22

 • 01 lipca 2022 08:33

Uchwała Nr XXXIII/540/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/539/22

 • 01 lipca 2022 08:30

Uchwała Nr XXXIII/539/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/538/22

 • 01 lipca 2022 08:27

Uchwała Nr XXXIII/538/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Czarna

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/537/22

 • 01 lipca 2022 08:25

Uchwała Nr XXXIII/537/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/536/22

 • 01 lipca 2022 08:16

Uchwała Nr XXXIII/536/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/535/22

 • 01 lipca 2022 08:13

Uchwała Nr XXXIII/535/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/534/22

 • 01 lipca 2022 08:10

Uchwała Nr XXXIII/534/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/533/22

 • 01 lipca 2022 08:06

Uchwała Nr XXXIII/533/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/532/22

 • 13 kwietnia 2022 12:53

Uchwała Nr XXXII/532/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego - "Rodzinnego Klubu Wsparcia - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/531/22

 • 13 kwietnia 2022 12:50

Uchwała Nr XXXII/531/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu