Menu Podmiotowe menu ikonka

Wójt

 Wójt Gminy - Jakub Czarnota
tel.: (17) 225 22 65
fax: (17) 225-65-36

wojt@gminalancut.pl
www.gminalancut.pl

 
Wójt jest organem wykonawczym gminy.
Jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę
gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
W drodze zarządzenia Wójt powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest
wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Wójta należy w szczególności :
1) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
2)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej,
4) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
5) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań Urzędu
6) wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju oraz ochroną ludności,
7) wykonywanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych,
8) przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
9) określanie sposobu wykonywania uchwał,
10) gospodarowanie mieniem komunalnym,
11) wykonywanie budżetu,
12) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem

  

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2018-11-23
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2008-04-11 08:08:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-30 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-06-30 09:36:06
Liczba wyświetleń: 18978
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-30 09:36:06 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-30 09:36:06 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-30 09:36:06 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2018-11-23 07:21:05 Aktualizacja Kinga Balawejder Szukaj
2018-11-23 07:21:05
  • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2018-11-21 14:06:06
  • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj