Menu Podmiotowe menu ikonka

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Rada Gminy oraz Wojt/Burmistrz/Prezydent

Petycja

W sprawie naprawy programow ochrony powietrza

Niniejszym wnosimy o podjęcie, w ramach dostępnych srodkow prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do naprawy następujqcych uchwal:

 • UCHWALA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie okreslenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Dzialań Krotkoterminowych".
 • Uchwala nr XXVII/464/20 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie okreslenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszow - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narazenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Dzialah Krotkoterminowych

tak, by usunąc z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stale odnawialne zrodla energii (drewno kawalkowe, pellet, brykiet drzewny)

Wnosimy o zniesienie wszelkich zakazow i ograniczeń eksploatacji kominkow i piecow na drewno (biopaliwo stale), w szczegolnosci miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spelniajacych wymogi Ekoprojektu.

UZASADNIENIE

UCHWALA NR XXVII/463/20 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 wrzesnia 2020 r. wprowadza ograniczenia eksploatacji urządzń na odnawialne paliwa stale spelniających wymogi ekoprojektu w tzw. dni smogowe

Uchwala nr XXVII/464/20 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 wrzesnia 2020 r. wprowadza ograniczenia eksploatacji urządzeń na odnawialne paliwa stale spelniających wymogi ekoprojektu w tzw. dni smogowe.

Drewno jest paliwem ekologicznym na kazdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Produkcja drewna opalowego nie ma negatywnego wplywu na poziom zalesienia w Polsce a wręcz przeciwnie: stymuluje rozwoj gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych gruntow i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne są w glownej mierze produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pelnowartosciowego wykorzystywanego w przemysle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne wykorzystywanie drewna przeklada się na minimalny slad węglowy wynikający z transportu i przygotowania do wykorzystania jako stalego biopaliwa. Drewno z polskich lasow, jako uboczny produkt gospodarki lesnej, jest powszechnie dostępne i niedrogie.

W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla ile wchlonilo ono podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans emisji C02. Jest to zgodne z polityką UE, ktorej celem jest osiągnięcie neutralnosci klimatycznej do 2050r. Uzywanie drewna, w przeciwieństwie do gazu, ktory jest paliwem kopalnym, nie wiąze się z emisją gazow cieplarnianych i pozwala na spelnienie wymaganego przez UE udziału OZE w miksie energetycznym.

Zakazy i ograniczenia eksploatacji kominkow nalezy zastąpic edukacją na temat prawidlowego spalania.

Programy Ochrony Powietrza i Uchwaly Antysmogowe powinny bye tworzone z dbaloscią o bezpieczehstwo energetyczne obywateli poprzez promowanie ogrzewaczy pomieszczeń opalanych odnawialną biomasą lesną, spelniajqcych wymagania EKOPROJEKTU na rowni z innymi urzqdzeniami zasilanymi OZE (jak np. pompy ciepla, fotowoltaika). Przepisy takie nie mogą prowadzic do powstawania lub zwiększania zjawiska ubostwa energetycznego.

W obliczu rosnących cen gazu, braku pewnosci co do ciąglosci dostaw tego surowca oraz zawieszenia przez dostawcow gazu wykonywania nowych przylączy, wszelkie ograniczenia mozliwosci uzywania biomasy prowadzą wprost do ubostwa energetycznego i godzą w bezpieczehstwo energetyczne uzalezniając ludzi od duzych sieci przesylowych i skazując na monopol dostawcow i związane z tym wysokie ceny.

Pelną listę argumentow za zmiana obecnych przepisow znajdziecie Pahstwo w zalączonych dokumentach:

-   Oficjalne Stanowisko Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazow palenia drewnem, uchwal antysmogowych i programow ochrony powietrza

Cztonek Cechu Zdunow Polskich

Krzysztof Motel

OGOLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI I PIECE

OFICJALNE STANOWISKO W SPRAWIE ZAKAZOW PALENIA DREWNEM, UCHWAL ANTYSMOGOWYCH I PROGRAMOW OCHRONY POWIETRZA

Dzialajac w imieniu Ogolnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece" z siedzibą w Zdunach przedkladam oficjalne stanowisko w sprawie zakazow palenia drewnem, uchwal antysmogowych i programow ochrony powietrza, wraz z wnioskiem o wnikliwe pochylenie się nad prezentowanymi przez Stowarzyszenie powaznymi wątpliwosciami o charakterze systemowym oraz nawiązanie dialogu spolecznego w celu doprowadzenia przepisow prawa krajowego do zgodnosci z wiqzqcymi Rzeczpospolitq Polskq normami Wspolnotowymi.

Ogolnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" jest dobrowolnym i samorzqdnym zrzeszeniem osob fizycznych, osob prawnych, przedsi?biorcow i innych organizacji spolecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami zwiqzanymi z branzq kominkowq i zduhskq oraz dbalosciq o poszanowanie srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego w duchu regulacji europejskich

Drewno to polskie, ekologiczne, odnawialne zrodlo energii i naturalny magazyn energii slonecznej. To biopaliwo stale, niekopalne (w przeciwieństwie do węgla i gazu) - zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Drewno kawalkowe, zrąbki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, ktore zgodnie z art. 2 pkt. 3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii, dalej jako ustawa o OZE - są zaliczane do odnawialnych zrodel energii.

Drewno jest paliwem ekologicznym na kazdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Produkcja drewna opalowego nie ma negatywnego wplywu na poziom zalesienia w Polsce a wręcz przeciwnie: stymuluje rozwoj gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych gruntow i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne są w glownej mierze produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pelnowartosciowego wykorzystywanego w przemysle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne wykorzystywanie drewna przeklada się na minimalny slad węglowy wynikający z transportu i przygotowania do wykorzystania jako stalego biopaliwa. Drewno z polskich lasow, jako uboczny produkt gospodarki lesnej, jest powszechnie dosępne i niedrogie.

W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla ile wchlonęlo ono podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans emisji C02. Jest to zgodne z polityką UE, ktorej celem jest osiągnięcie neutralnosci klimatycznej do 2050r.

Nasze Stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia się wszelkim zakazom i ograniczeniom ogrzewania drewnem, zwlaszcza w instalacjach przeznaczonych wylącznie do stosowania biomasy, spelniających wymogi ekoprojektu. Przepisy ustawy o OZE oraz ustawodawstwo i praktyka europejska są w kwestii drewna jednoznaczne. Przykladem mogą być chociazby Wlochy, Szwajcaria, Austria, Francja, Niemcy czy znane z rygorystycznego podejscia do ekologii kraje skandynawskie, gdzie ogrzewanie drewnem jest czyms normalnym i nie budzącym zastrzezeń.

Zakazy uzywania drewna jako paliwa w naszej strefie klimatycznej, co jest często przemilczane, powodują zwiększenie zuzycia gazu, ktory jest paliwem kopalnym, drogim i w większosci pochodzącym z importu, co zmniejsza nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Uchwaly antysmogowe i Programy Ochrony Powietrza, jakkolwiek z zalozenia sluszne i potrzebne, jednak ze względu na silny wplyw lobbystow prowadzą do wypaczenia swojego glownego celu jakim jest poprawa jakosci powietrza. Znane nam uchwaly antysmogowe w większosci przypadkow obarczone są razącymi blędami w kontekscie ekologii, walki ze smogiem, promowania OZE oraz logiki i sensownosci wprowadzanych regulacji.

Oto najwazniejsze zastrzezenia, jakie OSKP ma do obowiązujących uchwal antysmogowych i Programow Ochrony Powietrza:

 1. Zestawianie drewna razem z węglem w grupie "paliw stalych" i zakazywanie uzywania go jako zrodla energii (np. krakowska uchwala antysmogowa, mazowiecki POP). Drewno jest odnawialnym zrodlem energii i wszelkie zakazy jego uzywania w charakterze paliwa są dzialaniem antyekologicznym i niezgodnym z polityką klimatyczną UE.
 2. Zakaz eksploatacji kominkow i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń w tzw. dni smogowe we wszystkich urządzeniach bez rozroznienia nowoczesnych, spelniających wymogi ekoprojektu, niskoemisyjnych kominkow i piecow od innych (np. malopolski POP, mazowiecki POP). Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, o ktorych mowi "Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczqcych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stale" zapewniają czyste, wysoko wydajne energetycznie spalanie z minimalną emisją zanieczyszczeh mieszczącą się w granicach wyznaczonych przez uregulowania prawne, ktore w UE zaczną obowiązywac dopiero od 1.01.2022 roku. Potwierdzają to w pierwszej kolejnosci badania tych urządzeń przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie oceny zgodnosci z odpowiednimi normami, będącą podstawa do ich wprowadzenia na rynek i dopuszczenia do obrotu. Nad opracowaniem i przyjęciem do procedury legislacyjnej Rozp. KE (UE) 2015/1185 w/s ekoprojektu, ktore będzie obowiązywac od 01.01.2022 na terenie calej UE ustanawiajac bezpieczne graniczne wartosci emisji dla ogrzewaczy pomieszczeh pracowali eksperci ze wszystkich państw czlonkowskich. Wypracowane rozwiązania są w zupelnosci wystarczające dla zapewnienia odpowiednio wysokiej sprawnosci energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominkow i ich niskiej emisyjnosci.

Przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA, na zlecenie OSKP badania emisji z nowoczesnych ogrzewaczy pomieszczeh zasilanych drewnem opalowym, o wilgotnosci ponizej 20%, w rzeczywistych warunkach eksploatacji jednoznacznie potwierdzajq ich wysokie parametry w zakresie spelnienia wymagah granicznych wartosci emisji, znacząco nizsze wartosci w odniesieniu do CO, PM, OGC, NOx od okreslonych w Rozporzqdzeniu KE UE (2015/1185), w porownaniu do urządzeń nie spelniających wymogow ekoprojektu. Emisje pylu, lotnych związkow organicznych (OGC), tlenku węgla są nizsze o prawie 30 razy. Co wazne, emisja wielopierscieniowych węglowodorow aromatycznych, w tym o charakterze mutagennym i kancerogennym takich jak benzo(a)piren jest ponad stukrotnie nizsza, niz to jest przyjmowane w zalozeniach do uchwal antysmogowych. Ponadto emisja dwutlenku siarki jest rowniez zredukowana o ponad 98% w porownaniu do stosowania węgla jako paliwa. Nizsza jest rowniez emisja tlenkow azotu, z uwagi na nizszą zawartosc azotu w biomasie drzewnej w porownaniu do węgla. Mozna z calą pewnoscią powiedziec, ze są to ekologiczne, niskoemisyjne urzqdzenia grzewcze a ich wplyw na srodowisko jest zminimalizowany.

W praktyce scisle przestrzeganie takich zakazow eksploatacji prowadzi wręcz do pogorszenia jakosci powietrza zmuszając mieszkańcow do uzywania starego, dymiącego pieca węglowego będącego głównym zrodlem ogrzewania zamiast nowoczesnego, ekologicznego i niskoemisyjnego kominka na drewno.

Tytulem miarodajnego przykladu podnoszy, iz w opracowaniu wykonanym przez ATMOTERM S.A. na zlecenie Urzędu Marszalkowskiego Wojewodztwa Malopolskiego przyjęto bardzo niekorzystny, zawyzony, blędny wskaznik emisji pylow TSP na poziomie 550 g/GJ, zamiast 20-krotnie nizszego 26g/GJ wg dyrektywy Ekoprojekt dla biomasy lesnej spalanej w ogrzewaczach pomieszczeh (piece, kominki, piece kaflowe, kuchnie).

Analizując opracowanie wykonane przez ATMOTERM S.A. na zlecenie Urzędu Marszalkowskiego Wojewodztwa Malopolskiego w ramach pracy pt. „Wykonanie analizy z zakresu ochrony powietrza oraz odnawialnych zrodel energii na potrzebę opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla wojewodztwa malopolskiego wraz z weryfikacją i aktualizacją narzędzi sprawozdawczosci z realizacji programu" (umowa z dnia 4.11.2019) dot. przyjętej metodyki inwentaryzacji emisji dla potrzeb nowego POP dla wojewodztwa malopolskiego zwracamy uwagę, iz przyjęto bardzo niekorzystny, drastycznie zawyzony, a tym samym blędne wskaznik emisji pyłow TSP na poziomie 550 g/GJ dla biomasy lesnej spalanej w ogrzewaczach pomieszczeń (piece, kominki, piece kaflowe, kuchnie)

(Wskazniki emisji na podstawie Centralnej Bazy Emisji opracowane przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzqdzania Emisjami - Paliwa inne niz stale

http://www.ichpw.pl/blog/2017/12/11/wskazniki-emisji-zanieczyszczen-powietrza-emitowanych-indywidualnych-zrodel-ciepla)

Wskaznik ten powinien zostac niezwlocznie zaktualizowany, dostosowany do europejskich wymagań, a projekt POP zmieniony i dostosowany do jego nowej wartosci.

Juz poprzednia uchwala antysmogowa dla woj. malopolskiego wprowadzila od 1 lipca 2017 r. wymog spelnienia dyrektywy Ekoprojekt przez ogrzewacze pomieszczeń instalowane na terenie wojewodztwa. A dyrektywa ta wymaga spelnienie emisji pylow na poziomie 26 g/GJ dla urzadzen spalających biomasy lesną.

Nieuzasadniony zakaz palenia drewnem, nierealne z zalozenia, blydnie obliczone spodziewane redukcje pylow - narazil na znaczne straty nie tylko firmy z branzy grzewczej ale i mieszkańcow zmuszonych do niepotrzebnej niekiedy wymiany urzadzeń, a publiczne fundusze na nieuzasadnione wydatki na ich wymiany.

Dotychczasowe pomysly nie przyniosly zadnej istotnej zmiany powietrza w Krakowie, co widac w pomiarach zanieczyszczeń w obecnej sytuacji i sprzed zakazu palenia drewnem i węglem. Jest to konsekwencją blydnego rozpoznania faktycznych zrodel zanieczyszczeh powietrza w Krakowie.

Instytut Chemicznej Przerobki Wygla z siedzibą w Zabrzu, gdzie badano ogrzewacze pomieszczeń opalane drewnem podal wskazniki zarowno dla węgla jak i biomasy lesnej (drewna): („Wskazniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych zrodel ciepla " z 2017 r. - Tabela 29. Wskazniki emisji dla zamkniątych ogrzewaczy pomieszczeń (kominek zamknięty, piec, piecokuchnia), opalanych węglem, spelniających wymogi dotyczace ekoprojektu, 31 g/GJ (wartosc opalowa 26,5 MJ/kg, zawartosc tlenu 13%) - wskaznik emisji pylu calkowitego TSP dla biomasy lesnej - 27g/GJ.

To przeciez zalecany poziom 20-stokrotnie nizszy (!) niz przyjęty w Programie Ochrony Powietrza dla wojewodztwa malopolskiego.

Warto szczegolnie rowniez podkreslic, ze w obecnych Programach Ochrony Powietrza nie zostaly uwzglydnione ogrzewacze pomieszczeń opalane biomasą lesną, spelniające normy dyrektywy Ekoprojekt, w ktorej emisja pylow zawieszonych, jest na zdecydowanie nizszym, wspomnianym poziomie 27 g/GJ. To wymagający naprawy blad!

Takie rozroznienie zostalo natomiast wprowadzone w przypadku węgla kamiennego  (Tabela 2)

Wskazniki emisji na podstawie Centralnej Bazy Emisji opracowane przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Paliwa stale ), gdzie poziom emisji pylow TSP dla ogrzewaczy pomieszczeń opalanych węglem spelniajacych wymogi EKOPROJEKTU jest na poziomie 31 g/GJ.

To poziom niemal 18-stokrotnie nizszy dla węgla, niz wskaznik przyjęty w projekcie POP dla ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą lesną!

To nieporozumienie - o emisji substancji szkodliwych pomiędzy węglem i drewnem opalowym się nie dyskutuje - roznice są znaczne na korzysc biomasy lesnej podczas spalania w tej samej klasie urządzeń.

To nie jest rzetelnie opracowany projekt z dochowaniem nalezytej starannosci. Nalezy go gruntownie zweryfikowac. Bląd ten umozliwil przed czterema laty uzasadnienie wprowadzenia kuriozalnego zakazu palenia drewnem w Krakowie, choc nie bylo nawet sladowych jego ilosci w receptorowym badaniu powietrza w Krakowie przed wprowadzeniem zakazu.

Wprowadzanie podobnych rozwiazań na Mazowszu byloby katastrofalnym blędem oraz staloby w jawnej sprzecznosci z normami prawnymi Unii Europejskiej promujacej biomasy spalaną w paleniskach zgodnych z ekoprojektem jako istotny element dywersyfikacji OZE i skladnik budowania bezpieczeństwa energetycznego euroobywateli.

 1. Zwazywszy na istniejący w Polsce stan epidemiczny uchwalanie wszystkich POP nastąpilo bez wyczerpujących, rzetelnych, niezbydnych konsultacji spolecznych, w szczególnosci wysluchania i uwzgędnienia argumentów przedstawicieli branzy profesjonalistów pozyskiwania energii z biomasy, nalezycie przygotowanych teoretycznie i praktycznie, zrzeszonych w cechach rzemieslniczych oraz organizacjach zawodowych i spolecznych, dla ktorych troska o srodowisko naturalne w duchu zrównowazonego rozwoju i zasady proporcjonalnosci jest priorytetem;
 2. Uzaleznienie mozliwosci instalowania lub uzytkowania nowoczesnych, niskoemisyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń od braku dostępu do sieci gazowej lub cieplowniczej (uchwaly antysmogowe pomorska, swiętokrzyska, lubelska). Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu (z importu), ktory jest paliwem kopalnym kosztem drewna będącego odnawialnym i ekologicznym zrodlem energii. Skutkiem tych przepisow jest pozbawienie mieszkańcow mozliwosci ogrzewania siy produktami przetwarzania biomasy drzewnej i skazanie ich na monopol dostawcy wyjątkowo szkodliwych i pozbawionych przyszlosci paliw kopalnych (gaz i wygiel), co jest rowniez wątpliwe w swietle przepisow o ochronie konkurencji. Uzaleznienie spoleczeństwa od promowanych przez obcy kapital nieekologicznych paliw kopalnych, jakim jest gaz, bydzie bardzo kosztowne i nie doprowadzi do poprawy jakosci powietrza.

Podczas gdy uchodzący za najbardziej przyjazne mieszkańcom miasto Europy - Wiedeń - odchodzi od gazu i oleju opalowego, polska polityka regionalna prowadzi do rezygnacji z OZE na rzecz anachronicznych paliw kopalnych.

https://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/34548/wieden-wprowadza-zakaz-montazu-kotlow-gazowych-i-olejowych

W Programach Ochrony Powietrza i Uchwalach Antysmogowych powinien znalezc się zapis o mozliwosci uzytkowania ogrzewaczy pomieszczen opalanych biomasą lesną, spelniających wymogi dyrektywy Ekoprojekt, wzorem innych ogrzewaczy - zwlaszcza w sezonie grzewczym. W sytuacjach awaryjnych, np. podczas przerw w dostawach energii elektrycznej, awarii sieci cieplowniczej czy gazu trwających dluzej niz kilka godzin, są to urządzenia nieocenione, zapewniajace bezpieczehstwo energetyczne mieszkańcom.

Takie podejscie do biomasy obserwujemy w calej Unii Europejskiej - Krakow jest jedynym miastem z zakazem palenia biomasa, a obecnie te karygodne blędy zaczynają docierac do Mazowsza.

Przeslanką do doprowadzenia uchwal antysmogowych do stanu zgodnosci z normami UE jest rowniez fakt, ze obecnie produkowane w Polsce urzadzenia spelniaja najbardziej rygorystyczne normy, ktore od 01.01.2022 r. zaczna obowiazywac w calej UE. Informowalismy o tym cztery lata temu podczas poprzednich konsultacji spolecznych w Malopolsce. Na terenie Krakowa wprowadzono zakaz uzytkowania palenisk na paliwa stale, nie rozrozniajac wygla od biomasy lesnej i posilkujac się badaniami urządzen z lat 90-tych, ktore nie powinny być od dawna uzytkowane i oddane na zlom. Emisja kilkudziesięciokrotnie przewyzszala emisje substancji szkodliwych podczas spalania drewna w stosunku do urządzeń juz wowczas produkowanych.

Wzorem takich państw jak chocby Austria czy Niemcy urządzenia na biomasy lesną powinny być szeroko zalecane i dofinansowywane. Brak wiedzy o zaletach biomasy wsrod osob decydujących o czystym powietrzu cofa nas wstecz, a wykorzystują to korporacje i lobbysci manipulując opinią publiczna. Walka trwa o rynek zbytu, maksymalny drenaz rynku i niszczenie krajowych zasobow energii, a nie o czyste powietrze.

W 2018r. Produkcja pelletu drzewnego w Niemczech osiągnęla rekordowy poziom. Jak poinformowalo Niemieckie Stowarzyszenie Energii i Pelletu (DEPV), wzrost w stosunku do poprzedniego roku wyniosl 7,3%. Zapotrzebowanie niemieckich gospodarstw domowych nieustannie rosnie. W 2018r. w Niemczech zainstalowano 33 tys. nowych piecow zasilanych pelletem. Lącznie w tym kraju pracuje ok 460 tys. domowych instalacji opartych na tym zrodle energii, ktorych zapotrzebowanie sięga 2,1 mln ton. Ogolem ze spalanie pelletu w minionym roku uzyskano 10,5 terawatogodzin energii, co stanowilo okolo 6% energii odnawialnej w sektorze grzewczym.

W 2020 r. W Niemczech przewidziano doplaty do zrodel odnawialnei energii spalających drewno opalowe i pellet (biomase) - kwoty do 45% inwestycii. Dofinansowanie do drewna opalowego i pelletu w Niemczech w 2020 r.

https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/heizen_mit_erneuerbaren_en ergien_node.html

Szwajcaria slynąca z komfortu zycia w pelni promuje spalanie drewna w nowoczesnych paleniskach prowadzac od lat kampanię spoleczną na rzecz poprawnego spalania.

Europa nie stoi zakazami, a budowaniem swiadomosci spolecznej. Nie bądzmy skansenem dla swiata.

Polscy „ekolodzy" z alarmow smogowych unikaja takich slow jak "pellet" i "drewno opalowe" w pozytywnym tych slow znaczeniu. Sa to najlepsze bo przewidywalne Odnawialne Zrodla Energii. Konkurencja dla gazu i oleju opalowego. Te najbardziej ekologiczne paliwa odnawialne, ktore promuje cala Europa zostaly uwzglednione przez polskie warunki techniczne WT2021.

5. Wnosimy o promowanie bezpieczeństwa energetycznego w Programach Ochrony Powietrza i Uchwalach Antysmogowych poprzez promowanie ogrzewaczy pomieszczeń opalanych odnawialną biomasa lesna, spelniających wymagania EKOPROJEKTU na rowni z innymi urządzeniami zasilanymi OZE (jak np. pompy ciepla, fotowoltaika).

Ogrzewacze pomieszczeń na biomasy lesną są niezastąpione z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne i ze względu na wymogi zawarte w nowych warunkach technicznych WT 2021.

Obecne czasy cechuje niepewnosc zmuszająca do przemysleń. Kryzys klimatyczny związany z globalnym ociepleniem, anomalie pogodowe, ryzyko blackoutu, sytuacja polityczna i związana z nia zaleznosc energetyczna, czy ostatnio pandemia. W kazdym domu powinno bye miejsce na alternatywne, dodatkowe zrodlo ogrzewania, niezalezne od przerw w dostawie prądu, ciepla czy gazu. Glowne zrodla ogrzewania: kociol gazowy, pompa ciepla czy kociol na paliwo stale z automatycznym podajnikiem wymaga zasilania prądem, a panele fotowoltaiczne najnizszą sprawnosc maja w szczycie sezonu grzewczego grudzień - styczń - luty).

Ekologiczne ogrzewacze pomieszczeń na biomasy lesną są niezastąpione w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkancom z uwagi na pracę bez zasilania prądem, najlatwiejszą dostępnosc do zasobow paliwa, czystosc jego spalania i najnizszą cenę ze wszystkich nosnikow energii.

Na stronie Malopolska w Czystej Atmosferze wsrod informacji o odnawialnych zrodlach energii nie zostaly uwzględnione kotly opalane drewnem/pelletem. Jest to niezgodne z polityką klimatyczna Unii Europejskiej poniewaz 1 stycznia 2021 r. wchodzc) w zycie nowe wymagania odnosnie warunkow technicznych dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego WT 2021. Obnizeniu ulega wskaznik EP (roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną) co spowoduje koniecznosc stosowania urządzeń na energię odnawialną. Standardow tych nie spelnią nowoczesne kotly węglowe, ale rowniez kotly olejowe i gazowe, nawet te najnowoczesniejsze - kondensacyjne. Niektore pompy ciepla - bez wykorzystania OZE, nie będą spelniac nowych rygorystycznych norm. Jedynie wariant z kotlem na biomase/drewno spelnia wymagania dla nowych budynkow dot. EP w kazdym (niezaleznie od powierzchni) budynku. Niech Mazowsze nie powiela tych blędow.

6. Wnosimy o zastosowanie edukacji o prawidlowym - wspolprądowym spalaniu paliw stalych jako jednego z podstawowych dzialań w walce ze smogiem. Edukacja prawidlowego spalania paliw - rowniez gazu, jest najtańszym sposobem na poprawę jakosci powietrza - nie zas polityka zakazowa.

Mając na uwadze, ze wymiana przestarzalych urządzen jest procesem niezwykle kosztownym i długofalowym nalezy postawic na edukacja wlasciwego spalania paliw, ktora jest zdecydowanie tahsza metodą poprawy jakosci powietrza. Nalezy zacząc budować swiadomosci spolecznej od podkreslania wplywu jednostki na jakosc spalania paliw a nie od przymusowej wymiany urzqdzenia dzięki dotacjom. W krotszej perspektywie to z pewnoscią edukacja prawidlowego spalania paliw sprawi, ze będziemy oddychac zdrowszym powietrzem. Edukacja powinna dotyczyc prawidlowego uzytkowania urządzeń: rozpalania wspolprądowego (palenie od gory), ktore ma olbrzymi wplyw na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, stosowania odpowiedniego opalu, informowania o skutkach wysokich stęzeń szkodliwych substancji w powietrzu, stosowania filtrow pylow itd... Odnosimy nieodparte wrazenie, ze „zaangazowanym" w poprawy jakosci powietrza kompletnie nie zalezy na takiej edukacji. Wymiana urzadzen bez edukacji nie rozwiąze problemu niskiej emisji. W dziedzinie technologii spalania paliw stalych w Polsce nastqpil olbrzymi postęp skutkujący wysoką sprawnoscią energetyczną oraz malym ladunkiem emitowanych zanieczyszczeń, o czym tworcy Programow Ochrony Powietrza i Uchwal Antysmogowych nie chca wiedziec.

Zwracamy uwagę iz zbyt wysoki poziom NOx w Krakowie, występuje rowniez w miesiącach letnich, kiedy nie mozna przypisac jego poziomu piecom na biomasę lesną. W atmosferze tworzy on wybitnie trujący i rakotworczy dwutlenek azotu. Przypisywany jest on glownie przemyslowi i komunikacji. Poziom NOx ma tez wg specjalistow bezposredni związek z jakoscią spalanego gazu lub z jego zlym spalaniem w urządzeniach gazowych, piecach, szczegolnie domowych kuchenkach gazowych i w obiektach komercyjnych. Jego poziom z marca 2020 r. (brak przemysłu i komunikacji) jest porownywalny do poziomu z sierpnia 2019r. - wtedy nie pali się przeciez w piecach i kominkach!

Czy zatem dopiero pandemia musiala obnazyc przeklamania o zanieczyszczaniu powietrza przez kotly, piece i kominki? Jakosc spalania gazu powinna bye co najmniej raz w roku sprawdzana w kazdym urządzeniu - ilu wlascicieli urządzen gazowych to robi? Edukacja wlasciwego spalania wszystkich paliw bez wyjątku - jest niezbędna! Gaz i olej opalowy nie są panaceum na klopoty z klimatem, a wręcz przeciwnie.

Nasze stowarzyszenie jest przygotowane od lat zarowno do nauki zawodu osob montujących ogrzewacze pomieszczen pod kqtem uzyskiwania uprawnień, jak i do szkolenia uzytkownikow pod kątem wlasciwego spalania paliw.

 1. Wnosimy o uwzględnienie zapisow "Uchwaly o prawidlowym spalaniu" jako prawnego narzędzia do walki ze smogiem.

"Uchwala o prawidlowym spalaniu" to gotowy przepis na edukację oraz egzekwowanie bezdymnego palenia w obsługiwanych ręcznie piecach i kotlach. Jej glowny zapis brzmi: "W instalacjach grzewczych okresla się sposob wykorzystania paliw, polegający na stosowaniu wspolprądowej techniki spalania lub techniki spalania w prądzie krzyzowym." Nie dziala na oslep jak inne uchwaly tylko trafia dokladnie w zrodla gęstego dymienia i je natychmiast eliminuje. Przy okazji zmniejsza ubostwo energetyczne, bo spalony prawidlowo dym (a nie wypuszczony kominem) to dodatkowa energia.

Uchwala oparta jest na podstawach naukowych i wytycznych Ministerstwa Srodowiska RP. Przeznaczona jest dla samorządow: gmin oraz wojewodztw.

Popierają ją: Polskie Forum Klimatyczne, Polski Klub Ekologiczny okręg tarnowski, Ogolnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunow Polskich, Krajowa Izba Kominiarzy, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. W jej rozwijaniu wspolpracują stale: straze miejskie, policja. straze pozarne, rady osiedli, samorządy, sluzba lesna.

 1. W przekonaniu Stowarzyszenia zakazy wprowadzane aktami prawa miejscowego są niezgodne z normami wspolnotowymi jakie wiązą Rzeczpospolitą Polskq na mocy Traktatu.

Prawidlowa implementacja do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2009/125/We z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiającej ogolne zasady ustalania wymogow dotyczących ekoprojektu dla produktow związanych z energią musi bowiem polegac na wprowadzeniu przepisow uwzględniających następujące cele:

 1. Rozbieznosci pomiędzy przepisami prawnymi lub srodkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa czlonkowskie w stosunku do ekoprojektu dla produktow zwiazanych z energią mogą stwarzac bariery w handlu i znieksztalcac konkurencję we Wspolnocie i w związku z tym mogą miec bezpośredni wplyw na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Harmonizacja przepisow krajowych jest jedynym srodkiem zapobiegającym powstawaniu wspomnianych barier w handlu i nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie zakresu zastosowania dyrektywy na wszystkie produkty związane z energia umozliwi harmonizację na poziomie Wspolnoty wymogow dotyczacych ekoprojektu dla wszystkich istotnych produktow związanych z energią.
 2. Ekoprojekt produktow jest podstawowym czynnikiem w strategii Wspolnoty dotyczącej zintegrowanej polityki produktowej. Jako podejscie zapobiegawcze, majace na celu optymalizację ekologicznosci produktow przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, daje rzeczywiste nowe mozliwosci producentom, konsumentom oraz calemu spoleczeństwu.
 3. Nalezy ustanowic spojne ogolne zasady stosowania we Wspolnocie wymogow dotyczących ekoprojektu dla produktow zwiazanych z energią w celu zapewnienia swobodnego przeplywu tych produktow, ktore spelniają takie wymogi, oraz w celu poprawy ogolnego poziomu wplywu, jaki wywierają na srodowisko. Takie wymogi wspolnotowe powinny uwzględniac zasady uczciwej konkurencji i handlu międzynarodowego.
 4. Państwo czlonkowskie, ktore uzna za konieczne utrzymanie przepisow krajowych ze względu na nadrzędne potrzeby w zakresie ochrony srodowiska lub wprowadzenie nowych przepisow opartych na nowych dowodach naukowych dotyczqcych ochrony srodowiska ze względu na szczegolny problem tego państwa czlonkowskiego, powstaly po przyjęciu obowiązujqcych srodkow wykonawczych, moze to zrobic zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 95 ust. 4, 5 i 6 Traktatu, ktory przewiduje uprzednią notyfikację i uzyskanie zgody Komisji.
 1. W celu zmaksymalizowania korzysci dla srodowiska wynikających z ulepszonych projektow konieczne moze być poinformowanie konsumentow o cechach srodowiskowych i ekologicznosci produktow związanych z energią oraz doradzanie im, jak uzywac takiego produktu w sposob przyjazny dla srodowiska.
 2. Pierwszeństwo powinno zostac przyznane alternatywnym sposobom dzialania, np. samoregulacjom ustaianym przez daną branzę, jesli prawdopodobne jest, iz takie dzialanie spowoduje szybsze lub mniej kosztowne osiqgnięcie celow polityki niz wprowadzenie wy­mogow obowiązkowych. Srodki legislacyjne mogą okazac się konieczne, jezeli sily rynkowe nie będą ewoluować w odpowiednim kierunku lub z zadawalającą szybkością.
 3. Samoregulacja, w tym dobrowolne umowy jako jednostronne zobowiązania branzy, moze umozliwic szybki postęp ze względu na mozliwosc jej szybkiego i oszczędnego wdrozenia, a takze umozliwic elastyczne i odpowiednie dostosowanie do opeji technologicznych i wrazliwosci rynku.
 4. Do oceny dobrowolnych umow lub innych srodkow samoregulacji, przedstawionych jako altematywa dla srodkow wykonawczych, powinny być dostępne informacje dotyczące przynajmniej następujqcych kwestii: mozliwosci udziału, wartosci dodanej, reprezentatywnosci, okreslonych ilosciowo i rozlozonych w czasie celow, udziału spoleczeństwa obywatelskiego, nadzoru i sprawozdawczosci, oplacalnosci administrowania inicjatywą samoregulacji oraz zrownowazonego charakteru.

I. Dyrektywa powinna takze wspierac wdrazanie ekoprojektu w malych i srednich przedsiębiorstwach (MSP) oraz w bardzo malych przedsiębiorstwach. Takie wdrazanie mozna ulatwic poprzez powszechny i latwy dostęp do informacji związanych z przyjaznym dla srodowiska charakterem ich produktow.

J. Produkty zwiazane z energią spelniające wymogi dotyczące ekoprojektu, ustanowione w srodkach wykonawczych do niniejszej dyrektywy, powinny posiadac oznakowanie „CE" i związane z nim informacje w celu umozliwienia wprowadzenia ich do obrotu na rynku wewnętrznym oraz ich swobodnego przeplywu. Rygorystyczne egzekwowanie srodkow wy­konawczych jest niezbędne w celu redukcji oddzialywania na srodowisko produktow związanych z energią podlegających regulacji oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

K. Podczas przygotowywania srodkow wykonawczych oraz planu prac Komisja powinna skonsultowac się z przedstawicielami państw czlonkowskich, a takze z zainteresowanymi stronami związanymi z daną grupą produktow, takimi jak przedstawiciele branz przemyslowych, w tym MSP i rzemieslnikow, związki zawodowe, handlowcy, detalisci, importerzy, organizacje ochrony srodowiska oraz organizacje konsumenckie.

L. Nalezy uwzględnic moduly i zasady planowane do wykorzystania w dyrektywach harmonizacji technicznej ustanowione w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008AVE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspolnych ram dotyczących wprowadzania produktow do obrotu.

M. W interesie funkcjonowania rynku wewnętrznego jest posiadanie norm zharmonizowanych na poziomie Wspolnoty. Po opublikowaniu odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnosc z nią powinna uzasadniac domniemanie zgodnosci z odpowiednimi wymogami okreslonymi w srodku wykonawczym przyjętym na podstawie niniejszej dyrektywy, chociaz powinny zostac dopuszczone rowniez inne srodki wykazania takiej zgodnosci.

N. Państwa czlonkowskie powinny ustalic sankeje nakladane w przypadku naruszeń przepisow krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Sankeje takie powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

O. Zobowiązanie do przeniesienia niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinno ograniczać się do tych przepisow, ktore stanowią zasadniczą zmianę w porownaniu z dyrektywą 2005/32/WE. Zobowiązanie do przeniesienia przepisow, ktore nie ulegly zmianie, wynika z dyrektywy 2005/32/WE.

Reasumując zatem powyzsze wywody podnoszę, iz ogrzewacze pomieszczeń - kominki i piece na drewno kawalkowe, piece pelletowe - z powodzeniem mogą pelnić rolę jedynego zrodla ogrzewania domu (np. piece akumulacyjne). Miejscowy ogrzewacz powietrza powinien jednak zawsze pelnic rolę zabezpieczenia w sytuacjach awarii duzych sieci przesyłowych i taniej alternatywy dla szerszej grupy spolecznej. Uzaleznienie ludzi, ktorych mimo dotacji nie stac na termomodernizację, od ogrzewania gazowego czy elektrycznego będzie wpędzac ich w coraz większe ubostwo energetyczne, pomimo dostępnosci akceptowalnego ekonomicznie i ekologicznie, lokalnego zrodla energii odnawialnej jakim jest biomasa drzewna.

Przepisy zakazujące eksploatacji kominkow, jako mieszkaniowych urządzeń grzewczych opalanych stalymi biopaliwami z przetworzonej biomasy drzewnej naruszają Konstytucję RP i Kodeks Cywilny w zakresie przepisow o ochronie prawa wlasnosci, Ustawę o Odnawialnych Zrodlach Energii, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodel odnawialnych i wreszcie Ustawę o wspieraniu termomodernizacj i i remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.

Aktualnie podejmowane przez rządową administrację zespoloną na szczeblu wojewodzkim dzialania godzące w OZE budzą nie tylko sprzeciw spoleczny ale uzasadnione wątpliwosci prawne. Na stronach Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie czytamy, iz celem POP jest poprawa jakosci powietrza w regionie. Główne narzędzia - sukcesywna wymiana lub likwidacja zrodel niskiej emisji tzw. kopciuchow, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni. Powstaje zatem pytanie - jak te narzędzia koresponują ze stopniowym wykluczaniem spalania bomasy w paleniskach zgodnych z normami prawnymi Unii Europejskiej, w ktorych zainstalowanie uzytkownicy zainwestowali znaczące srodki finansowe, często pochodzące z kredytow hipotecznych zaciągniętych na dziesiątki lat. Czy zgodne jest zatem z zasadą proporcjolanosci i sprawiedliwosci spoleczej „karanie zakazami" odpowiedzialnych uzytkownikow biomasy za zly stan powietrza wynikający z zaniedbań w zupelnie innych obszarach emisji zanieczyszczeń? Gdzie jest w tym miejsce na zaufanie obywatela do Państwa i poszanowanie prawa wlasnosci, a ponad wszystko zgodnosc prawa krajowego z nadrzędnym prawem Wspolnotowym?

Powolując te argumenty ufam w rozpoczęcie procesu sanacji prawnej deklarując pelną wspolprac? merytoryczną, branzową, naukową oraz prawną. Niech Mazowsze będzie przykladem prawdziwie europejskiego zrownowazonego rozwoju w duchu nowoczesnej polityki ekologicznej z posznowaniem zasad proporcjonalnosci i sprawiedliwosci spolecznej.

W imieniu Zarządu i Członków

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI I PIECE

Piotr Batura

Prezes

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-04
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-03-09 12:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-09 12:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-03-25 08:55:14
Liczba wyświetleń: 49
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-25 08:55:14 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-09 11:50:27 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj