Menu Podmiotowe menu ikonka

RGN

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA (RGN)

Kierownik: Beata Kochman
e-mail: b.kochman@gminalancut.pl
tel. 17 225 66 57, nr wewn. 116

Pok. nr 17

Gospodarka odpadami, ochrona zwierząt, ewidencja działalności gospodarzcej – 17 225 46 88 wewn. 212, 17 225 65 46 wewn. 113
e-mail: muszkisala@gminalancut.pl, jkuzniar@gminlancut.pl, m.nowak@gminalancut.pl, k.wenc@gminalancut.pl

 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • realizacja zadań z zakresu łowiectwa, ochrony przyrody, nasiennictwa
  i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • podejmowanie działań w sprawie zwierząt bezdomnych, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 • rozpatrywanie wniosków i zatwierdzanie ugód dot. zmiany stanu wody
  na gruncie,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładanie kar
  za samowolną wycinkę drzew,
 • realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, przestrzeganie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, współpraca z konserwatorem zabytków odnośnie użytkowania obiektów wpisanych do GEZ,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
 • prowadzenie spraw dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej oraz zmiany wpisu, wznowienia, zawieszenia
  i wykreślenia,
 • prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których  świadczone są usługi noclegowe,
 • sprawowanie i organizowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi
  i miejscami pamięci,
 • prowadzenie publicznie dostępnych danych oraz spraw związanych
  z udostępnieniem informacji o środowisku,
 • rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 • gospodarowanie drzewami i krzewami na mieniu gminnym,
 • nakazy wykonywania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochrony roślin,
 • realizowanie zadań z zakresu odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt,
 • sporządzanie Programu Opieki nad Zabytkami i przedkładanie radzie gminy sprawozdania z realizacji ww. Programu, sporządzanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego,
 • sporządzanie gminnego Programu Ochrony Środowiska i przedstawianie radzie gminy raportów z jego wykonania,
 • sporządzanie decyzji w zakresie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza,
 • wydawanie decyzji nakazującej usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
 • organizowanie odbioru eternitu.


Pok. nr 20

Gospodarka gruntami, numeracja budynków – 17 225 66 57 wewn. 116
adresy e-mail: b.kochman@gminalancut.pl, e.sliz@gminalancut.pl

 • gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy, w tym organizowanie i przeprowadzanie przetargów na dzierżawę, sprzedaż i użytkowanie wieczyste,
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z komunalizacją,
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy oraz tworzenie zasobów gruntowych pod cele zabudowy
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych w rozgraniczeniach nieruchomości
 • opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
 • składanie i rozliczanie wniosków o dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 • składanie wniosków o umorzenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych,
 • przygotowywanie dokumentacji do wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi realizowane w oparciu o ustawę o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 •  udział w odbiorach robót na urządzeniach melioracyjnych i współpraca ze spółkami wodnymi,
 • wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury
 • organizowanie szacowania szkód w uprawach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-13
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2010-03-05 11:03:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-13 14:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2021-11-18 14:34:28
Liczba wyświetleń: 4986
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-11-18 14:34:28 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:34:28 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:34:28 Zmieniono osobę publikującą dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:10:39 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:10:39 Zmieniono osobę publikującą dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:07:32 Zmieniono zawartość dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:07:32 Zmieniono datę udostępnienia dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:07:32 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:07:32 Zmieniono osobę publikującą dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2021-11-18 14:07:32 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
2019-09-13 14:09:00 Aktualizacja Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-13 14:09:00
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-13 13:52:05
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-13 13:51:24
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-13 13:33:22
 • Zmieniono treść dokumentu
Kinga Balawejder Szukaj
2019-09-13 13:31:57
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono tytuł dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj