Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVIII/451/21

 • 30 lipca 2021 12:54

Uchwała Nr XXVIII/451/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/450/21

 • 29 lipca 2021 13:15

Uchwała Nr XXVIII/450/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/449/21

 • 29 lipca 2021 13:11

Uchwała Nr XXVIII/449/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/448/21

 • 29 lipca 2021 13:03

Uchwała Nr XXVIII/448/21 Rady Gminy łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/447/21

 • 29 lipca 2021 12:57

Uchwała Nr XXVIII/447/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/446/21

 • 29 lipca 2021 12:51

Uchwała Nr XXVIII/446/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/445/21

 • 29 lipca 2021 12:44

Uchwała Nr XXVIII/445/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego - Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/444/21

 • 29 lipca 2021 12:40

Uchwała Nr XXVIII/444/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/443/21

 • 29 lipca 2021 12:30

Uchwała Nr XXVIII/443/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/326/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/442/21

 • 29 lipca 2021 12:25

Uchwała Nr XXVIII/442/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce na czas nieoznaczony 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/441/21

 • 29 lipca 2021 12:20

Uchwała Nr XXVIII/441/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/440/21

 • 29 lipca 2021 12:08

Uchwała Nr XXVIII/440/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/439/21

 • 29 lipca 2021 12:01

Uchwała Nr XXVIII/439/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/438/21

 • 29 lipca 2021 11:53

Uchwała Nr XXVIII/438/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/437/21

 • 29 lipca 2021 11:40

Uchwała Nr XXVIII/437/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/436/21

 • 29 lipca 2021 11:33

Uchwała Nr XXVIII/436/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/435/21

 • 29 lipca 2021 11:22

Uchwała Nr XXVIII/435/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/434/21

 • 02 lipca 2021 11:36

Uchwała Nr XXVII/434/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/433/21

 • 02 lipca 2021 11:18

Uchwała Nr XXVII/433/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzezc Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/432/21

 • 02 lipca 2021 11:08

Uchwała Nr XXVII/432/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/431/21

 • 02 lipca 2021 11:03

Uchwała Nr XXVII/431/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wwyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w mijscowości Głuchów, stanowiących własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/430/21

 • 02 lipca 2021 10:56

Uchwała Nr XXVII/430/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w miejscowości Kosina, stanowiacej własnośc gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/429/21

 • 02 lipca 2021 10:37

Uchwała Nr XXVII/429/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sonina, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/428/21

 • 02 lipca 2021 10:02

Uchwała Nr XXVII/428/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nastepującej nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/427/21

 • 02 lipca 2021 08:55

Uchwała Nr XXVII/427/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXVII/426/21

 • 02 lipca 2021 08:51

Uchwała Nr XXVII/426/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/425/21

 • 02 lipca 2021 08:49

Uchwała Nr XXVII/425/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Handzlówka na lata 2021-2025

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/424/21

 • 02 lipca 2021 08:46

Uchwała Nr XXVII/424/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/423/21

 • 02 lipca 2021 08:43

Uchwała Nr XXVII/423/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/422/21

 • 02 lipca 2021 08:40

Uchwała Nr XXVII/422/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/421/21

 • 02 lipca 2021 08:38

Uchwała Nr XXVII/421/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/420/21

 • 02 lipca 2021 08:35

Uchwała Nr XXVII/420/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/419/21

 • 02 lipca 2021 08:33

Uchwała Nr XXVII/416/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/418/21

 • 02 lipca 2021 08:30

Uchwała Nr XXVII/418/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/417/21

 • 02 lipca 2021 08:10

Uchwała Nr XXVII/417/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/416/21

 • 02 lipca 2021 08:07

Uchwała Nr XXVII/416/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/383/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/383/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gmina na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/384/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/384/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/385/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/385/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/386/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/386/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/387/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/387/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 oraz okreslenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/388/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/388/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zgłoszenia sołectwa Handzlówka do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/389/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/389/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/390/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/390/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/391/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/391/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości połozonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/392/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/392/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/393/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/393/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia darowizny nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/394/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXV/394/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Gminy Czarna połozonej w miejscowości Krzemienica

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/395/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/395/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/396/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/396/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naleznej w 2021 r.

Przejdź do wpisu