Menu Podmiotowe menu ikonka

RZP

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (RZP)

Kierownik: Elżbieta Balawejder
e-mail: e.balawejder@gminalancut.pl
tel. 17 225 68 09


Pok. nr 26

Planowanie przestrzenne - 17 225 67 94, nr wewn. 120
e-mail: budownictwo@gminalancut.pl

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem projektów założeń
  do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz współdziałanie w ich uzgadnianiu z zainteresowanymi organami administracji państwowej,
 • opracowywanie dokumentacji służącej dokonywaniu okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającym z realizacji planu miejscowego i ocen aktualności tego planu, przedkładanych Radzie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty planistycznej,
 • wydawanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów w zakresie planowania przestrzennego


Pok. nr 30

Zamówienia publiczne - 17 225 68 09 wewn. 121
e-mail: m.kluz@gminalancut.pl, e.balawejder@gminalancut.pl

 • Planowanie i przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne:
  • opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych
  • weryfikacja zapewnienia środków finansowych na realizację zlecanych zamówień,
  • nadzór nad zamówieniami publicznymi w Urzędzie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • wnioskowanie do Wójta Gminy Łańcut o powołanie komisji przetargowych,
 • Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w ramach pracy komisji przetargowej:
  • sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o postępowaniach oraz sporządzanie i przesyłanie zaproszeń do wykonawców, sporządzanie i przekazywanie do publikacji wszelkich innych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, podpisaniu umowy i innych przewidzianych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • sporządzanie i przekazywanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych zawiadomień wraz z uzasadnieniami,
  • sporządzanie i przesyłanie do wykonawców odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz innych informacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • udział w sesjach otwarcia ofert i ocenie ofert,
  • sporządzanie i przesyłanie do wykonawców pism informacyjnych dotyczących poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty,
  • kierowanie oraz udział w pracach komisji przetargowej,
  • sporządzanie wniosków do Wójta Gminy Łańcut dotyczących wykluczeń wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania i innych,
  • dokumentowanie postępowań przetargowych i sporządzanie z nich protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami,
  • w przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę – uczestnictwo
   w postępowaniach odwoławczych, w tym w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych,
  • zawiadamianie wykonawców o wyniku postępowań,
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i podpisywaniem umów.
 • zadania pozostałe:
  • zwrot wadiów wykonawcom po zakończonym postępowaniu,
  • prowadzenie korespondencji zewnętrznej w sprawie zamówień publicznych, nie związanej z bieżącymi postępowaniami,
  • sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  • prowadzenie rejestru umów.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-14
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2019-09-14 13:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-03-18 09:12:36
Liczba wyświetleń: 1941
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-03-18 09:12:36 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-14 13:01:16 Aktualizacja Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-14 13:01:16
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-14 13:00:46 Utworzono treść Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj