Menu Podmiotowe menu ikonka

Ochrona danych ZS Rogóżno

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szół im. Anny Jenke w Rogóżnie, Rogóżno 374 reprezentowany przez Dyrektora.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Barbarą Kiełb możliwy jest poprzez e-mail: iod_zsrogozno@wp.pl

Klauzula ogólna:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci jest Zespół Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie reprezentowane przez Dyrektora

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod_zsrogozno@wp.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

 c. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

d. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W zakresie danych pozyskanych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.

7. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

 a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku gdy:

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Informacja dotycząca monitoringu  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci jest Zespół Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie reprezentowane przez Dyrektora

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod_zsrogozno@wp.pl

3.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: Dane przetwarzane są w szczególności: w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia (monitoring); Monitoringiem objęto teren szkoły(plac zabaw) oraz stadion. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 108a ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

4.  Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

5.  Okres przechowywania danych osobowych: Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni.

6. Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

7.  Prawa osób, których dane dotyczą: Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-16
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-05-16 14:48:33
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-16 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2023-08-18 07:31:11
Liczba wyświetleń: 113
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-18 07:31:11 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2023-08-18 07:31:11 Dodano pliki Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-16 14:45:11 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-16 14:45:03 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj