Menu Podmiotowe menu ikonka

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁAŃCUT NA LATA 2021-2030”

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030” w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) przedstawiam do konsultacji projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030”.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia uwag i opinii do powyższego dokumentu za pomocą załączonego formularza.

Projekt dokumentu wraz z formularzem do zgłaszania uwag udostępnione zostaną w okresie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 20 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łańcut (projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańca), na stronie internetowej gminy https://www.gminalancut.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: https://bip.gminalancut.pl/

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

- pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej - poprzez zgłaszanie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łańcut ul. Adama Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Łańcut: /gminalancut/esp – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularz zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-06-15
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-06-15 14:38:16
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-15 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-06-15 15:17:10
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-15 15:17:10 Zmieniono zawartość główną dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-15 15:17:10 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-15 15:17:10 Zmieniono datę przejścia do archiwum Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-15 15:17:10 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-15 15:17:10 Dodano pliki Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-15 14:39:25 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-15 14:39:07 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj