Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLI/702/23

 • 31 maja 2023 12:25

Uchwała Nr XLI/702/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na bezczynność Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/701/23

 • 31 maja 2023 12:22

Uchwała Nr XLI/701/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/700/23

 • 31 maja 2023 12:18

Uchwała Nr XLI/700/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/699/23

 • 31 maja 2023 12:08

Uchwała Nr XLI/699/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/698/23

 • 31 maja 2023 12:04

Uchwała Nr XLI/698/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/697/23

 • 31 maja 2023 12:02

Uchwała Nr XLI/697/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/696/23

 • 31 maja 2023 12:00

Uchwała Nr XLI/696/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/545/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu Gminy Łańcut, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/695/23

 • 31 maja 2023 11:43

Uchwała Nr XLI/695/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/694/23

 • 31 maja 2023 11:35

Uchwała Nr XLI/694/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/693/23

 • 31 maja 2023 11:21

Uchwała Nr XLI/693/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/692/23

 • 31 maja 2023 11:05

Uchwała Nr XLI/692/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/691/23

 • 31 maja 2023 10:52

Uchwała Nr XLI/691/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/690/23

 • 31 maja 2023 10:49

Uchwała Nr XLI/690/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/689/23

 • 20 kwietnia 2023 11:17

Uchwała Nr XL/689/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/688/23

 • 20 kwietnia 2023 11:13

Uchwała Nr XL/688/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/687/23

 • 20 kwietnia 2023 11:01

Uchwała Nr XL/687/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Sonina, stanowiących własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/686/23

 • 20 kwietnia 2023 10:58

Uchwała Nr XL/686/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Głuchów, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/685/23

 • 20 kwietnia 2023 10:28

Uchwała Nr XL/685/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/684/23

 • 20 kwietnia 2023 10:26

Uchwała Nr XL/684/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Albigowa, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/683/23

 • 20 kwietnia 2023 10:23

Uchwała Nr XL/683/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/682/23

 • 20 kwietnia 2023 10:11

Uchwała Nr XL/682/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/681/23

 • 20 kwietnia 2023 10:08

Uchwała Nr XL/681/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/680/23

 • 20 kwietnia 2023 10:02

Uchwała Nr XL/680/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie okreslenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/679/23

 • 20 kwietnia 2023 09:59

Uchwała Nr XL/679/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/678/23

 • 20 kwietnia 2023 09:53

Uchwała Nr XL/678/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/677/23

 • 20 kwietnia 2023 09:50

Uchwała Nr XL/677/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/676/23

 • 20 kwietnia 2023 09:46

Uchwała Nr XL/676/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/675/23

 • 20 kwietnia 2023 09:40

Uchwała Nr XL/675/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/674/23

 • 20 kwietnia 2023 09:35

Uchwała Nr XL/674/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała XL/673/23

 • 20 kwietnia 2023 09:29

Uchwała Nr XL/673/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/672/23

 • 20 kwietnia 2023 09:19

Uchwała Nr XL/672/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/671/23

 • 20 kwietnia 2023 09:07

Uchwała Nr XL/671/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/670/23

 • 20 kwietnia 2023 08:56

Uchwała Nr XL/670/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/669/23

 • 20 kwietnia 2023 08:53

Uchwała Nr XL/669/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/668/23

 • 20 kwietnia 2023 08:35

Uchwała Nr XL/668/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/667/23

 • 20 kwietnia 2023 08:30

Uchwała Nr XL/667/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/666/23

 • 20 kwietnia 2023 08:27

Uchwała Nr XL/666/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/665/23

 • 20 kwietnia 2023 08:17

Uchwała Nr XL/665/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/541/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/664/23

 • 20 kwietnia 2023 08:09

Uchwała Nr XL/664/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/663/23

 • 20 kwietnia 2023 08:06

Uchwała Nr XL/663/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/662/23

 • 20 kwietnia 2023 08:03

Uchwała Nr XL/662/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/661/23

 • 20 kwietnia 2023 07:55

Uchwała Nr XL/661/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/660/23

 • 28 lutego 2023 10:33

Uchwała Nr XXXIX/660/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/311/20 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/659/23

 • 28 lutego 2023 10:29

Uchwała Nr XXXIX/659/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół Administracyjno-Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut", zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/658/23

 • 28 lutego 2023 10:14

Uchwała Nr XXXIX/658/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/657/23

 • 28 lutego 2023 10:05

Uchwała Nr XXXIX/657/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/656/23

 • 28 lutego 2023 09:30

Uchwała Nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/655/23

 • 28 lutego 2023 09:12

Uchwała Nr XXXIX/655/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/654/23

 • 28 lutego 2023 09:07

Uchwała Nr XXXIX/654/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/653/23

 • 24 lutego 2023 12:06

Uchwała Nr XXXVIII/653/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 r.

Przejdź do wpisu
Powrót