Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVI/623/22

 • 22 grudnia 2022 09:16

Uchwała Nr XXXVI/623/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/621/22

 • 22 grudnia 2022 09:04

Uchwała Nr XXXVI/621/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Łańcut i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/620/22

 • 22 grudnia 2022 09:01

Uchwała Nr XXXVI/620/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utwrzenia Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/619/22

 • 22 grudnia 2022 08:30

Uchwała Nr XXXVI/619/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/618/22

 • 22 grudnia 2022 08:22

Uchwała Nr XXXVI/618/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łańcut i nadania jej statutu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/617/22

 • 22 grudnia 2022 08:12

Uchwała Nr XXXVI/617/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ła cut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/616/22

 • 22 grudnia 2022 08:09

Uchwała Nr XXXVI/616/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/615/22

 • 22 grudnia 2022 08:07

Uchwała Nr XXXVI/615/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXXVI/614/22

 • 22 grudnia 2022 07:56

Uchwała Nr XXXVI/614/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/448/21/z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/613/22

 • 22 grudnia 2022 07:53

Uchwała Nr XXXVI/613/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "POGODNY SENIOR edycja II - Ośrodek Opieki Dziennej i Klub Seniora"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/612/22

 • 22 grudnia 2022 07:48

Uchwała Nr XXXVI/612/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/611/22

 • 22 grudnia 2022 07:45

Uchwała Nr XXXVI/611/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/589/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/610/22

 • 22 grudnia 2022 07:43

Uchwała Nr XXXVI/610/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/584/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/609/22

 • 22 grudnia 2022 07:41

Uchwała Nr XXXVI/609/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/608/22

 • 22 grudnia 2022 07:38

Uchwała Nr XXXVI/608/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/607/22

 • 22 grudnia 2022 07:36

Uchwała Nr XXXVI/607/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/606/22

 • 22 grudnia 2022 07:33

Uchwała Nr XXXVI/605/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/604/22

 • 22 grudnia 2022 07:28

Uchwała Nr XXXVI/604/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/496/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/603/22

 • 22 grudnia 2022 07:26

Uchwała Nr XXXVI/603/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/602/22

 • 22 grudnia 2022 07:23

Uchwała Nr XXXVI/602/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/601/22

 • 22 grudnia 2022 07:21

Uchwała Nr XXXVI/601/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/605/22

 • 22 grudnia 2022 07:31

Uchwała Nr XXXVI/605/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/600/22

 • 04 listopada 2022 14:36

Uchwała Nr XXXV/600/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/599/22

 • 04 listopada 2022 14:33

Uchwała Nr XXXV/599/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/296/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/598/22

 • 04 listopada 2022 14:20

Uchwała Nr XXXV/598/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/597/22

 • 04 listopada 2022 14:17

Uchwała Nr XXXV/597/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110kV relacji Łańcut-Pruchnik

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/596/22

 • 04 listopada 2022 13:01

Uchwała Nr XXXV/596/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia  międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Markowa i wyznaczenia nowego obszaru i granicy Aglomeracji Markowa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/595/22

 • 04 listopada 2022 12:53

Uchwała Nr XXXV/595/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/594/22

 • 04 listopada 2022 12:49

Uchwała Nr XXXV/594/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/593/22

 • 04 listopada 2022 12:46

Uchwała Nr XXXV/593/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sonina, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/592/22

 • 04 listopada 2022 12:39

Uchwała Nr XXXV/592/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/591/22

 • 04 listopada 2022 12:35

Uchwała Nr XXXV/591/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kraczkowa, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/590/22

 • 04 listopada 2022 12:19

Uchwała Nr XXXV/590/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Handzlówka, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/589/22

 • 04 listopada 2022 12:14

Uchwała Nr XXXV/589/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/588/22

 • 04 listopada 2022 12:09

Uchwała Nr XXXV/585/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad graniecę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/587/22

 • 04 listopada 2022 12:05

Uchwała Nr XXXV/587/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/586/22

 • 04 listopada 2022 12:00

Uchwała Nr XXXV/586/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/585/22

 • 02 listopada 2022 14:17

Uchwała Nr XXXV/585/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/584/22

 • 02 listopada 2022 13:56

Uchwała Nr XXXV/581/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/583/22

 • 02 listopada 2022 13:45

Uchwała Nr XXXV/583/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżece gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/582/22

 • 02 listopada 2022 13:40

Uchwała Nr XXXV/582/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/581/22

 • 02 listopada 2022 13:28

Uchwała Nr XXXV/581/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/580/22

 • 15 września 2022 12:30

Uchwała Nr XXXIV/580/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/579/22

 • 15 września 2022 12:28

Uchwała Nr XXXIV/579/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/578/22

 • 15 września 2022 12:22

Uchwała Nr XXXIV/578/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/577/22

 • 15 września 2022 12:17

Uchwała Nr XXXIV/577/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/576/22

 • 15 września 2022 12:14

Uchwała Nr XXXIV/576/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/575/22

 • 15 września 2022 12:11

Uchwała Nr XXXIV/575/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/574/22

 • 15 września 2022 12:09

Uchwała Nr XXXIV/574/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody a nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/573/22

 • 15 września 2022 12:06

Uchwała Nr XXXIV/573/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przejdź do wpisu